Overeenkomst over integratie Europees spoornetwerk

25 april 2016Aanbesteden Vervoer

De Raad van Ministers van de EU en het Europees Parlement zijn het op 19 april 2016 eens geworden over een principeakkoord voor de integratie van het Europees spoornetwerk. Dit akkoord over het zogenoemde 4de Spoorwegpakket betreft voorstellen van de Europese Commissie om de markt van de spoorwegsector open te stellen. Hierdoor kunnen de concurrentie en de dienstverlening worden verbeterd.

Commissievoorstellen

Er zijn momenteel veel barrières voor spoorwegmaatschappijen om in andere Europese landen hun diensten aan te bieden. Ook zijn de regels omtrent het aanbieden van spoordiensten in Europa onduidelijk. Daarom heeft de Commissie in januari 2013 meerdere voorstellen gedaan voor de verbetering van de Europese spoorwegsector. Deze voorstellen variëren van technische tot markt gerelateerde aspecten.

De voorstellen

De technische pijler van voorstellen omvat een verordening over het Europees Spoorwegbureau, een richtlijn over de integratie van het Europees spoornetwerk en een richtlijn over de veiligheid van het spoornetwerk. Deze voorstellen zijn er op gericht om standaarden te harmoniseren en de structuur van het Europese spoorwegsysteem te verbeteren. De marktpijler bevat onder andere een verordening met betrekking tot overheidsopdrachten voor openbare dienstverlening van passagiersvervoer (de PSO-verordening) en een richtlijn voor het openen van de markt voor passagiersvervoer en beheer van het spoor (Richtlijn Bestuur).

Onderhandse gunning

Eén van de meest omstreden en bediscussieerde punten van de huidige voorstellen gaat over het aanbesteden van spoordiensten. Lidstaten moeten namelijk in beginsel hun binnenlandse spoornet opknippen en opengooien voor andere aanbieders. Onderhands gunnen is echter nog steeds mogelijk, hoewel onder strikte voorwaarden. Met een open spoornetwerk moet het voor spoorbedrijven als de NS mogelijk worden in alle Europese landen diensten aan te bieden.

Open spoornetwerk

De concurrentie op het spoor moet worden vergroot. Het doel hiervan is betere dienstverlening en meer keuze voor passagiers. Ook beoogt het 4de Spoorwegpakket indirect de mobiliteit van en de bereikbaarheid tussen verschillende regio’s te verbeteren. De nieuwe regels gaan, als er definitief mee is ingestemd, in 2033 in. De jaren tussen 2023 en 2033 kunnen gezien worden als een overgangsperiode. Het principeakkoord zal worden voorgelegd aan de lidstaten en aan (de bevoegde commissie van) het Europees Parlement.

Door:

Petra Werkman en Paul Zondag, Europa decentraal

Bron:

Persbericht, Europese Commissie

Meer informatie:

Vervoer, Europa decentraal
Vervoer en aanbesteden, Europa decentraal
PSO verordening, Europa decentraal
Grensoverschrijdend personenvervoer per trein, Europa decentraal