Is de aanbesteding voor een beveiligingssysteem een levering of werk?

februari 2013

Wij zijn voornemens een aanbesteding te doen voor het beveiligingssysteem van de provincie. Wat voor soort aanbesteding is dit? Een levering of een werk?

Versie maart 2006

Antwoord

Onder een werk wordt het product van bouwkundige of civieltechnische werken, dat ertoe bestemd is een economische of technische functie te vervullen (art. 1g Bao).

NACE lijst

Voor een nadere indicatie over wat in de praktijk als werk wordt beschouwd, vindt u in bijlage 1 van het Bao de NACE lijst. Dit is een lijst van werkzaamheden als bedoeld in art. 1, overheidsopdrachten voor werken. Op pagina 96 kunt u onder de omschrijving van ‘elektrische installatie’ het volgende vinden: ‘Elektrische bedrading en toebehoren, telecommunicatiesystemen, apparatuur voor brandalarm en alarminstallaties tegen diefstal, bliksemafleiders etc’.

Overheidsopdracht voor werken

Op grond van deze omschrijving kan de betreffende opdracht in zijn geheel als werk worden beschouwd. Met een bedrag van in het totaal van € 1,4 miljoen wordt het drempelbedrag voor werken niet overschreden. Bij een dergelijk bedrag van € 1,4 miljoen moeten echter wel de transparantieregels in acht genomen worden.

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG