Zoeken

ALTIJD OP DE HOOGTE?

Welke ontwikkelingen in de EU zijn van belang voor gemeenten, provincies en waterschappen? En wat betekent dat voor de dagelijkse praktijk?

Oproep gemeenten en provincies aanleveren gegevens voor staatssteunrapportage

7 maart 2014Staatssteun

Decentrale overheden dienen voor het jaarlijkse ‘Scoreboard staatssteun’ van de Europese Commissie binnenkort weer te rapporteren over hun lopende steunmaatregelen. Deze rapportage verloopt via het ministerie van BZK en Europa decentraal ondersteunt daarbij. De staatssteunrapportage gaat begin april van start. Binnenkort ontvangen de betrokken overheden via een brief van BZK en een e-mail van Europa decentraal nadere informatie over de procedure.

Scoreboard

De Europese Commissie verwerkt de gerapporteerde informatie van de lidstaten in het Scoreboard voor Staatssteun. Met het Scoreboard krijgt de Europese Commissie een beeld van de ontwikkelingen op staatssteungebied in de lidstaten. Dit overzicht wordt twee keer per jaar uitgegeven. Voor dit Scoreboard dienen decentrale overheden te rapporteren over lopende steunmaatregelen.

Europa decentraal ondersteunt BZK bij rapportage

Het Kenniscentrum Europa decentraal ondersteunt het Coördinatiepunt Staatssteun decentrale overheden van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) bij de uitvoering van zijn taken op het gebied van staatssteunrapportages door provincies en gemeenten.

Verzoek om gegevens

In dit kader verzoekt Europa decentraal gemeentes en provincies gegevens aan te leveren over de staatssteunmeldingen en kennisgevingen die zij bij de Europese Commissie hebben gedaan.

DG COMP en DG AGRI

Het gaat om de volgende, in 2013 lopende steunmaatregelen:
-steunmaatregelen die zijn aangemeld en kennisgegeven bij DG Competition en DG Agriculture
-steunmaatregelen onder de Nationale Monumentenregeling
-steunmaatregelen onder de Omnibus Decentraal Regeling (ODR)

DAEB

Hiernaast verzoekt het kenniscentrum provincies en gemeenten te rapporteren over de uitgaven in 2012 en 2013 aan compensaties voor het uitvoeren van Diensten van Algemeen Economisch Belang (DAEB), die vallen onder de het DAEB Vrijstellingsbesluit (2012/21/EU).

Verlaging grondkosten

Gemeenten worden verzocht ook te rapporteren over uitgaven aan verlaging van de grondkosten bij het verwerven van grond van de gemeente door een woningcorporatie.

Rapportage door waterschappen

De rapportage over staatssteunmaatregelen van waterschappen wordt gecoördineerd door het ministerie van I&M, Hoofddirectie Bestuurlijke en Juridische zaken. De besturen van de waterschappen ontvangen een brief van het ministerie van IenM.

Deadline

De deadline voor het aanleveren van de gegevens is vrijdag 16 mei 2014.
De betrokken overheden ontvangen binnenkort een brief van het ministerie van BZK en een e-mail van Europa decentraal met het verzoek om te rapporteren. In de e-mail wordt de rapportageprocedure toegelicht.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de rapportage kunt u contact opnemen met de juridisch adviseurs van Europa decentraal.

Lukas Ament – 070-3381098
Lisanne Vis-Boer – 070-3381097
cps@europadecentraal.nl

Door:

Lukas Ament en Lisanne Vis-Boer, Europa decentraal

Meer informatie

Dossier staatssteun, Europa decentraal
Procedures staatssteun, Europa decentraal
Scoreboard state aid 2013, Europese Commissie

X