Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Oproep: aanlevering van uw gegevens voor de staatssteunrapportage

14 april 2014Staatssteun

Verleende uw provincie of gemeente aangemelde of vrijgestelde steun in 2013? En hebt u hierover een brief gekregen van het ministerie van BZK en/of een e-mail van Europa decentraal? Dan dient u gegevens aan te leveren voor de staatssteunrapportage over 2013. De deadline hiervoor is vrijdag 16 mei 2014. Europa decentraal ondersteunt het ministerie van BZK bij de coördinatie van de rapportage door provincies en gemeenten.

Rapportage over 2013 van start

Decentrale overheden die aangemelde of vrijgestelde steun verlenen moeten rekening houden met de rapportageplicht. Lidstaten moeten jaarlijks verslag doen aan de Europese Commissie over verleende steun. Dit brengt verplichtingen voor decentrale overheden met zich mee; zij moeten de steun rapporteren. De rapportage over 2013 gaat begin april 2014 van start. De uiterste deadline voor het aanleveren van gegevens is 16 mei 2014.

Hoe werkt de rapportage?

Het Coördinatiepunt Staatssteun decentrale overheden van het ministerie van BZK coördineert de steunrapportages van provincies en gemeenten. Europa decentraal ondersteunt het ministerie bij deze taak. Provincies en gemeenten ontvangen van het ministerie van BZK begin april 2014 een brief met het verzoek om de benodigde gegevens aan te leveren bij Europa decentraal. Waterschappen rapporteren via het ministerie van I&M.

Analyse door Commissie

Het ministerie van EZ verzamelt de rapportages van alle ministeries en stuurt deze naar de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de EU. Zodra de rapportages compleet zijn, start de Commissie met de analyse ervan.

Hoe gegevens aanleveren?

Als uw provincie of gemeente een e-mail heeft ontvangen van Europa decentraal, vindt u daarin welke gegevens u moet aanleveren. De e-mail is verstuurd aan de contactpersoon die de aanmelding of kennisgeving heeft gedaan.

Geen mail gehad?

Als u geen e-mail heeft gekregen, dan moeten, indien uw provincie of gemeente steunmaatregelen heeft toegepast op basis van onderstaande regelingen, de volgende gegevens worden aangeleverd:

gegevens Nationale Monumentenregeling
achtergrondinformatie en opgave verlaagde grondkosten voor sociale woningbouw en maatschappelijk vastgoed
format verslag rapportage Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB)

Als u de bijlagen heeft ingevuld, stuurt u deze dan uiterlijk 16 mei 2014 naar Europa decentraal via cps@europadecentraal.nl.

Doel rapportage

De rapportage is voor de Europese Commissie een instrument in het kader van haar rol als toezichthouder op de naleving van de staatssteunregels. De Commissie verwerkt de gerapporteerde informatie van de lidstaten in het Scoreboard voor Staatssteun. Het Scoreboard wordt openbaar gemaakt en is te vinden op de website van de Commissie.

Verantwoordelijkheden decentrale overheden

Om aan de rapportageplicht te kunnen voldoen moeten decentrale overheden zelf een goede administratie bijhouden van bestaande steun. De informatie die decentrale overheden aanleveren, wordt opgenomen in de rapportage van Nederland aan de Europese Commissie.

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij Europa decentraal via mailto:info@europadecentraal.nl en 070 3381090 (Lukas Ament en Lisanne Vis-Boer).

Meer informatie:

Brief ministerie BZK aan provincies en aan gemeenten
Rapportage, Procedures staatssteun, Staatssteun, Europa decentraal

X