Nieuws

Publicatie: 18 januari 2021

Door:


Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie hebben onlangs een politiek akkoord bereikt over het voorstel van het EU4Health programma voor 2021‑2027. Het door de Europese Commissie voorgestelde programma dient als basis voor de stappen die de Europese Unie (EU) wil zetten op het gebied van gezondheidszorg na de coronacrisis.

Het EU4Health programma

Het EU4Health programma ondersteunt het nationale beleid van lidstaten op gebieden waar de bijdrage van de EU duidelijk waardevol zal zijn en bereidt Europese gezondheidsstelsels voor op toekomstige gezondheidsbedreigingen. De doelstellingen van het programma zijn:

  • Ondersteuning bieden aan gezondheidsbevordering en ziektepreventie;
  • Bijdragen tot de bescherming van mensen in de EU tegen ernstige grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid;
  • Vergroten van het gebruik van digitale instrumenten en diensten op gezondheidsgebied, onder meer door bij te dragen aan de totstandbrenging van een Europese gezondheidsgegevensruimte;
  • Vergroten van de grensoverschrijdende samenwerking;
  • Ondersteuning bieden aan wereldwijde verbintenissen en gezondheidsinitiatieven van internationale organisaties, met name de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Met EU4Health wordt ook geïnvesteerd in digitalisering van de gezondheidssector, onder meer door het ontwikkelen van een European Health Data Space. Deze gemeenschappelijke Europese ruimte voor gezondheidsgegevens maakt het uitwisselen van gezondheidsgegevens makkelijk en toegankelijker.

Sterker grensoverschrijdend gezondheidsbeleid

Het EU4Health zal de eerste jaren gericht zijn op herstel en veerkracht. Vervolgens zal de Commissie haar inspanningen op het gebied van dringende gezondheidsprioriteiten opvoeren en uitbreiden. Dit betekent dat er een intensivering van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van zorg kan plaatsvinden. In de toekomst moet er dan een sterker grensoverschrijdend gezondheidsbeleid zijn voor de grensgemeenten.

Volgende stappen

Het voorlopige akkoord zal ter bekrachtiging aan de permanente vertegenwoordigers van de EU-lidstaten worden voorgelegd. Daarnaast moeten de wetteksten voor het EU4Health-programma nog formeel worden goedgekeurd door het Parlement en de Raad.

Bron

Standpunt Raad betreffende de vaststelling van een actieprogramma voor de Unie op het gebied van gezondheid voor de periode 2021-2027, Raad van de Europese Unie

Meer informatie

Grensoverschrijdende samenwerking, Kenniscentrum Europa Decentraal
Bescherming van de volksgezondheid: Raad en Parlement voorlopig akkoord over EU4Health-programma voor 2021‑2027, persmededeling Raad van de Europese Unie
ITEM Grenseffectenrapportage 2020: geen sterk grensoverschrijdend gezondheidsbeleid tijdens coronacrisis, Kenniscentrum Europa Decentraal
Wat is de stand van zaken op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking in de zorg?, Kenniscentrum Europa Decentraal