Vallen opdrachten van een gemeentelijk havenbedrijf onder het Bao- of Bass-regime?

februari 2013

Ons gemeentelijk havenbedrijf is een aanbestedende dienst. Vallen opdrachten van dit bedrijf onder het Bao- of onder Bass-regime?

Versie november 2010

Antwoord

Om te bepalen of een gemeentelijk bedrijf als opdrachtgever het Bao of Bass toe moet passen is van belang om na te gaan op de opdrachtgever een ‘relevante activiteit’ in de zin van de Bass uitvoert. Eerst moet worden vastgesteld dat het havenbedrijf een gemeentelijke organisatie, een publiekrechtelijke instelling of een overheidsbedrijf is en dus aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingsrichtlijnen is.

Bass of Bao

Is dat het geval, dan is het Bass op die opdracht van toepassing. Gezien de formulering van ‘relevante activiteiten’ op het gebied van havens in het Bass, is wanneer het havenbedrijf handelt in haar activiteit van terbeschikkingstelling van de zee- of binnenhaven aan zee- of riviervervoerders, het Bass van toepassing. In andere gevallen zal het Bao van toepassing zijn.

Relevante activiteiten

Richtlijn 2004/17 (Bass) is van toepassing op activiteiten die de exploitatie van een geografisch gebied beogen met het oogmerk op de terbeschikkingstelling aan lucht-, zee- of riviervervoerders van luchthaven-, zeehaven-, binnenhavenof andere aanlandingsfaciliteiten (art. 7).

De meeste gemeentelijke havenbedrijven betreffen een overheidsdienst of overheidsbedrijf in de zin van art. 2 lid 2a. Zodra zij handelen in een activiteit als bedoeld in art/ 7, is de richtlijn  op hun opdrachtverlening van toepassing.

Artikel 20

Deze richtlijn is niet van toepassing op opdrachten die aanbestedende diensten plaatsen voor andere doeleinden dan de uitoefening van hun in de art. 3 t/m 7 bedoelde activiteiten (art. 20). Voor zover het gaat om opdrachten die verband houden met de kernactiviteiten van een overheidsbedrijf, lijkt deze bepaling eng te dienen worden uitgelegd (zie hierover ook het Handboek Aanbestedingsrecht van Pijnacker Hordijk, Sdu, 4e druk, 2009, pag. 60 ev.).

Overheidsdiensten wier activiteiten als gevolg van art. 20 van de werkingssfeer van de richtlijn zijn uitgezonderd, vallen binnen de werkingssfeer van Richtlijn 2004/18.

Artikel 9

Volgens art. 9 Richtlijn 2004/17 moet er gekeken worden naar de activiteit waarvoor de opdracht in eerste plaats is bestemd en indien een van de activiteiten van een opdracht gestoeld is op Richtlijn 2004/17 en een andere op Richtlijn 2004/18, en het objectief onmogelijk zou zijn vast te stellen voor welke activiteit de opdracht in de eerste plaats bestemd is, de opdracht overeenkomstig Richtlijn 2004/18 gegund wordt. Zie ook rechtsoverweging 29 Richtlijn 2004/17.

Artikel 12

Richtlijn 2004/18 is niet van toepassing op overheidsopdrachten die in het kader van Richtlijn 2004/17 worden geplaatst door aanbestedende diensten die een of meer van de in art. 3 t/m 7 van Richtlijn 2004/17 bedoelde activiteiten uitoefenen en die voor deze activiteiten worden geplaatst (art. 12 Richtlijn 2004/18 en art. 11 Bao).

Concrete opdracht

Voor de vraag naar toepasselijkheid van Bao of Bass is bij havenbedrijven dus ook de concrete opdracht van belang. Plaatst een havenbedrijf bijvoorbeeld een opdracht voor de levering van koffie- en theeautomaten op kantoor, dan zal in de regel geen sprake zijn van een activiteit die de exploitatie van de haven beoogt met het oogmerk op de beschikbaarstelling van de haven aan vervoerders. Het Bao is dan van toepassing.

Plaatst het havenbedrijf bijvoorbeeld een werkenopdracht voor het herstel van kadewanden en steigers, dan zal er wel sprake zijn van een Bass-opdracht in bovengenoemde zin.

Meer informatie:

Overheidsopdracht, Aanbestedingen, Europa decentraal
Aanbestedingen, Europa decentraal
Speciale sectoren, Aanbestedingen, Europa decentraal

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG