Openbare raadpleging over chemische, product- en afvalwetgeving

10 september 2018Betere regelgeving Milieu

Naar aanleiding van de roadmap over mogelijke uitdagingen voor het recyclen en hergebruiken van materialen voortkomend uit de wisselwerking van chemische, product- en afvalwetgeving heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend. Alle belanghebbenden, onder andere decentrale overheden, hebben de mogelijkheid hierop te reageren en eventuele problemen in deze wetgeving kenbaar te maken. De enquête is tot en met 29 oktober in te vullen op de website van de Commissie.

EU-actieplan circulaire economie

Het in 2015 door de Commissie ontwikkelde actieplan “Maak de cirkel rond” is een plan voor de transitie naar een meer circulaire Europese economie. Hierbij staan recycling en afvalvermindering centraal. Onder dit actieplan valt ook het afvalpakket, in april 2018 aangenomen door het Europees Parlement, waarin nieuwe eisen en doelen gesteld zijn voor de afvalverwerking in de lidstaten. Zo moet in 2025 55% van het gemeentelijk afval gerecycled worden. Dit percentage zal elke vijf jaar met vijf procent stijgen. Ook zullen textielafval, gevaarlijk afval, en bioafval apart ingezameld moeten worden. Verder heeft de Commissie besloten dat in 2030 alle plastic verpakkingen recyclebaar moeten zijn.

Analyse van de Commissie

Om eventuele barrières en moeilijkheden in de wetgeving te identificeren heeft de Commissie een analyse gedaan van de raakvlakken tussen chemische wetgeving en product- en afvalwetgeving. Bij deze analyse werd gebruik gemaakt van verschillende onderzoeken en studies. Uit deze analyse is gebleken dat de raakvlakken soms in enigszins conflicterende wetgeving resulteren waardoor de wetgeving mogelijk niet efficiënt toegepast kan worden. In de roadmap zet de Commissie de vier belangrijkste problemen uiteen.

  1. Onvoldoende informatie over “zorgwekkende stoffen” in producten en afval

Dit gebrek aan informatie zorgt ervoor dat het moeilijk te beoordelen is of recyclede producten voldoen aan belangrijke eisen over bijvoorbeeld productveiligheid en chemische stoffen.

  1. Aanwezigheid van “zorgwekkende stoffen” in gerecyclede materialen

Op dit moment is er geen overeenkomst over hoe om te gaan met gerecyclede materialen die “zorgwekkende stoffen” bevatten en de producten die van deze materialen gemaakt zijn. Ook is er geen methode om af te wegen of in deze gevallen recycling enerzijds, of afvalverwerking of energiewinning anderzijds, de betere optie is.

  1. Onzekerheid over wanneer een materiaal “afval” is

Er bestaan verschillende interpretaties over wanneer een materiaal onder afvalwetgeving valt en wanneer niet meer. Dit creëert onzekerheid en moeilijkheden bij het toepassen en handhaven van chemische wetgeving en productwetgeving, omdat het hierbij van belang is om te weten onder welke wetgeving een materiaal valt.

  1. Moeilijkheden in het toepassen van EU afval classificatiemethoden en de impact op de recycleerbaarheid van materialen

De wetten die gaan over de classificatie van afval bepalen of de houder van de afvalstoffen een vergunning nodig heeft voor het beheren van gevaarlijk afval. Dit heeft invloed op de recycleerbaarheid van afvalmaterialen. Inconsistentie in het toepassen van deze classificatiemethoden zorgt voor onzekerheid over de wettigheid van bepaalde afvalbeheerpraktijken.

Decentraal belang

Decentrale overheden hebben een belangrijke rol in het verwerken van afval en in de circulaire economie. Om de doelstellingen van het EU-actieplan te halen is het belangrijk dat de wetgeving rondom dit onderwerp helder en effectief is. Op dit moment ontstaan er moeilijkheden door de raakvlakken van chemische, product- en afvalwetgeving. Met de openbare raadpleging is er een mogelijkheid om deze moeilijkheden kenbaar te maken zodat de wetgeving, waar nodig, verduidelijkt en verbeterd kan worden.

U kunt hieraan bijdragen door de enquête van de Europese commissie in te vullen. Dit kan nog tot en met 29 oktober.

Bron:

Openbare Raadgeving, Europese Commissie
Roadmap, Europese Commissie
EU actieplan circulaire economie, Europese Commissie

Door:

Sharon Smedes en Jos Pees, Europa decentraal

Meer informatie:

Roadmap, Europese Commissie
EU-actieplan circulaire economie, Europa decentraal
Themapagina circulaire economie, Europa decentraal