Praktijkvraag

Laatste update: 19 januari 2023

Door: en


In het kader van een grootschalig proefproject wil onze provincie agrariërs subsidiëren voor de aanleg van onderwaterdrainage op veenweidegebieden. Deze innovatieve techniek dient meerdere belangen tegelijk:

Versie november 2011

– Het behoud van traditioneel veenweidelandschap;
– Het vertragen van de maaivelddaling;
– De verhoging van de landbouwproductie;
– De vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

De Vrijstellingsverordening Staatssteun aan landbouwbedrijven verbiedt echter staatssteun voor draineerwerkzaamheden, tenzij dergelijke investeringen leiden tot een daling van het waterverbruik met ten minste 25%. Ons project leidt juist tot een stijging van het watergebruik in veenweidegebieden, omdat een hoger grondwaterpeil wordt gerealiseerd. Hoe kunnen we toch steun geven voor deze techniek?

Antwoord

Art. 4 lid 7c Vrijstellingsverordening Staatssteun aan landbouwbedrijven verbiedt inderdaad draineer- en irrigatiewerkzaamheden die onvoldoende bijdragen aan een daling van het waterverbruik. Dit artikel is niet geschikt voor uw situatie. Hier komt bij dat volgens investeringssteun niet mag worden beperkt tot bepaalde landbouwproducten. Dat betekent dat u uw subsidieregeling zou moeten openstellen voor alle landbouwbedrijven en niet kunt toesnijden op veenweidegebieden, waarvoor deze onderwaterdrainage juist is bedoeld.

Mogelijkheden

Om toch subsidie te kunnen geven voor onderwaterdrainage en deze tegelijk te beperken tot veenweidegebieden heeft u de volgende mogelijkheden:

Richtsnoeren

U kunt de subsidie passen onder hoofdstuk IV van de Richtsnoeren Staatssteun in de landbouw- en bosbouwsector. Zo wordt openstelling voor alle landbouwsectoren voorkomen. In dat geval moet de steun aangemeld worden bij de Europese Commissie.

Vrijstellingsverordening

De maatregels kan, om melding te vermijden, onder art. 5 van de Vrijstellingsverordening Staatssteun aan landbouwbedrijven gebracht worden. Hieronder wordt ook openstelling voor alle landbouwsectoren voorkomen. Het subsidiebedrag moet echter lager zijn dan onder de richtsnoeren.

Art. 5 gaat over steun voor traditionele landschappen en investeringen voor de instandhouding van erfgoedelementen. Steun is toegestaan voor zowel erfgoedelementen die deel uitmaken van de productieve activa van het landbouwbedrijf als elementen die daar geen deel van uitmaken. Het begrip ‘traditioneel landschap’ is niet strak gedefinieerd; veenweidegebieden kunnen hieronder worden geschaard.

Algemene Groepsvrijstellingsverordening

Als de ontvanger van de steun geen agrariër, maar een onderzoeksorganisatie is, zou de subsidie voor dit innovatieve proefproject kunnen worden geschaard onder art. 34 Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De AGVV stelt verschillende vormen van steun vrij van melding aan de Commissie (kennisgeving is wel verplicht), waaronder steun voor onderzoek en ontwikkeling in de landbouw- en visserijsector.

Meer informatie:

Landbouw, Staatssteun
O&O&I, Staatssteun
Procedures, Staatssteun
Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Staatssteun
Waar ligt de grens tussen landbouw- en milieusteun?, Praktijkvraag

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG