Hoe komen decentrale Europese werkprogramma’s tot stand?

januari 2015

Het onlangs gepubliceerde werkprogramma van de Europese Commissie voor 2015 bevat wetgevingsinitiatieven die ons als waterschap raken. Is er meer informatie beschikbaar over hoe de decentrale belangen hierbij worden behartigd zodat wij ons Europabeleid hierop af kunnen stemmen? En is al bekend op welke dossier de koepelorganisaties inzetten bij de behartiging van decentrale belangen?

Antwoord in het kort:

Ja, er is meer informatie beschikbaar over de wijze waarop de decentrale belangen door de koepelorganisaties worden behartigd. Hieronder zullen wij eerst ingaan op het decentrale belang bij het werkprogramma van de Europese Commissie. Daarna volgt meer informatie over de wijze waarop de koepels deze belangen behartigen en waar u meer informatie kunt vinden over de voor de koepels belangrijke onderwerpen uit het werkprogramma.

Decentrale belangen

Voor decentrale overheden is het in het kader van Europabewustzijn goed om jaarlijks kennis te nemen van het nieuwe Europese werkprogramma van de Commissie, omdat hieruit voor decentrale overheden ook nieuwe Europese regelgeving of beleid kan volgen dat op termijn door hen zal dienen te worden uitgevoerd. In de praktijk stellen veel decentrale overheden dan ook regelmatig hun eigen Europese beleids- of werkprogramma’s af op het werkprogramma van de EU.

De gevolgen van Europese regelgeving en beleid voor de dagelijkse praktijk van decentrale overheden worden steeds meer verankerd in de Nederlandse en de decentrale rechtsorde. Om de totstandkoming van die regelgeving en dat beleid te kunnen beïnvloeden of om daarop te kunnen anticiperen, worden zeker vanuit de koepelverenigingen van decentrale overheden verschillende activiteiten ondernomen, soms ook op en met elkaar afgestemd, en teruggekoppeld met de achterban.

Voor het vaststellen van een eigen Europa werkprogramma is het dus altijd aan te bevelen kennis te nemen van de werkprogramma’s van de koepels en via die weg mogelijk ook andere decentrale overheden.

Werkprogramma Europese Commissie

Jaarlijks publiceert de Europese Commissie aan het eind van het jaar haar werkprogramma’ voor het volgende jaar. Die werkprogramma’s bevatten in de regel een algemeen inleidend stuk en diverse bijlagen waarin concrete acties voor wetgevings- en beleidsinitiatieven die de Europese Commissie in het volgende jaar gerealiseerd wil hebben worden opgesomd. Voor elk initiatief worden voor zover mogelijk ook de beoogde resultaten opgesomd. Daarnaast geeft de Commissie in haar bijlagen in het werkprogramma ook aan welke (eerder aangekondigde) initiatieven worden ingetrokken of gewijzigd. Dit laatste heeft mede verband met de steeds sterkere aandacht die ook bij de werkprogramma’s van de Europese Commissie uitgaat naar deregulering en versimpeling van ook Europese regelgeving en beleid (Better Regulation).

Belangenbehartiging

In het kader van belangenbehartiging stellen de koepelorganisaties ook jaarlijks hun prioritaire Europa dossiers vast. Op deze dossiers zetten de koepels ook actief in. Ze formuleren in die dossiers – ook in overleg met hun achterban- onder andere standpunten die zij, ter behartiging van decentrale belangen, inbrengen in de Brusselse besluitvorming en in de nationale voorbereidingen in het Haagse daarop. Zo worden decentrale overheden en hun belangen betrokken in de voorbereiding van Europees recht en beleid.

VNG

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) maakt naar aanleiding van het werkprogramma van de Europese Commissie elk jaar een overzicht  van prioritaire Europese onderwerpen Ook voor 2015 is een dergelijke lijst in consultatie met de achterban samengesteld. Deze is op 23 januari besproken in de bestuurlijke commissie Europa en Internationaal en zal deze week definitief worden vastgesteld. Hoofdthema’s zijn bestuur in de Europese context, de Europese stedelijke agenda, innovatie en lokale economische en sociale ontwikkeling, milieu, energie en transportbeleid, het Meerjarig Financieel Kader (cohesiebeleid en structuurfondsen), staatssteun, aanbesteden en het EU-ontwikkelingsbeleid.

IPO

Het IPO heeft op basis van het Werkprogramma 2015 van de Europese Commissie de voor provincies belangrijkste initiatieven gesignaleerd. De link naar het nieuwsbericht hierover op de website van het IPO vindt u onderaan deze pagina onder ‘meer informatie’.

UvW / Vewin

Het werkprogramma van de Europese Commissie is van groot belang voor zowel het Bureau Brussel van de Vereniging van waterbedrijven in Nederland (Vewin) en voor de Unie van Waterschappen. Zij baseren hun gezamenlijke Europa werkplan (deels) op het jaarlijkse EC werkprogramma en gebruiken dat werkprogramma tevens als een signalerend instrument omdat het een goede indicatie van de inzet van de Europese Commissie op ook andere terreinen geeft. In het kader van Betere Regelgeving voor waterschappen hebben Vewin en de Unie van Waterschappen eind 2014 al een vijftal suggesties gedaan  aan de Europese Commissie betreffende voor waterschappen hinderlijke wetgeving.

Door:

Marjolijn Lindeman, Europa decentraal

Meer informatie:

Werkprogramma 2015, Europese Commissie
Directie Europa, VNG
Reactie IPO op werkprogramma 2015, IPO
Suggesties Vewin & UvW aan de Europese Commissie over betere regelgeving
Europese lobbydossiers, VNG
Belangenbehartiging in Europa, IPO
Europese belangenbehartiging, UvW

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

X