Is de-minimissteun mogelijk voor langer dan drie jaar?

januari 2013

Volgens overweging 9 De-minimisverordening is ‘het niet mogelijk zou mogen zijn steun die het de-minimissteunplafond overschrijdt op te splitsen in een aantal kleinere tranches om deze tranches onder de toepassing van deze verordening te brengen’. Wat houdt dit precies in?

Versie april 2009

Volgens overweging 9 De-minimisverordening is ‘het niet mogelijk zou mogen zijn steun die het de-minimissteunplafond overschrijdt op te splitsen in een aantal kleinere tranches om deze tranches onder de toepassing van deze verordening te brengen’. Wat houdt dit precies in?

Is het bijvoorbeeld mogelijk om aan een project tweemaal € 200.000,= de-minimissteun te verlenen over een periode van zes belastingjaren, als na de eerste periode van drie belastingjaren een nieuwe subsidieaanvraag volgt voor nogmaals € 200.000,= (en met een nieuwe de-minimisverklaring)? Een de-minimisverklaring voor de komende zes jaar lijkt mij niet mogelijk.

Antwoord

Eén de-minimis verklaring voor zes jaar is inderdaad niet mogelijk. De berekeningstermijn voor de-minimis is expliciet omschreven als drie belastingjaren. Een verklaring voor zes jaar zou hiermee dus in strijd zijn. Wel kan inderdaad na drie jaar met een nieuwe de-minimisverklaring worden gewerkt.

Cumulatieregeling

De cumulatieregeling in overweging 9 van de de-minimis verordening ziet onder meer op de situatie dat een steunbedrag (niet zijnde de-minimissteun, maar bijvoorbeeld een Europese subsidie of steun onder een groepsvrijstellingsverordening) voor een bepaalde onderneming boven de € 200.000,= komt. Deze bepaling verbiedt dan om de bedragen van die steun voor die activiteiten te splitsen in kleinere bedragen om zodoende een deel van de steun te vullen met de-minimissteun en de rest van de steun buiten de-minimis te laten vallen.

Maximum steunintensiteiten

Er mag niet gekunsteld worden omgegaan met maximum steunintensiteiten. Deze bepaling uit de De-minimisverordening ziet dus op de situatie van cumulatie van de-minimis met een andere steunmaatregel. De reden voor dit verbod wordt nader toegelicht in Veelgestelde vragen De-minimis:

4. Prohibition of cumulation with State aid

Member States will not be allowed to cumulate de minimis aid with State aid if the cumulation would lead to aid intensities higher than those provided under block exemptions (see below for a list of those block exemptions) or approved by the Commission in the context of individual state aid Decisions. The rationale for this rule is to avoid circumvention of maximum aid intensities provided under other state aid instruments. The regulation also clarifies that Member States cannot divide an aid measure having an aid element higher than € 200.000,= into smaller parts in order to try and bring part of the measure under the de minimis regulation. This rule will apply most prominently in cases where Member States are confronted with an order of the Commission to recover illegally granted state aid.’

Tranchesbepaling

Het gaat er bij de tranchesbepaling met name om dat de lidstaten in terugvorderingszaken niet alles terugvorderen, behalve de-minimissteun. Naar onze mening verbiedt deze bepaling niet om na verloop van een eerste de-minimis steunmaatregel voor maximaal 2 ton in drie belastingjaren weer opnieuw een tweede steunmaatregel voor maximaal € 200.00,= in drie belastingjaren te nemen.

Tweemaal de-minimissteun verlenen

Wanneer men echter, zoals in uw geval beschreven, tweemaal de de-minimis steun (in zes jaar tijd) zou willen benutten, moet na de eerste drie jaar opnieuw een steunmaatregel voor de volgende drie jaar genomen worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met het feit dat de steunbedragen per jaar – mede terugkijkende naar de steun zoals de afgelopen twee belastingjaar verleend – de € 200.000,= niet overschrijden. De driejaarsperiode is doorlopend: in jaar vier moet de de-minimis van de jaren twee, drie en vier bij elkaar optellen. In jaar vijf van de jaren drie, vier en vijf, enzovoort.

Onderscheid tussen steunverlening en steunbetaling

Hierbij moet wel het onderscheid tussen steunverlening en steunbetaling in acht genomen worden. Voor steunverlening is bepalend het moment dat er een wettelijke aanspraak van de onderneming is op steun. Als bijvoorbeeld binnen een periode van drie jaar € 400.000,= steun zou worden verleend/toegekend, dan is de de-minimisgrens overschreden. Ook al wordt de betaling gespreid over zes jaar.

Conclusie

Er kan in uw voorbeeld alleen twee keer € 200.000,= de-minimissteun worden gegeven als de onderneming in de eerste drie jaar slechts een wettelijke aanspraak op maximaal € 200.000,= heeft en nog op geen enkele manier een wettelijke aanspraak heeft op de vervolg € 200.000,=. In uw voorbeeld moet dus niet alleen de betaling worden gespreid over zes jaar maar ook de steunverlening. Er mag dus op geen enkele manier een toezegging worden gedaan dat de onderneming over drie jaar aanspraak kan maken op nog eens € 200.000,=.

Meer informatie:

Informatiewijzer Staatssteun, blz. 23 ev
De-minimis, Staatssteun

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags

, ,