Hoe ziet het EU onderwijsprogramma voor de periode 2007-2013 er uit?

juli 2013

Hoe ziet het nieuwe Europese onderwijsprogramma voor de periode 2007-2013 er uit? Wat zijn de mogelijkheden voor gemeenten binnen het programma?

Antwoord in het kort

Actieprogramma’s op het gebied van onderwijs en opleiding zijn bedoeld om de Europese dimensie in onderwijs en opleiding te versterken. Onder alle programma’s wordt geprobeerd door middel van financiering voor transnationale projecten de Europese samenwerking te versterken. Naast onderwijsinstellingen, beroepsopleidingen, bedrijven en maatschappelijke organisaties, kunnen ook (decentrale) overheden als partner deelnemen aan de programma’s. Voornamelijk de stimulerende rol die gemeenten kunnen spelen op het gebied van (multicultureel) onderwijs en beroepsonderwijs is van belang binnen de Europese onderwijsprogramma’s.

Leven Lang Leren programma

Vanaf 2007 start een nieuw integraal actieprogramma voor onderwijs en opleiding in de EU genaamd Leven Lang Leren programma (LLL-programma). Het doel van dit programma is een bijdrage te leveren aan de kenniseconomie via duurzame economische groei, betere en meer banen en grotere sociale samenhang in de EU. Het LLL-programma richt zich verder op interactie, samenwerking in mobiliteit tussen onderwijs- en opleidingsstelsels in de EU.

Onderdelen LLL-programma

Onder het LLL-programma vallen de onderdelen Comenius (gericht op schoolonderwijs), Erasmus (gericht op hoger onderwijs en opleiding), Leonardo da Vinci (gericht op beroepsonderwijs en -opleiding) en Grundtvig (gericht op volwasseneneducatie). Onder het LLL-programma valt tevens een ‘transversaal’ ofwel sectoroverstijgend programma dat zich richt op beleidsontwikkeling, het stimuleren van taal en ICT in het onderwijs en verspreiding en benutting van kennis. Het Jean Monnet programma richt zich op het universitair onderwijs.

Schematisch

Schematisch ziet het programma er als volgt uit:

Het totale budget voor de periode 2007-2013 is ongeveer € 7 miljard.

Transversale onderdeel

Binnen het transversale (sectoroverstijgende) onderdeel van het LLL-programma kan worden samengewerkt op beleidsontwikkeling en innovatie (eerste pijler) en ICT in het onderwijs (derde pijler). Hierbij kunnen decentrale overheden een actieve rol spelen. Ondersteuning voor beleidsontwikkeling en innovatie op Europees niveau op het gebied van onderwijs en opleiding vindt plaats in het kader van de Lissabondoelstellingen.

Het gaat daarbij om het verzamelen en analyseren van vergelijkbare gegevens en statistieken op het gebied van het Leven Lang Leren beleid. Ook wordt op deze manier gekeken naar de voortgang van de doelstellingen. Voor decentrale overheden is deelname aan het programma bijvoorbeeld mogelijk via studiebezoeken voor beleidsmakers. Door ondersteuning te bieden aan het gebruik van ICT in het onderwijs wordt gestreefd naar de modernisering van onderwijspraktijken.

Meer informatie:

Europees platform, over het LLL-programma en de indieningtermijn van aanvragen
VNG Servicebureau Europa, voor informatie, adies en ondersteuning op het gebied van EU subsidies
Life Long Learning, Cultuur, onderwijs en jeugd

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

X