Praktijkvraag

Laatste update: 22 maart 2023

Door:


Als gemeente moeten we de levering en aanleg van een verkeersregelinstallatie aanbesteden. We hebben het altijd als een werk beschouwd, maar vragen ons toch af of het niet een levering is? Het betreft zowel de inkoop van het materiaal (kabels, lampen, etc.) als het aanbrengen ervan (kabels ingraven, mantelbuizen persen, etc.).
Antwoord in het kort

Door te kijken naar de aard van de opdracht en de CPV-codering kunt u bepalen om wat voor een soort overheidsopdracht het hier gaat. Bij de aanleg van een verkeersinstallatie is er sprake van een gemengde opdracht. Het installeren van verkeerslichten kwalificeert namelijk als een ‘werk’ (CPV-code 45316212-4) en de aanschaf van de installatie is een ‘levering’ van het product verkeersregulatiesystemen voor wegkruisingen (CPV-code 35262000-8). Daarom moet de gemeente bepalen of het hoofddoel van de opdracht de installatie dan wel de aanschaf van de verkeersregelinstallatie is.

Definities werk en dienst

De definities van een overheidsopdracht voor ‘werken’ en een overheidsopdracht voor ‘leveringen’ in Richtlijn 2014/24 kunnen helpen bij het bepalen of er sprake is van een werken- of leveringenopdracht.

1. Overheidsopdracht voor werken

Overheidsopdrachten voor werken (artikel 2 punt 6 en 7 Richtlijn 2014/24) zijn opdrachten die betrekking hebben op:

  • de uitvoering van een werk;
  • zowel het ontwerp als de uitvoering van werken in het kader van een van de werkzaamheden, vermeld in bijlage II van de richtlijn, of van een werk;
  • het laten uitvoeren, met welke middelen dan ook, van een werk dat aan de door de aanbestedende dienst vastgestelde eisen voldoet.

2. Overheidsopdracht voor leveringen

Overheidsopdrachten voor leveringen hebben betrekking op de aankoop, leasing, huur of huurkoop , met of zonder koopoptie, van producten. Een overheidsopdracht die betrekking heeft op de levering van producten en in mindere mate op werkzaamheden voor het aanbrengen en installeren, wordt ook beschouwd als een overheidsopdracht voor leveringen (artikel 2 lid 1 onder 8 Richtlijn 2014/24).

Gemengde opdracht

In dit geval kwalificeert de aanschaf van de installatie als een levering en de aanleg van de installatie als een werk. Daarom is er sprake van een gemengde opdracht, het gaat om zowel een werk als een dienst. Bij gemengde opdrachten moet u bepalen wat het hoofdonderwerp van de opdracht is (zie zaak C-412/04 van het Europese Hof van Justitie). Hierbij geven de intentie van de opdracht en het deel met de grootste waarde een indicatie van wat het hoofdvoorwerp van de opdracht is. In dit geval moet u dus vaststellen of de aanschaf van het materiaal of de aanleg van de verkeersinstallatie de primaire insteek van de opdracht is.

CPV-codering als indicatiemiddel

Hoewel de lijst met CPV-codes in de CPV-Verordening (voor meer hierover lees onze factsheet Aanbesteden in de praktijk: CPV-codes) formeel geen sluitend antwoord kan geven op de vraag of een overheidsopdracht een werk of levering betreft, kunnen CPV-codes wel een indicatie geven. Bijlage III van de Richtlijn bevat alle CPV-codes die betrekking hebben op overheidsopdrachten voor werken. In de basislijst van Bijlage I en in de andere bijlagen staan CPV-codes voor producten, die object van een levering kunnen zijn. Om de juiste CPV-code te vinden, kunt u gebruik maken van onze CPV-code zoekmachine. Vervolgens kunt u kijken in welke bijlagen van de CPV-verordening de passende CPV-codes staan om een indicatie van de aard van de opdracht te krijgen.

CPV-codering duidt op werkenopdracht

De basislijst bevat een CPV-code voor ‘verkeersregulatiesystemen voor wegkruisingen’ (35262000-8) en voor ‘verkeerslichten’ (34996100-6). De aanschaf van deze materialen kunnen kwalificeren als levering. Bijlage II bevat een CPV-code voor ‘installeren van verkeerslichten’ (45316212-4), waaruit blijkt dat het in dit geval om een werk zou kunnen gaan. In dit geval kan de installatie van de verkeersregelinstallatie als hoofddoel van de opdracht gezien worden, met als gevolg dat het om een overheidsopdracht voor een werk gaat.

Conclusie en drempelbedrag

Het is aan de aanbestedende dienst om op basis van bovenstaande aanwijzingen en hulpmiddelen te bepalen of er sprake is van een overheidsopdracht voor werken of voor leveringen. Komt u tot de conclusie dat de aanleg van de verkeersinstallatie het hoofdvoorwerp van de opdracht is, dan is er sprake van een werk en moet er vanaf een drempelbedrag van € 5.382.000,- Europees aanbesteed worden.

Meer informatie

Aanbesteden, Kenniscentrum Europa Decentraal
Aanbesteden in de praktijk: CPV-codes, Kenniscentrum Europa Decentraal
CPV-code zoekmachine, Kenniscentrum Europa Decentraal
Werk, levering of dienst, Kenniscentrum Europa Decentraal
Samenloop opdrachten, Kenniscentrum Europa Decentraal