Bestaat er Europese regelgeving over het kappen van bomen?

maart 2014

Bestaat er Europese regelgeving over het kappen van bomen? Heeft Brussel bijvoorbeeld maximale afmetingen bepaald waar een gemeente bij het vaststellen van een Bomenverordening op grond van de Boswet rekening mee moet houden?

Antwoord in het kort

Nee, de Europese Unie heeft geen specifieke eisen gesteld aan de maximale omvang van te kappen bomen. Daarvoor geldt nationale regelgeving. In Nederland is dat de Boswet. De EU heeft beleid opgesteld voor bosbeheer, maar geen bindende regelgeving. Er is wel Europese regelgeving, de Habitatrichtlijn, die vereist dat beschermde bossen in stand worden gehouden.

Europees beleid duurzaam bosbeheer

De Europese Commissie, het Parlement en de Raad hebben een strategie opgesteld voor bosbeheer (EU Forestry Strategy). Deze strategie benadrukt het belang van de multifunctionele rol van bossen en van het duurzame beheer ervan. Bosbeleid is de verantwoordelijkheid van de lidstaten, maar de Europese Unie wil met de strategie bijdragen aan de implementatie van duurzaam bosbeheer.

Habitatrichtlijn: instandhouding biodiversiteit

Via regelgeving over natuurbeleid stelt de EU wel bindende eisen aan bosbeheer. De Europese Habitatrichtlijn moet bijdragen aan het behoud van de biodiversiteit in Europa door het in stand houden van de natuurlijke leefomgeving van wilde flora en fauna. Lidstaten moeten navolgens deze richtlijn maatregelen treffen om habitats te behouden of te herstellen. De Habitatrichtlijn wijst beschermingszones aan voor beschermde dier- en plantensoorten: Natura2000.

Beschermde bossen

Bijlage I van de Habitatrichtlijn bevat een lijst met beschermde bossen. Het betreft natuurlijke en nagenoeg natuurlijke bossen van inheemse soorten. Het gaat over bossen met ‘hoog opgaande bomen, met inbegrip van struiklaag, en een typische ondergroei, die aan de volgende criteria beantwoorden: zij zijn zeldzaam of residuair en/of zij vormen het leefgebied van soorten van communautair belang.’

Deze richtlijn stelt geen specifieke eisen aan het kappen van bomen of aan de maximale omvang van een te kappen boom. Wel moeten beschermde bossen in stand worden gehouden.

Implementatie Europees natuurbeleid en -regelgeving

In het algemeen geldt dat Europese richtlijnen met betrekking tot natuur en milieu zijn geïmplementeerd in nationale wetgeving. In Nederland is de Habitatrichtlijn geïmplementeerd in de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Gemeenten kunnen dus de nationale regelgeving aanhouden.

Zelf toepassen

Ze moeten de Europese richtlijnen wel in het achterhoofd houden. Wanneer nationale regelgeving strijdig is met Europese richtlijnen of de Rijksoverheid Europese richtlijnen te laat implementeert, dienen decentrale overheden het Europees recht namelijk zelf toe te passen.

Meer informatie:

Europa decentraal, Milieu en Klimaat, Natura2000 
Europese Commissie, DG Agriculture and Rural Development, Forestry measures
Europese Commissie, DG Environment, Natura2000
Rijksoverheid, DR Loket, Boswet en Natuurbeschermingswet

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG 

Tags

,