Pact van Amsterdam aangenomen: betere kennis, regelgeving en financiering

Steden zullen meer worden betrokken bij en meer invloed krijgen op het Europese beleid. Dit is op 30 mei 2016 vastgesteld in het Pact van Amsterdam, dat werd gesloten op de informele ministeriële bijeenkomst in het Scheepvaartmuseum te Amsterdam. Deze bijeenkomst werd gehouden in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap. Het Pact gaat uitgebreid in op de samenwerking tussen onder andere steden en de Europese instellingen en de prioritaire thema’s van de Urban Agenda for the EU (UAEU).

Eerste doel bereikt

Met de ondertekening van het Pact van Amsterdam is een van de doelen van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bereikt. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), als voorzitter van de bijeenkomst, onderstreepte het belang van steden in bijvoorbeeld economische groei, innovaties, en de vluchtelingencrisis. De komende tijd kan de UAEA, die is vastgelegd in het Pact van Amsterdam, concreet worden uitgewerkt.

Conclusies van de ministers

Het Pact van Amsterdam bevat de conclusies van ministers van de lidstaten van de EU over tal van zaken omtrent de betrokkenheid van steden en stedelijke regio’s bij de EU. Er wordt daarbij specifiek gekeken naar:

  • betere regelgeving;
  • betere kennis (basis en uitwisseling);
  • betere financiering.

In het Pact werd onder andere geconcludeerd dat de uitkomsten van de gesloten partnerschappen moeten worden meegenomen in deze drie onderdelen van EU beleidsvorming.

Samenwerking door middel van partnerschappen

In het kader van de Urban Agenda en de aanloop naar het Pact van Amsterdam zijn al enkele partnerschappen gesloten. Andere zijn nog in de ontwerpfase en zullen in de loop van de tijd worden opgezet. Bij een partnerschap zijn steeds veel verschillende partijen betrokken. Het Nederlands voorzitterschap bestempelt dit als een nieuwe vorm van samenwerking. Europese stedelijke regio’s, lidstaten, Europese instellingen (zoals de Europese Commissie en de Europese Investeringsbank) en andere betrokkenen werken op deze manier samen aan een themagericht voorstel voor verbetering van bestaand EU-beleid.

Tijdspanne

De Urban Agenda zal worden gecoördineerd door het Directoraat-Generaal voor Regionaal Beleid en Stadsontwikkeling (DG REGIO) van de Europese Commissie. Tijdens de implementatie van de UAEA zal de DG REGIO onder andere de voortgang monitoren, feedback geven op de actieplannen voor de partnerschappen, informele richtlijnen opstellen voor de toekomstige ontwikkeling van de UAEA, en de huidige lijst met prioritaire thema’s herzien. Het is de bedoeling dat de Urban Agenda voor 2020 geëvalueerd wordt.

Europa decentraal

In de aanloop naar de vaststelling van het Pact van Amsterdam heeft Europa decentraal in opdracht van het ministerie van BZK Europeesrechtelijke vraagstukken die spelen bij decentrale overheden verzameld. Dit heeft geresulteerd in het rapport Bridge! Tijdens de ministeriële bijeenkomst op 30 mei is dit rapport gepresenteerd. U kunt het rapport hier vinden op onze website.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht Nederlands EU-voorzitterschap 2016

Meer informatie:

Pact van Amsterdam
Persbericht ‘The Urban Agenda for the EU: European cities get their say in EU policy making,’ Europese Commissie
Nieuwsbericht ‘Europese steden mogen meepraten in Brussel,’ FD
Nieuwsbericht ‘Pact van Amsterdam is vastgesteld,’ VNG
Nieuwsbericht ‘Pact van Amsterdam gaat Europese steden helpen, Nederlands EU-voorzitterschap 2016
Nieuwsbericht ‘Steden en regio’s krijgen meer invloed op EU-beleid,’ Binnenlands Bestuur
Nederlands EU-voorzitterschap Europa decentraal
Focus Nederlands voorzitterschap Europa decentraal