Hoe kan onze gemeente haar beleid aansluiten op het EU jeugdbeleid?

juli 2013

Voert de EU een eigen jeugdbeleid? En zo ja, moet onze gemeente daar in haar lokale beleid op aansluiten?

Versie augustus 2010

Antwoord in het kort

Ja, maar zij heeft geen wetgevende bevoegdheden heeft op het gebied van jeugdzaken. De EU voert wel beleid op dit terrein door de samenwerking tussen de lidstaten aan te moedigen en zo nodig door hun activiteiten te ondersteunen en aan te vullen. Jongeren zijn volgens de EU een ‘essentiële hulpbron voor de samenleving’. Daarom wordt via de open coördinatiemethode (OCM) het jeugdbeleid van de lidstaten op elkaar afgestemd.

Eigen invulling EU jeugdbeleid

Volledige harmonisatie van wetgeving is op het gebied van jeugdbeleid niet toegestaan. Lidstaten mogen daarom zelf bepalen hoe zij het EU jeugdbeleid toepassen. Decentrale overheden kunnen bij de invulling van hun jeugdbeleid aansluiting zoeken bij specifieke Europese beleidsdoelstellingen op het gebied van jeugdzaken. Daarnaast kan ook worden gedacht aan de aanpak van jeugdwerkeloosheid; dit behoort tot één van de kerninitiatieven van de nieuwe EU 2020 strategie. Op het gebied van werkgelegenheid is voor decentrale overheden immers een belangrijke taak weggelegd.

Activiteiten EU

De activiteiten van de EU op het gebied van jeugdzaken zijn gebaseerd op art. 165 VWEU. Hierin wordt gesteld dat het optreden van de EU erop is gericht de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma’s voor jongeren en jongerenwerkers te bevorderen. Daartoe doet de EU aanbevelingen en neemt zij stimulerende maatregelen (zoals subsidieprogramma’s) om de prioriteiten of doelstellingen te bereiken. Een voorbeeld daarvan is het Youth in Action programma (2007-2013), dat in Nederland wordt uitgevoerd door het Nederlands Jeugdinstituut.

Nieuwe impuls EU jeugdbeleid

In 2009 is getracht het EU jeugdbeleid een nieuwe impuls te geven. De EU-strategie voor jongeren die dat jaar werd gepresenteerd nodigt de lidstaten en de Commissie uit tot samenwerking op het gebied van jeugdzaken voor de periode 2010-2018. Hierin wordt het belang van jongeren in onze vergrijzende maatschappij benadrukt. De komende jaren zal actie worden ondernomen op beleidsterreinen die voor de jongeren in Europa van belang zijn, met name op het gebied van:

– Onderwijs;
– Werkgelegenheid;
– Creativiteit en ondernemerschap;
– Sociale inclusie;
– Gezondheid en sport;
– Burgerparticipatie;
– Vrijwilligerswerk.

De strategie legt ook de nadruk op het belang van jeugdwerk en behelst versterkte maatregelen voor een betere uitvoering van het jeugdbeleid op EU-niveau, aldus de Commissie. Een overzicht van beleidsinitiatieven is te vinden in het werkprogramma van de Commissie voor 2010.

Meer informatie:

Europese Commissie, over jeugd
EU 2020 strategie, voor slimme, duurzame en inclusieve groei
EU-strategie voor jongeren
Voor het EU jeugdbeleid breekt een nieuwe tijd aan, nieuwsbericht Europese Commissie
Een tijd voor daden, Werkprogramma Europese Commissie 2010
Europese Commissie, over het Youth in Action programma
Het Nederlands Jeugdinstituut, over Youth in Action

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

X