×

Praktijkvragen

...
Praktijkvraag - 3 oktober 2022

Zijn onderzoeks- en ontwikkelingsdiensten uitgesloten van de aanbestedingsplicht?

We zijn bezig met een project waarbij we samen met een private partij fundamenteel wetenschappelijk onderzoek willen doen. We hebben begrepen dat in sommige gevallen van samenwerking tussen overheden en onderzoeksorganisaties de Aanbestedingsrichtlijn niet van toepassing is. Klopt dit?

...
Praktijkvraag - 28 september 2022

Wat betekent de nieuwe eprivacy-verordening voor decentrale overheden?

Bij ons waterschap is het bewustzijn over het goed omgaan met privacy en gegevensbescherming inmiddels goed gewaarborgd in de organisatie. Wij hebben gehoord dat er binnenkort nieuwe Europese regels omtrent cookies komen. Wat is precies de impact hiervan op decentrale overheden? En wanneer worden deze nieuwe regels van toepassing?

...
Praktijkvraag - 28 september 2022

Valt het aanbieden van reclamemogelijkheden door decentrale overheden onder het EU-recht?

Valt het door een decentrale overheid aanbieden van reclamemogelijkheden aan ondernemingen onder de reikwijdte van het EU-recht? Denk hierbij aan het verhuren van lichtmasten met reclamemogelijkheden of het plaatsen van reclamezuilen in de openbare ruimte (bijvoorbeeld gecombineerd met de plaatsing van openbare infrastructuur, zoals bushokjes en abri’s). Hoe verhoudt dit zich tot bijvoorbeeld het Europese aanbestedingsrecht en mededingingsrecht?

...
Praktijkvraag - 28 september 2022

Kunnen stukken ook elektronisch worden ondertekend?

Nu veel medewerkers en collega’s van de gemeente thuiswerken zoeken we een gemakkelijkere manier om stukken te ondertekenen. Wij vernamen dat dit ook elektronisch kan en dat dit via een Europese verordening is geregeld. Klopt dat?

...
Praktijkvraag - 27 september 2022

Hoe kan onze gemeente inwoners ondersteuning bieden bij de verduurzaming van woningen in overeenstemming met de staatssteunregels?

Onze gemeente wil graag inwoners ondersteuning bieden vanwege de stijgende energieprijzen en het verduurzamen van hun woningen. De gemeente overweegt verschillende opties, zoals:

• het verstrekken van subsidies aan huurders en eigenaar-bewoners om de energierekening te kunnen betalen;
• het verstrekken van vouchers aan huurders en eigenaar-bewoners voor energie-efficiënte producten; of
• het verstrekken van een subsidie aan woningcorporaties en private verhuurders voor het aanschaffen van energie-efficiënte producten, het isoleren van huurwoningen en plaatsen van zonnepanelen.

Kunnen jullie ons informeren over de mogelijkheden en risico’s in het kader van de Europese staatssteunregels?

...
Praktijkvraag - 21 september 2022

Mag onze gemeente 65-plussers korting geven op een bezoek aan een plaatselijk museum?

Onze gemeente wil 65-plussers met de Nederlandse nationaliteit korting geven op een toegangskaartje voor het gemeentelijk museum. 65-plussers met een andere nationaliteit komen niet in aanmerking voor deze korting. Kan deze maatregel problemen opleveren met het Europese recht, en dan met name strijdigheid opleveren met de regels van vrij verkeer?

...
Praktijkvraag - 19 september 2022

Valt onze stichting onder de Open Data Richtlijn?

Wij begrepen dat overheidsbedrijven ook onder de Open Data Richtlijn vallen. Onze stichting is door de gemeente opgericht om gemeentelijke sportaccommodaties te verhuren. Aangezien de gemeente een dermate grote invloed in het beleid van de stichting heeft, kwalificeert onze stichting als een overheidsbedrijf in de zin van de Mededingingswet. Wordt onze stichting ook in de huidige richtlijn als overheidsbedrijf gezien? En zo ja, wat voor informatie zouden wij dan voor hergebruik beschikbaar moeten maken?

...
Praktijkvraag - 19 september 2022

Feedback geven aan de Europese Commissie: hoe werkt het?

De Europese Commissie nodigt regelmatig burgers, bedrijven en overheden uit om zienswijzen te geven op nieuwe of bestaande Europese wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld via routekaarten, effectbeoordelingen, consultaties, evaluaties en geschiktheidscontroles. Hoe werken deze verschillende feedbackmechanismen van de Commissie? Komen hier ook onderwerpen aan bod die relevant zijn voor decentrale overheden en hoe kunnen zij hun mening aan de Commissie kenbaar maken?

...
Praktijkvraag - 19 september 2022

Mogen we een merknaam in het Programma van Eisen opnemen?

Voor de inkoop van onze reïntegratietrajecten vragen wij een ESF-subsidie aan. In ons selectiedocument eisen wij – ten behoeve van de registratie van ESF-gegevens – het gebruik van systeem A. Volgens de Europese Richtlijnen mogen geen merknamen worden gebruikt. Ook de zin ‘daarmee overeenstemmend’ ontbreekt in de selectiecriteria.

...
Praktijkvraag - 19 september 2022

Financiering jeugdzorginstellingen via DAEB mogelijk?

Veel gemeenten kiezen ervoor om jeugdzorg in te kopen en een aanbesteding te starten. Onze gemeente overweegt echter om de dienstverlening op het terrein van jeugdzorg niet als opdrachtgever in te gaan kopen, maar om de bestaande jeugdinstellingen in onze gemeente te financieren. Dit willen we doen door ze te compenseren voor het verrichten van diensten in het algemeen (economisch) belang (DA(E)B). Is dat mogelijk?

...
Praktijkvraag - 19 september 2022

Welke technische specificaties mogen wij eisen bij de inkoop van ICT-systemen of ICT-diensten?

Onze gemeente heeft een database van een specifiek ICT systeem. Voor de toekomst zien wij twee opties: ofwel een nieuwe module kopen voor het bestaande systeem, ofwel overstappen naar een open source database. Voor beide opties vragen we ons af welke specifieke technische eisen we mogen stellen in een aanbestedingsprocedure.

1) Als wij een aanvullende database module willen aanbesteden, mogen wij dan als technische eis stellen dat de module functioneert met ons bestaande systeem? Uit onderzoek is al gebleken dat veel partijen zo’n aanvullende module kunnen leveren.

2) Om volledig te kunnen overstappen naar een open source database systeem, zouden wij een opdracht voor migreer-, onderhoud- en beheerdiensten moeten aanbesteden. Mogen wij als technische eis benoemen dat de diensten uitgevoerd moeten worden voor een specifiek open source data base systeem?