×

Praktijkvragen

Praktijkvraag - 13 mei 2024

Provinciaal detailhandelsbeleid na ‘Appingedam’: hoe doen we dat?

De provincie is samen met gemeenten verantwoordelijk voor het ruimtelijk detailhandelsbeleid en heeft daarin gekozen voor een actieve rol. Wij lazen de afgelopen jaren veelvuldig over de Appingedam-zaak, maar vaak gaat het dan over bestemmingsplannen van gemeenten. Hoe kunnen wij nagaan of beperkingen in een provinciale verordening voldoen aan de eisen van de Dienstenrichtlijn?

Praktijkvraag - 8 mei 2024

Welke vereisten stelt de Dienstenrichtlijn aan productbeschrijvingen?

Onze gemeente is bezig met het verbeteren van de digitale dienstverlening. We zijn daarom ook onze digitale beschrijvingen in de productencatalogus (het systeem Samenwerkende Catalogi) aan het aanpassen. Stelt de Dienstenrichtlijn eisen aan productbeschrijvingen en zo ja, wat voor eisen?

Praktijkvraag - 8 mei 2024

Is de Dienstenrichtlijn van toepassing op detailhandel in supermarkten?

Onze gemeente heeft de aanvraag van een omgevingsvergunning voor het vestigen van een supermarkt geweigerd. De reden is dat er al een supermarkt gevestigd is in het winkelcentrum waarvoor de aanvraag gedaan werd. Met de komst van een tweede supermarkt zou de maximale verkoopvloeroppervlakte van supermarkten zoals vastgelegd in ons bestemmingsplan en de bijbehorende planregels worden overschreden. De supermarkt stelt nu dat de afwijzing in strijd is met de Europese Dienstenrichtlijn. Klopt het dat de Dienstenrichtlijn van toepassing is op detailhandel in supermarkten en zo ja, wat betekent dit voor het verstrekken van de omgevingsvergunning?

Praktijkvraag - 6 mei 2024

Hoe kan een buitenlands bedrijf voldoen aan de voorwaarde van een gedrags­verklaring bij een Europese aanbesteding?

Bij een Europese aanbesteding heeft de provincie in de stukken opgenomen dat alle inschrijvers een ‘Gedragsverklaring aanbesteden’ (GVA) moeten verstrekken. Deze verklaring wordt door dienst Justis verstrekt. Buitenlandse bedrijven kunnen echter niet door dienst Justis gescreend worden en zij kunnen daarom geen Gedragsverklaring aanbesteden aanvragen. Een Duits bedrijf wil zich nu inschrijven op de aanbesteding en stelt de volgende vraag: hoe kunnen wij aan de voorwaarde, gesteld in de aanbestedingsstukken, omtrent het verstrekken van een Gedragsverklaring aanbesteden voldoen?

Praktijkvraag - 1 mei 2024

Hoe kunnen Europese fondsen worden ingezet in de strijd tegen energiearmoede?

Onze gemeente wil graag inwoners ondersteuning bieden vanwege de stijgende energieprijzen en het verduurzamen van hun woningen. Hiervoor kunnen wij zelf regelingen opzetten, maar zijn er ook fondsen vanuit de Europese Unie die een bijdrage kunnen leveren aan het bestrijden van energiearmoede?

Praktijkvraag - 30 april 2024

Is een gehandicaptenparkeerkaart uit een ander EU-land ook geldig in Nederland?

Onze gemeente is gelegen in het grensgebied met België. Wij willen ervoor zorgen dat burgers met een lichamelijke beperking zo goed mogelijk kunnen blijven deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. Daartoe hebben wij onder meer een gehandicaptenparkeerbeleid opgesteld. Als een burger uit een andere EU-lidstaat naar onze gemeente verhuist, blijft diens gehandicaptenparkeerkaart uit de betreffende lidstaat dan in Nederland geldig?

Praktijkvraag - 30 april 2024

Onze gemeente verstrekt horecavergunningen aan coffeeshops in combinatie met gedoogverklaringen in de zin van de Opiumwet. Is de Dienstenwet van toepassing?

Onze gemeente heeft momenteel twee coffeeshops. Voor het exploiteren van een coffeeshop zijn zowel een horecavergunning als een gedoogverklaring benodigd. In onze plaatselijke horecaverordening wordt het aantal horecavergunningen beperkt tot maximaal 45. Daarnaast hebben wij een beleidsregel op basis van artikel 13b van de Opiumwet, een lokaal gedoog- en handhavingsarrangement. Daarin hebben wij vastgelegd dat er, onder voorwaarden, maximaal twee gedoogverklaringen door onze gemeente worden afgegeven. Gedoogverklaringen worden alleen afgegeven in combinatie met een horecavergunning. Is op deze handelwijze de Dienstenwet van toepassing?

Praktijkvraag - 24 april 2024

Mag een aanbestedende dienst (raam)overeenkomsten stilzwijgend verlengen?

Twee contracten van ons waterschap met betrekking tot ICT en informatiesystemen lopen binnenkort af. Kunnen wij de bestaande contracten met beide bedrijven zomaar verlengen, of moeten we opnieuw een Europese aanbesteding per contract voorschrijven? Het gaat om de volgende twee afgesloten contracten:

Contract 1: Het waterschap heeft enige tijd geleden (na een aanbesteding) een langlopende ICT-overeenkomst gesloten met een aanbieder. Deze overeenkomst loopt binnenkort af. In de initiële overeenkomst is vastgelegd dat wanneer de overeenkomst niet wordt opgezegd, deze telkens met een jaar kan worden verlengd. Mag het waterschap de overeenkomst stilzwijgend verlengen zonder een nieuwe aanbesteding uit te schrijven?

Contract 2: Voor ICT onderhoudsdiensten heeft het waterschap enige tijd geleden een raamovereenkomst afgesloten. Ook deze overeenkomst eindigt binnenkort. Mag het waterschap de raamovereenkomst verlengen?

Praktijkvraag - 22 april 2024

Moeten onze websites een hulpmiddel voor gebruikersfeedback opnemen?

Onze provincie is druk in de weer met het implementeren van de Single Digital Gateway-Verordening (de SDG-verordening) en de uitvoeringsverordeningen die daarop zijn gebaseerd. Uit deze regelgeving volgt de verplichting om gebruikers de mogelijkheid te geven om feedback te geven op webpagina’s die in de digitale toegangspoort worden opgenomen. Moeten onze websites hier ook aan voldoen of is het mogelijk om door te verwijzen naar een webpagina van het Rijk?

Praktijkvraag - 18 april 2024

Mag onze gemeente een aanvraag voor een PGB weigeren omdat de hulp of zorg in een ander EU-land wordt genoten?

In onze grensgemeente hebben twee inwoners een aanvraag gedaan voor een persoonsgebonden budget, een PGB. Een van de twee deed dat op grond van de Jeugdwet, de ander op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Beiden willen met dat budget diensten afnemen van buitenlandse aanbieders. De bedoeling is dat met het PGB op grond van de Jeugdwet in Vlaanderen een jongere tien maanden lang intensieve psychiatrische begeleiding krijgt van een Vlaamse aanbieder. De inwoner die een PGB heeft aangevraagd op grond van de WMO wil huishoudelijke hulp in Nederland, maar van een Vlaamse aanbieder. Onze gemeente heeft echter langlopende contracten voor dit soort hulp en zorg. Mag onze gemeente een aanvraag voor een PGB weigeren omdat de hulp of zorg in een ander EU-land wordt genoten of wordt afgenomen van een aanbieder uit een ander EU-land?