×

Praktijkvragen

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Wat is het moment van verlening van de-minimissteun?

Bij de-minimisregeling moet gekeken worden naar de totale steunverlening over de voorafgaande drie belastingjaren. Als steun wordt toegezegd aan een onderneming, wat is dan beslissend, de datum van toezegging of de datum van feitelijke uitbetaling?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Hoe zit het met staatssteun aan zelfstandige ondernemers in de zorgsector?

Wij verwachten vragen uit de binnen de gemeentegrenzen gevestigde zorgsector. Wat zijn de (on)mogelijkheden en beperkingen ten aanzien van staatssteun aan zelfstandige ondernemers in deze sector? Hierbij wordt gedacht aan huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, etc. en mogelijke onderlinge samenwerkingsverbanden.

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Is er bij subsidie aan schoolbegeleidingsdiensten sprake van staatssteun?

De gemeente is wil de schooladviesdienst (nu een bestuurscommissie) verzelfstandigen in de vorm van een stichting die uiteindelijk ook commerciële activiteiten gaat ontplooien. Is er dan geen sprake van verboden staatssteun? De commerciële activiteiten worden met stichtingsmiddelen en -mensen ontplooid. De stichting is voor de inkomsten afhankelijk van subsidies.

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Zijn er voorbeelden van waterschappen die wel met staatssteun in aanraking komen?

In een praktijkvraag over subsidie aan waterschappen stond een uitleg over subsidies aan waterschappen die niet als staatssteun (art. 87 lid 1 EG-Verdrag) gekwalificeerd worden. Zijn er voorbeelden van beschikkingen van de Europese Commissie waaruit blijkt hoe waterschappen wél met staatssteun in aanraking komen?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Moet subsidie aan een waterschap worden gekwalificeerd als staatssteun?

In het kader van een project voor verbetering van het natuurherstel in een waterwinningsgebied verleent de provincie een subsidie van € 2 miljoen aan een waterschap. Het waterschap zal diverse werkzaamheden uitvoeren, zoals de verplaatsing van de waterwinning naar een ander gebied. Er wordt nu gesteld dat het subsidiebesluit wellicht gekwalificeerd moet worden als staatssteun. Is dat inderdaad zo?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Vallen afvaldiensten onder diensten van algemeen belang (DAB)?

Wij zijn bezig met de screening van de gemeentelijke verordeningen in het kader van de Dienstenrichtlijn. In een notitie van de minister van Economische Zaken van 2 september 2005 wordt gesteld dat het ophalen van huishoudelijk afval een dienst van algemeen belang (DAB) is, en zodoende is vrijgesteld van art. 2 lid 2a Dienstenrichtlijn.

Op de website van Europa decentraal wordt echter beheer en verwerking van afval genoemd als voorbeeld van een DAEB. Welke informatie is nu leidend? Of wordt de inzameling van afval gezien als een losse dienstactiviteit naast beheer en verwerking van afvalstoffen?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Wanneer moet steun aan een DAEB gemeld worden?

Moet voor een melding van staatssteun in het kader van een Dienst van Algemeen Economisch Belang (DAEB) een geleverde dienst eerst als een DAEB benoemd zijn, alvorens er sprake kan zijn van staatssteun voor een DAEB? Met andere woorden: hoeven wij als gemeente alleen maar te melden als wij steun hebben verleend aan een dienst die wij ook daadwerkelijk als een DAEB hebben aangemerkt?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Welke diensten vallen onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?

Het is voor decentrale overheden verwarrend wanneer nu een regelgeving, waaronder ook vergunningenstelsels en beleidsregels worden verstaan, onder de Dienstenrichtlijn valt. Klopt het dat wanneer decentrale regelgeving niet ziet op een dienst, die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt, deze regelgeving dan niet onder de Dienstenrichtlijn valt? En wanneer is er dan sprake van een dienst?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Moet een vergunningsvereiste getoetst worden op vrijheid vestiging of tijdelijke dienstverlening?

De provincie is momenteel in het kader van de Dienstenrichtlijn haar regelgeving aan het screenen. In een provinciale verordening is bepaald dat elke commerciële huisschilder een vergunning van de provinciale schildersbond moet verkrijgen. Moet dit vergunningsvereiste getoetst worden aan art. 9 Dienstenrichtlijn (vrijheid van vestiging van een dienstverlener) of aan art. 16 (tijdelijke dienstverlening)?

...
Praktijkvraag - 26 september 2023

Valt het coffeeshopbeleid onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?

Voor het exploiteren van een coffeeshop in onze gemeente is een vergunning nodig. Er is bovendien een beleidsnota die eist dat er maximaal drie coffeeshops zijn. Valt het coffeeshopbeleid onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn? En is het mogelijk om een dergelijk vergunningstelsel te rechtvaardigen?