×

Praktijkvragen

...
Praktijkvraag - 16 mei 2023

Mag een (raam)overeenkomst stilzwijgend verlengd worden?

Twee contracten van ons waterschap met betrekking tot ICT en informatiesystemen lopen binnenkort af. Kunnen de bestaande contracten met beide bedrijven zomaar worden verlengd? Of moeten we opnieuw een Europese aanbesteding per contract voorschrijven? Het gaat om de volgende twee bestaande contracten:

Contract 1:
Het waterschap heeft enige tijd geleden (na een aanbesteding) een langlopende ICT overeenkomst gesloten met een aanbieder. Deze overeenkomst loopt binnenkort af. In de initiële overeenkomst is vastgelegd dat wanneer de overeenkomst niet wordt opgezegd, deze telkens met een jaar kan worden verlengd. Mag het waterschap de overeenkomst stilzwijgend verlengen zonder een nieuwe aanbesteding te hoeven uitschrijven?

Contract 2
Voor ICT onderhoudsdiensten heeft het waterschap enige tijd geleden een raamovereenkomst afgesloten. Ook deze overeenkomst eindigt binnenkort. Mag het waterschap de raamovereenkomst verlengen?

...
Praktijkvraag - 10 mei 2023

Wat zijn de gevolgen van de Noodverordening hernieuwbare energie?

De Noodverordening hernieuwbare energie is in werking getreden. Wat zijn de gevolgen hiervan voor de behandeling(stermijnen) voor aanvragen voor vergunningen voor installaties voor duurzame energie of de renovatie daarvan? Is verdere implementatie noodzakelijk? Zijn er gevolgen voor procedures en het procesrecht? Zo ja, wat zijn de gevolgen voor de rechtsbescherming van burgers?

...
Praktijkvraag - 4 mei 2023

Moeten opdrachten die met Europees geld worden bekostigd worden aanbesteed?

Onze gemeente onderzoekt of er aanspraak gemaakt kan worden op Europese subsidie vanuit Urban Innovative Actions voor een project in de grensregio. Daarvoor wil de gemeente samenwerken met Europese buurgemeenten en andere projectpartners. Zijn wij, als we een dergelijke Europese subsidie ontvangen, aanbestedingsplichtig bij de besteding van dit geld?

...
Praktijkvraag - 3 mei 2023

Is een stichting die gemeentelijke sportaccommodaties verhuurt een overheidsbedrijf dat niet bevoordeeld mag worden?

Onze gemeente heeft een stichting opgericht die gemeentelijke sportaccommodaties verhuurt. Is deze stichting een overheidsbedrijf zoals bedoeld in de Mededingingswet? En zo ja, is in dit geval het verbod van artikel 25j Mededingingswet, dat een bestuursorgaan zijn overheidsbedrijf niet mag bevoordelen, van toepassing? Onze gemeente is namelijk voornemens om aan de stichting een lening te verschaffen tegen een zeer gunstige rente.

...
Praktijkvraag - 3 mei 2023

Is het mededingingsrecht van toepassing als waterschappen biogas, dat vrij komt bij diens afvalwater- en zuiveringsactiviteiten, (terug)leveren aan het gasnet?

Bij de zuivering van afvalwater via slibvergisting produceert het waterschap biogas. Biogas is een brandstof en kan worden omgezet in elektriciteit. Het waterschap wil een deel van deze brandstof zelf gebruiken en het overige deel dat zij niet verbruikt aan het gasnet leveren. Speelt het mededingingsrecht hier een rol?

...
Praktijkvraag - 3 mei 2023

Mag onze gemeente een onderneming steunen om een kraakpand op te knappen?

Onze gemeente wil een projectontwikkelaar steunen met een lening, zodat het bedrijf een aantal van haar voormalige kraakpanden in de binnenstad kan opknappen. Door de steun verbetert de leefbaarheid en veiligheid van de betreffende wijk sterk.

Mag de gemeente het opknappen van de panden financieren door middel van een lening aan het bedrijf? Het voordeel blijft onder de de-minimisgrens van € 200.000,= per drie jaar.

...
Praktijkvraag - 3 mei 2023

Moet het post- en reprocentrum van de gemeente zich aan de Wet Markt & Overheid houden?

Binnen onze gemeentelijke organisatie laten wij ons print en drukwerk uitvoeren door ons eigen post- en reprocentrum. Wij zijn een kleine gemeente en hebben het centrum inmiddels ook opengesteld voor opdrachten van particuliere ondernemingen. Is de Wet Markt & Overheid op deze situatie van toepassing? En indien dit het geval is, met welke regels moeten wij dan rekening houden?

...
Praktijkvraag - 3 mei 2023

Wat zijn de aandachtspunten bij de aanbesteding van inburgeringstrajecten?

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. In het huidige systeem zijn inburgeringsplichtigen verantwoordelijk voor hun eigen inburgering. Als onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening in het sociaal domein komt deze verantwoordelijkheid komend jaar bij gemeenten te liggen. Gemeenten dienen tijdig te zorgen voor een passend aanbod van inburgeringstrajecten. Daarnaast dienen zij ondersteuning en begeleiding te bieden gedurende het traject. Er wordt verder onderscheid gemaakt tussen het inburgeringsaanbod voor inburgeringsplichtige asielstatushouders (hierna: statushouders) en inburgeringsplichtige gezinsmigranten en overige migranten.

Het nieuwe inburgeringsstelsel bevat drie leerroutes die inburgeringsplichtigen kunnen volgen. Het gaat daarbij om de onderwijsroute, de B1-route en de Zelfredzaamheidsroute. Op basis van een brede intake en een leesbaarheidstoets is het de bedoeling dat inburgeringsplichtigen één van de drie leerroutes gaan volgen. Voor gemeenten is het een nieuwe taak om daarin te voorzien. Daar komt veel bij kijken. Wat zijn de aandachtspunten bij het inkopen van de verschillende leerroutes?