Wat zijn de gevolgen van de handhavingsrichtlijn detachering werknemers decentrale overheden?

april 2012

Vanwege de bezuinigingen wil onze provincie vaker gaan werken met detacheringcontracten. De Europese Commissie heeft een nieuw voorstel voor een (handhavings)richtlijn voor detachering van werknemers gepubliceerd. Hebben deze wijzigingen gevolgen voor decentrale overheden?

Versie april 2012

Antwoord

Ja, er zijn gevolgen voor decentrale overheden. De bepalingen van de Detacheringsrichtlijn wijzigen echter niet. Het voorstel bevat bepalingen die moeten leiden tot verbetering van de toepassing van de richtlijn. Wanneer decentrale overheden personen via een detacheringconstructie in dienst nemen, dus wanneer zij als werkgever optreden, zijn er gevolgen voor hen. Het gaat dan om het detacheren van personen uit andere EU-lidstaten.

Huidige richtlijn

De Detacheringrichtlijn uit 1996 legt een reeks basisarbeidsvoorwaarden vast, Om detachering van werknemers te vergemakkelijken, eerlijke mededinging te verzekeren en een passende mate van bescherming van gedetacheerde werknemers te waarborgen. De dienstverrichter dient zich tijdens de detacheringperiode hieraan te houden.

Sociaal doel

De richtlijn heeft een duidelijk sociaal doel: de gedetacheerde werknemers garanderen dat hun werkgever bepaalde beschermingsvoorschriften in acht neemt van de lidstaat waar zij gedetacheerd zijn. Deze voorschriften hebben onder andere betrekking op de rustperiode, vakantiedagen en de gezondheid, veiligheid en hygiëne op werk. Werkgevers zijn juridisch verplicht de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen om aan deze richtlijn te voldoen.

Waarom een handhavingsrichtlijn?

In Europa zijn ongeveer 1 miljoen werknemers gedetacheerd. Hierbij worden niet altijd de minimale arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden in acht genomen. Bedrijven die in het buitenland nepvestigingen oprichten, met als enig doel te profiteren van de geringere mate van arbeidsbescherming of de lagere sociale zekerheidspremies, kunnen misbruik maken van detachering. Gezien hun situatie zijn gedetacheerde werknemers in een ander land vaak kwetsbaarder. Het nieuwe voorstel bevat bepalingen om ervoor te zorgen dat de richtlijn van 1996 in praktijk doeltreffend wordt toegepast.

Grensoverschrijdende situaties

De arresten Viking-Line en Laval van het Hof van Justitie EU hebben een discussie op gang gebracht over de mate waarin vakbonden de rechten van gedetacheerden kunnen beschermen in grensoverschrijdende situaties. De arresten prevaleren de economische vrijheden boven de sociale rechten en met name het recht om te staken. De nieuwe handhavingsrichtlijn bevestigt volgens de Europese Commissie dat dit niet het geval is.

Voorgestelde wijzigingen

De nieuwe handhavingsrichtlijn moet de praktische uitvoering, toepassing en handhaving van de detacheringrichtlijn verbeteren, bevorderen en versterken. Ook biedt de richtlijn maatregelen om misbruik en omzeiling te voorkomen en biedt het garanties voor de bescherming van de rechten van gedetacheerde werknemers. De handhavingsrichtlijn:

– Legt ambitieuzere normen vast om werknemers en bedrijven te informeren over hun rechten en verplichtingen;
– Stelt duidelijke regels vast voor samenwerking tussen autoriteiten die met detachering zijn belast;
– Geeft de aanzet tot een betere invulling van het begrip detachering, om te voorkomen dat bedrijven en werkgevers detachering gebruiken om de arbeidswetgeving te omzeilen;
– Legt de reikwijdte en de verantwoordelijkheden van de desbetreffende nationale autoriteiten die toezicht houden vast;
– Zorgt voor betere handhaving van de rechten van de werknemers, onder meer door de invoering van hoofdelijke aansprakelijkheid van de bouwsector voor de uitbetaling van gedetacheerde werknemers en de afhandeling van klachten.

Meer informatie:

Detacheringsrichtlijn, Werkgelegenheid en sociaal beleid, Europa decentraal
Richtlijn 96/71/EG, Detacheringsrichtlijn
Commissie verbetert bescherming gedetacheerde werknemers, persbericht Europese Commissie, 21 maart 2012
Voorstel handhavingsrichtlijn, Europese Commissie
Zaak Viking-Line, HvJ EU, 11 december 2007
Zaak Laval, HvJ EU, 18 december 2007

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG