Nieuws

Publicatie: 4 februari 2019

Door:


Afgelopen week heeft de minister van Buitenlandse Zaken de Tweede Kamer door middel van een kamerbrief geïnformeerd over de Nederlandse positie ten aanzien van recente voorstellen van de Europese Commissie. Een van deze voorstellen is de langetermijnstrategie voor een klimaatneutraal Europa. Het voorstel van de Commissie zal op termijn ook gevolgen hebben voor het (energie)beleid van decentrale overheden.

Wat is de langetermijnstrategie en wat betekent dit voor decentrale overheden?

Eind november 2018 heeft de Europese Commissie een langetermijnstrategie gepresenteerd. De strategie bevat een achttal scenario’s, waarvan de nummers zeven en acht een klimaatneutraal Europa in 2050 schetsen, waarin de netto-uitstoot van broeikasgassen wordt teruggebracht tot nul. Het voorstel van de Commissie bevat daarnaast zeven middelen waarmee een klimaatneutraal Europa kan worden gerealiseerd.
Het kabinet merkt in het BNC-fiche op dat de vroege publicatie van de langetermijnstrategie voor 2050 ‘geruime tijd’ biedt voor gesprekken met belanghebbenden, waaronder decentrale overheden. Hierna zullen Europese regeringsleiders zich buigen over het voorstel.

Heeft deze strategie gevolgen voor de klimaatdoelen van 2030?

De strategie van de Europese Commissie ziet toe op het bereiken van de klimaatdoelen van Parijs. Dit is het beperken van de opwarming van de aarde tot 2°C en idealiter tot 1,5°C in 2050. De klimaatdoelen, vastgelegd in de diverse onderdelen van het Clean Energy Package en in het bijzonder in de vernieuwde richtlijnen hernieuwbare energie en energiebesparing, zijn vastgesteld voor 2030. Wel bevatten deze twee richtlijnen mogelijkheden om deze doelen te verhogen indien dat wordt gevergd door internationale verplichtingen. Hier kan het klimaatakkoord van Parijs onder vallen. Indien dit het geval is, dient de Europese Commissie uiterlijk in 2023 een nieuw voorstel te presenteren.

Wat is de Nederlandse positie ten aanzien van de strategie?

Het kabinet beoordeelt het voorstel overwegend als positief. Het kabinet staat achter de meest ambitieuze doelstelling van Parijs, namelijk de begrenzing van de opwarming van de aarde tot 1,5°C. Hiernaast grijpt het kabinet deze strategie aan om te benadrukken dat de effecten van opwarming met 1,5°C en 2°C aanzienlijk zijn en verwijst in dit kader naar het IPCC-rapport. Wel plaatst het kabinet een kritische noot, omdat het een analyse mist van ‘de mogelijke synergie met andere beleidsdoelen, zoals de bevordering van de biodiversiteit en een duurzame voedselvoorziening’ en merkt het op dat ruimtelijke impact onbesproken blijft.

Wat zijn de volgende stappen van de Commissie?

De mededeling van de Commissie is op zichzelf geen voorstel van wetgeving. Om de scenario’s en stappen daar naartoe, zoals beschreven in de mededeling, te realiseren zal de Commissie op termijn met nieuwe voorstellen voor richtlijnen en/of een verordening komen.

Bron

Bijlage 2 bij Kamerbrief inzake informatievoorziening over nieuwe Commissievoorstellen, 25 januari 2019, Rijksoverheid (link verwijderd)

Meer informatie

Klimaat en energie, Kenniscentrum Europa Decentraal
Langetermijn strategie voor een klimaatneutraal Europa, milieuverkenner Kenniscentrum Europa Decentraal
Clean Energy Package, milieuverkenner Kenniscentrum Europa Decentraal