Geldt het vrij verkeer van werknemers ook voor werknemers uit Kroatië?

september 2013

Als gemeente zijn wij vaak het eerste aanspreekpunt voor migranten die in onze gemeente komen wonen en krijgen we te maken met Europeesrechtelijke vrij verkeer vraagstukken. Nu is Kroatië op 1 juli toegetreden tot de EU. Bij de toetreding van Bulgarije en Roemenie gold een overgangsperiode voor wat betreft de regels voor vrij verkeer van werknemers. Geldt die overgangsregel ook voor Kroaten? Zo ja, hoe lang duurt deze overgangsperiode en wat houdt deze precies in?

Antwoord in het kort

Ja, er geldt een overgangstermijn voor het vrij verkeer van werknemers met Kroatië.

Toelichting

Kroatië is op 1 juli 2013 toegetreden tot de EU. De lidstaten (bij ons dus de Nederlandse regering) kunnen gedurende maximaal zeven jaar overgangsmaatregelen toepassen op het vrij werknemersverkeer met Kroatië. Het overgangsregime bestaat uit drie fasen:

Fase 1: 1 juli 2013 – 30 juni 2015

In de eerste fase van twee jaar na de toetreding kunnen lidstaten nog bestaande nationale maatregelen toepassen, zoals de eis van een tewerkstellingsvergunning. Lidstaten mogen besluiten de toegang tot hun arbeidsmarkt voor Kroatische werknemers te liberaliseren, maar zijn hiertoe niet verplicht. Het Unierecht inzake het vrij verkeer van werknemers (art. 45 VWEU) geldt in deze fase nog niet.

Fase 2: 1 juli 2015 – 30 juni 2018

In de daarop volgende fase van drie jaar geldt het vrij werknemersverkeer, tenzij de lidstaten bij de Europese Commissie aangeven dat zij de overgangsmaatregelen willen verlengen. Dit kan voor maximaal drie jaar.

Fase 3: 1 juli 2018 – 30 juni 2020

In de derde fase kunnen beperkingen op het vrij werknemersverkeer met nog eens twee jaar worden verlengd, indien sprake is van ernstige verstoringen van de arbeidsmarkt, of een dreiging daarvan. De Europese Commissie moet hiervan dan op de hoogte worden gesteld.

Nederlands standpunt

De Nederlandse regering heeft aangegeven voorstander te zijn van het vrij verkeer van werknemers, maar daarnaast ook te zien dat er negatieve gevolgen zijn. Zo werkt het kabinet aan het tegengaan van malafide uitzendbureaus, uitbuiting en schijnconstructies.

Maximale overgangstermijn

Daarnaast is er in Nederland sprake van oplopende werkloosheid. Het kabinet wil daarom zoveel mogelijk het binnenlands onbenut arbeidspotentieel activeren. Om deze redenen heeft het kabinet ervoor gekozen gebruik te maken van de maximale overgangstermijn van zeven jaar voor het vrij werknemersverkeer met Bulgarije en Roemenie.

Geen vrij werknemersverkeer

Het kabinet is ook van mening dat vrij werknemersverkeer met Kroatië in de eerste fase van het overgangsregime niet wenselijk is. Voor werknemers uit Kroatië blijft het dus nodig een tewerkstellingsvergunning aan te vragen. Hiermee volgt het kabinet eenzelfde lijn als ten tijde van de toetreding van lidstaten in 2004 en 2007.

Meer informatie:

Vrij verkeer van werknemers, Vrij verkeer, Europa decentraal
Uitbreiding en overgangsmaatregelen, Europese Commissie

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG