Oproep decentrale overheden: meer investeren in duurzaamheid

20 maart 2017Klimaat Milieu

De decentrale overheden slaan de handen ineen om de transitie naar een energieneutraal en klimaatbestending Nederland te versnellen. Provincies, gemeenten en waterschappen presenteren een gezamenlijke investeringsagenda waarin het nieuwe kabinet wordt opgeroepen mee te investeren in duurzaamheid. In de agenda ‘Naar een duurzaam Nederland’ wordt tevens gevraagd knelpunten in wet- en regelgeving weg te nemen. Het is voor het eerst dat de decentrale overheden zo’n aanbod voor de kabinetsformatie doen.

Duurzaamheid

“De overgang naar een energieneutraal Nederland, met een circulaire economie, brengt ingrijpende veranderingen met zich mee. Oude huizenblokken moeten geïsoleerd worden en woonwijken aangesloten op zonne- en windenergie. Ook het landschap verandert door inpassing van zonnepanelen en windmolens”, aldus Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). Om die transitie te versnellen wordt met deze investeringsagenda een beroep gedaan op het nieuwe kabinet.

Investeringen

“Deze aanpassingen vragen een gigantische inspanning van burgers, organisaties, bedrijven en overheden. Het gaat alleen lukken als we de handen ineen slaan”, zo stelt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen. Gemeenten, provincies en waterschappen investeren jaarlijks € 28 miljard in wegen, openbaar vervoer, water, natuur en de bouw van huizen, sportaccommodaties en scholen. Decentrale overheden investeren steeds meer in energie neutrale, klimaatbestendige en circulaire oplossingen. De gepresenteerde investeringsagenda roept het nieuwe kabinet op om mee te investeren in nationale programma’s gericht op deze opgaven.

Doelen

De drie medeoverheden hebben een aantal doelen geformuleerd op weg naar een duurzaam Nederland:

  • van 14% energieneutraal en klimaatbestendig maatschappelijk vastgoed naar 100% in 2040;
  • in 2050 2,5% tot 5,5% meer neerslag opvangen;
  • van 6% hernieuwbare energie nu naar 100% in 2050;
  • van 236 kg restafval per inwoner nu naar 30 kg in 2025.

Hiervoor is lokaal en regionaal maatwerk nodig, met oplossingen die bijdragen aan de economie, mobiliteit, openbare ruimte en woningbouw. Samenwerking tussen Rijk en medeoverheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers is vereist. Decentrale overheden willen een meerjarige toezegging tot samenwerking en kennisontwikkeling van de Rijksoverheid.

Knelpunten

De decentrale overheden dringen er bij het Rijk tevens op aan dat een aantal knelpunten in wet- en regelgeving wordt weggenomen. Hierdoor moet de transitie naar duurzaamheid makkelijker worden. De decentrale overheden vragen het Rijk om de samenwerking aan te gaan en een nationaal programma Energietransitie op te stellen. “De betrokkenheid van het Rijk is belangrijk. Het gaat om een langdurige samenwerking, waarbij we het Rijk vragen mee te financieren, daar waar nodig belemmerende regels aan te passen en een langjarige continuïteit te garanderen” aldus Ank Bijleveld-Schouten, voorzitter van het Interprovinciaal Overleg (IPO).

Door:

Ilse Buijs, Huis  van de Nederlandse Provincies

Bron:

Persbericht, IPO, VNG en Unie van Waterschappen

Meer informatie:

Investeringsagenda, IPO, VNG en Unie van Waterschappen
Hernieuwbare energie, Europa decentraal
Afval, Europa decentraal
Duurzaamheid, Europa decentraal