Vallen baggerwerkzaamheden onder een overheidsopdracht voor werken of diensten?

februari 2013

Ons waterschap is van plan om een opdracht voor baggerwerkzaamheden in de markt te zetten. Moeten deze werkzaamheden worden aanbesteed als een overheidsopdracht voor werken of als een overheidsopdracht voor diensten?

Ons waterschap is van plan om een opdracht voor baggerwerkzaamheden in de markt te zetten. Moeten deze werkzaamheden worden aanbesteed als een overheidsopdracht voor werken of als een overheidsopdracht voor diensten?

Antwoord

Baggerwerkzaamheden moeten in principe als een overheidsopdracht voor werken worden aanbesteed. Deze werkzaamheden staan expliciet genoemd en omschreven in bijlage III van de CPV-verordening 213/2008 inzake de procedures voor het plaatsen van overheidsopdrachten. Baggerwerkzaamheden zullen veelal gepaard gaan met grondverzet, wat er vaak ook op duidt dat er sprake is van een overheidsopdracht voor werken.

Betreffen de ‘baggerwerkzaamheden’ alleen pure zuiveringsdiensten zonder bijvoorbeeld grondverzetwerkzaamheden, dan kunnen deze als een overheidsopdracht voor diensten worden aanbesteed. Deze opdracht kan dan vallen onder categorie 16 van bijlage II van de CPV-verordening.

Uitleg

Om te bepalen welke overheidsopdrachten als werk, levering of dienst kan worden beschouwd, moet gekeken worden naar de definities hiervan in richtlijn 2014/24. In de praktijk wordt hiervoor vaak gekeken naar hoe bepaalde activiteiten zich onderscheiden, of waar ze juist samenlopen.

Overheidsopdrachten voor werken

Overheidsopdrachten voor werken worden in de richtlijn omschreven als overheidsopdrachten die betrekking hebben op:

Een werk is het product van een geheel van bouwkundige of civieltechnische werken dat een economische of technische functie vervult (art. 2 lid 1 onder 7). In bijlage II van de richtlijn wordt een nadere omschrijving van werken gegeven.

Overheidsopdrachten voor leveringen

Overheidsopdrachten voor leveringen hebben betrekking op de aankoop, leasing, huur of huurkoop, met of zonder koopoptie, van producten. Een overheidsopdracht die betrekking heeft op de levering van producten en in bijkomende orde op werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren, wordt ook beschouwd als een overheidsopdracht voor leveringen (art. 2 lid 1 onder 8).

Overheidsopdrachten voor diensten

Overheidsopdrachten voor diensten zijn andere overheidsopdrachten dan overheidsopdrachten voor werken of leveringen, die betrekking hebben op het verrichten van diensten (art. 2 lid 1 onder 9).

Baggerwerkzaamheden

Voor beantwoording van de vraag of een bepaalde activiteit als een werk of dienst dient te worden beschreven, kunt u naast de bijlagen bij de richtlijn ook de CPV-verordening (plus bijlagen) naslaan. Bijlage II (vanaf pagina 241) van deze verordening beschrijft diensten en bijlage III (vanaf pagina 301) ziet op werken. In bijlage III worden baggerwerkzaamheden aangemerkt als een overheidsopdracht voor werken, zie klasse 45.25 van de NACE-lijst, CPV-code 45252124-3 en volgende. Dergelijke baggerwerkzaamheden moeten dus worden aanbesteed als een overheidsopdracht voor werken.

Zuiveren van waterwegen

In het geval de opdracht slechts zuiveringswerkzaamheden betreft (zonder grondverzet) kan er juist sprake zijn van een dienst. De opdracht dient dan niet de kwalificatie baggerwerkzaamheden te krijgen, maar als opdracht voor diensten in de markt te worden gezet. In bijlage II bij de CPV-verordening nr. 213/2008 worden diensten nader beschreven. Categorie 16 noemt in dit geval bijvoorbeeld de volgende soorten dienstverlening met CPV-codes:

Het is van belang de opdracht voor zuiveringswerkzaamheden een duidelijke dienstverleningsomschrijving te geven. Dit in tegenstelling tot baggerwerkzaamheden in strikte zin, die dienen te worden aanbesteed als een overheidsopdracht voor werken.

Meer informatie:

Aanbesteden in de praktijk: CPV-codes, factsheet Europa decentraal
Aanbestedingen, Europa decentraal
Werk, levering of dienst, Europa decentraal

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags

, ,