Praktijkvraag

Laatste update: 26 september 2023

Door:


Onze provincie wil een onderneming steunen door een garantie te geven voor een lening bij een bank. De lening is bedoeld voor een project waarmee energie op een duurzame manier wordt opgewekt. Wij willen garant staan voor de hele lening. De onderneming mag een niet-marktconforme premie voor de garantstelling betalen. De provincie wil de steun echter beperken tot € 200.000,= zodat deze onder de de minimisvrijstelling past. Is dat mogelijk? En hoe kunnen wij dit vormgeven?
Antwoord in het kort

Ja, het is mogelijk om een voordeel via een garantie onder de de minimisvrijstelling te brengen. Als het voordeel van de niet-marktconforme premie onder de € 200.000,= over drie belastingjaren blijft, kan dat voordeel onder deze vrijstelling worden gebracht. Als aan alle overige voorwaarden van de vrijstelling wordt voldaan, hoeft de steun niet te worden aangemeld of kennisgegeven.

De provincie mag volgens de de minimisvrijstelling echter maximaal 80% van de lening garanderen, ook als het voordeel beperkt blijft tot € 200.000,=. In het geval de provincie toch voor 100% garant wil staan, zal de maatregel ter goedkeuring bij de Europese Commissie moeten worden aangemeld. Naast de de minimisvrijstelling is het ook mogelijk steun in de vorm van garanties onder de Algemene groepsvrijstelling (AGVV) te brengen. Onder de AGVV is aanmelding niet nodig, wel een kennisgeving en rapportage.

Revolving funds en staatssteun

Wanneer de provincie steun in een andere vorm dan een subsidie wil verlenen, zoals het geval is bij revolving funds (garanties en leningen), dan is van belang of daarmee sprake is van een voordeel dat aan deze onderneming toegekend wordt dat onder normale marktomstandigheden niet verstrekt zou zijn.

Bruto-subsidie-equivalent

Om dit te bepalen moet het zogenaamde ‘bruto-subsidie-equivalent’ worden berekend. Zo kan worden bepaald wat het steunelement van de garantie is: het bedrag aan staatssteun dat de provincie via de lagere premie aan de onderneming geeft. Het bedrag van staatssteun is gelijk aan het verschil tussen de premie die zou zijn betaald indien een marktconform tarief was toegepast, bijvoorbeeld als een marktpartij de garantie had gegeven, en de premie die werkelijk aan de provincie is betaald. Als dit voordeel onder de € 200.000,= over drie belastingjaren per zelfstandige onderneming blijft, kan het onder de de minimisvrijstelling worden geschaard.

De minimis en garanties

De de minimisvrijstelling mag alleen worden toegepast op steun waarvan het bruto-subsidie-equivalent vooraf precies kan worden berekend zonder dat een risicoanalyse hoeft te worden uitgevoerd. Dit wordt transparante steun genoemd. Als de betreffende onderneming een MKBer is, gelden er soepelere regels en kan het bruto-subsidie-equivalent worden berekend op basis van zogenaamde, vastgestelde safe harbour premies.

Voor garantieregelingen geldt dat steun transparant wordt beschouwd als het gegarandeerde gedeelte van de lening niet meer dan € 1,5 miljoen per onderneming bedraagt (als de onderneming in het wegvervoer actief is geldt een plafond van € 750.000,=). De Europese Commissie stelt namelijk dat dit bedrag een bruto-subsidie-equivalent heeft dat aan het de minimisplafond gelijk is. Dit plafond geldt niet voor individuele of ad hoc garanties. Ook geldt dat de garantstelling maximaal 80% van de onderliggende lening behelst. Onder de de minimisverordening is het niet mogelijk om voor 100% garant te staan, zelfs als het voordeel onder de € 200.000,= blijft. Let u ook op de andere voorwaarden van de de minimisvrijstelling.

Andere mogelijkheid: Algemene groepsvrijstellingsverordening

Naast de de minimisvrijstelling is het ook mogelijk steun in de vorm van garanties onder de Algemene groepsvrijstelling (AGVV) te brengen. Omdat de steun is bedoeld voor een project waarmee energie duurzaam wordt opgewekt, kan mogelijk gebruik worden gemaakt van de vrijstellingen voor energiebesparing (art. 21) en hernieuwbare energie (art. 23). Onder de AGVV gelden ook speciale regels voor steun die in andere vormen wordt gegeven dan een reguliere subsidie.

Meer informatie:

Financieringsinstrumenten, Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Mededeling Europse Commissie over de herziening van de methode waarmee de referentie- en disconteringspercentages worden vastgesteld.
De-minimis, Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal
Algemene groepsvrijstellingsverordening, Staatssteun, Kenniscentrum Europa Decentraal