×

Praktijkvragen

...
Praktijkvraag - 19 juli 2024

Wanneer kan de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking worden toegepast?

Onze provincie heeft een Europese openbare aanbestedingsprocedure geopend, maar de inschrijvende partijen voldoen niet aan de gestelde (overigens proportionele) selectie-eisen. Kan de provincie (aanbestedende dienst) er nu voor kiezen om de aanbesteding te vervolgen middels een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking?

...
Praktijkvraag - 18 juli 2024

Moet onze openbare instantie eHerkenning aanbieden op grond van de eIDAS-verordening?

Onze openbare instantie maakt op dit moment gebruik van een eigen inlogsysteem; wij bieden dus nog geen eHerkenning aan. Het is bij ons wel bekend dat het aanbieden van eHerkenning met ingang van de inwerkingtreding van de Wet digitale overheid verplicht wordt voor belanghebbenden zoals wij. Onze vraag is of de eIDAS-verordening nu voor openbare instanties een verplichting schept om eHerkenning aan te bieden aan bedrijven. Met andere woorden: moet onze instantie op dit moment op grond van de eIDAS-verordening al eHerkenning aanbieden of kunnen wij voorafgaand aan de invoering van de Wet digitale overheid nog volstaan met een eigen inlogmethode?

...
Praktijkvraag - 18 juli 2024

Wat betekent de NIS2-richtlijn voor onze decentrale overheid?

Onze decentrale overheid heeft goede cybersecurity hoog in het vaandel staan en wil het interne beleid actueel houden. De verplichtingen uit de oorspronkelijke NIS-richtlijn golden niet voor ons, maar met de nieuwe NIS2-richtlijn worden de regels voor digitale overheidsdiensten aangescherpt. Wat betekent dit voor ons en wat is het verschil met de eerste NISS-richtlijn?

...
Praktijkvraag - 18 juli 2024

Wat zijn de aandachtspunten bij de aanbesteding van inburgeringstrajecten?

Op 1 januari 2022 treedt de nieuwe Wet Inburgering in werking. In het huidige systeem zijn inburgeringsplichtigen verantwoordelijk voor hun eigen inburgering. Als onderdeel van de gemeentelijke dienstverlening in het sociaal domein komt deze verantwoordelijkheid komend jaar bij gemeenten te liggen. Gemeenten dienen tijdig te zorgen voor een passend aanbod van inburgeringstrajecten. Daarnaast dienen zij ondersteuning en begeleiding te bieden gedurende het traject. Er wordt verder onderscheid gemaakt tussen het inburgeringsaanbod voor inburgeringsplichtige asielstatushouders (hierna: statushouders) en inburgeringsplichtige gezinsmigranten en overige migranten.

Het nieuwe inburgeringsstelsel bevat drie leerroutes die inburgeringsplichtigen kunnen volgen. Het gaat daarbij om de onderwijsroute, de B1-route en de Zelfredzaamheidsroute. Op basis van een brede intake en een leesbaarheidstoets is het de bedoeling dat inburgeringsplichtigen één van de drie leerroutes gaan volgen. Voor gemeenten is het een nieuwe taak om daarin te voorzien. Daar komt veel bij kijken. Wat zijn de aandachtspunten bij het inkopen van de verschillende leerroutes?

...
Praktijkvraag - 18 juli 2024

Moet onze gemeente de inkoop van goederen en diensten rondom de opvang van vluchtelingen aanbesteden?

Als gevolg van de vluchtelingenstroom die naar aanleiding van de oorlog in Oekraïne op gang is gekomen wordt momenteel een groot aantal vluchtelingen onder de EU-lidstaten verdeeld. Gemeenten in Nederland hebben een verantwoordelijkheid voor de opvang van vluchtelingen. Ook onze gemeente biedt opvang voor vluchtelingen aan. Moet onze gemeente goederen en diensten die zij inkoopt voor de opvang van vluchtelingen Europees aanbesteden en kunnen wij hierbij gebruik maken van een versnelde procedure of dwingende spoed?

...
Praktijkvraag - 18 juli 2024

Is opdrachtverlening aan een eigen sociale werkvoorziening toegestaan?

Onze gemeente heeft een eigen sociale werkvoorziening in de vorm van een bedrijf dat in opdracht van het gemeentebestuur alle groenvoorzieningen in de gemeente onderhoudt. Mag de gemeente deze opdrachten laten uitvoeren door haar eigen gemeentelijke groenvoorziening, zonder daarvoor een aanbestedingsprocedure te starten?

...
Praktijkvraag - 17 juli 2024

Hoe zorgen we ervoor dat onze overheidswebsite en intranetomgeving voldoen aan de Europese toegankelijkheidsrichtlijn?

Bij onze gemeente zijn we bezig met het moderniseren van onze website. We letten hierbij op de vereisten uit de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn. We begrepen verder dat deze eisen ook gelden voor onze intranetomgeving. Klopt dit? En zijn er nog nieuwe ontwikkelingen omtrent de toegankelijkheidsrichtlijn waar wij rekening mee moeten houden?

...
Praktijkvraag - 17 juli 2024

Wat zijn de gevolgen van het migratie- en asielpact voor onze gemeente?

Voor een gebiedsontwikkelingsproject willen wij een inschatting maken van het aantal (sociale) woningen dat nodig is in onze gemeente. Daarvoor is het onder andere van belang om te weten wat de instroom van asielzoekers de komende jaren zal zijn en aan welke eisen wij als gemeente moeten voldoen. Wat zijn de gevolgen van het Migratie- en asielpact voor onze gemeente?

...
Praktijkvraag - 17 juli 2024

Valt onze stichting onder de Open Data Richtlijn?

Wij begrepen dat overheidsbedrijven ook onder de Open Data Richtlijn vallen. Onze stichting is door de gemeente opgericht om bepaalde diensten op het gebied van energievoorziening te verrichten. Aangezien de gemeente een grote invloed op het beleid van de stichting heeft, kwalificeert onze stichting als een overheidsbedrijf in de zin van de Mededingingswet. Wordt onze stichting ook volgens de Open Data Richtlijn als overheidsbedrijf gezien? En zo ja, wat voor informatie zouden wij dan voor hergebruik beschikbaar moeten maken?