Is subsidie voor plaatsing slow fill installaties staatssteun?

januari 2013

Onze provincie kreeg een subsidieaanvraag van een energiebedrijf dat aardgasvervangers produceert. Het bedrijf, dat ook aardgasvulinstallaties maakt en exploiteert, vraagt een subsidie van € 1,5 miljoen om slow fill installaties te plaatsen. Auto’s, taxi’s en bussen die op natural gas rijden, kunnen aan deze installaties tanken. Houdt een subsidie aan dit bedrijf staatssteun in? Zo ja, zijn er uitzonderingen op basis waarvan de provincie de subsidie toch kan geven, bijvoorbeeld staatssteunregels op het gebied van milieu?

Versie juni 2011

Antwoord

Ja, een subsidie aan deze onderneming is staatssteun. De subsidie geeft het bedrijf een voordeel dat het niet via de markt zou verkrijgen. Daarnaast verkrijgt de onderneming een sterkere positie op de markt van producenten van (duurzame) energie waar hevige concurrentie bestaat. Hierdoor zouden de mededinging en de tussenstaatse handel negatief kunnen worden beïnvloed.

Omdat de begunstigde onderneming door de steun zelf geen hoger niveau van milieubescherming bereikt, kan de steun niet worden uitgezonderd op basis van de staatssteunregels voor milieu. Wel zijn er andere mogelijkheden waardoor uw provincie het rijden op aardgas alsnog kan stimuleren.

Steun voor milieudoeleinden

Klimaatverbetering staat hoog op de agenda van de EU. Daarom zijn er uitzonderingen gemaakt voor staatssteun voor milieudoeleinden. Voor steunbedragen lager dan € 7,5 miljoen zijn categorieën milieusteun, waaronder steun voor hernieuwbare energie en energiebesparing in de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) vrijgesteld van melding aan de Europese Commissie. Voor hogere steunbedragen kan een beroep worden gedaan op de Richtsnoeren Milieusteun. Hieronder moet voorgenomen steun worden gemeld. Voldoet deze aan de voorwaarden, dan keurt de Commissie het goed.

Voorwaarden AGVV

Subsidie onder de AGVV blijft (ruim) onder de drempel van € 7,5 miljoen. Normaliter zou de subsidie daarom kunnen worden vrijgesteld. Art. 18 is hiervoor het meest geschikt. Dit artikel staat staatssteun toe voor ondernemingen die dankzij de steun een hoger niveau van milieubescherming bereiken in den brede. Het stelt als voorwaarde dat alleen de investeringskosten in aanmerking komen die nodig zijn om een hoger niveau van milieubescherming te bereiken.

Geen uitzondering van staatssteun

Letterlijk staat er: dankzij de investering kan de begunstigde het uit zijn activiteiten voortvloeiende niveau van milieubescherming doen toenemen (lid 2). In uw geval bereikt de begunstigde onderneming echter zelf geen hoger niveau van milieubescherming. Daarom kan de voorgenomen subsidie niet worden uitgezonderd van staatssteun. Eenzelfde redenering geldt voor de Richtsnoeren milieusteun.

Berekening subsidiabele kosten niet mogelijk

De subsidiabele kosten worden berekend door de investeringskosten voor de bouw van de slow fill installaties af te zetten tegen de kosten die de begunstigde onderneming maakt in de standaardsituatie waar geen steun is verschaft. In dit geval zijn dat de kosten van het gebruik van reguliere brandstoffen (art. 18 lid 6a en b). De begunstigde onderneming maakt deze laatstgenoemde kosten echter niet zelf. De kosten van het rijden op reguliere brandstof liggen bij de burgers die autorijden en de ondernemingen die de taxi’s en bussen exploiteren, die zullen tanken bij de slow fill installaties.

Andere mogelijkheden

Er zijn diverse alternatieven voor de subsidie aan het bedrijf:

– Staatssteun kan worden voorkomen door een beperkt bedrag aan steun te geven. Als de steun de zogenaamde de-minimisgrens van € 200.000,= over drie belastingjaren per onderneming niet overschrijdt, is geen sprake van staatssteun.

– De opdracht voor de plaatsing van slow fill installaties als opdracht uitzetten of aanbesteden. Zo kunnen alle producenten van (duurzame) energie aanspraak op de opdracht maken en wordt concurrentievervalsing voorkomen. Let u hierbij wel op de Europese aanbestedingsregels.

– Het stimuleren van de aanschaf van duurzame voertuigen via een subsidie. De AGVV stelt deze vorm van milieusteun vrij van melding aan de Commissie (deel 4, art. 19). onder de Richtsnoeren milieusteun kan deze vorm van steun na melding worden goedgekeurd (paragraaf 3.1.2).

Meer informatie:

Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Staatssteun
Milieusteun, Staatssteun
De-minimis, Staatssteun
Aanbestedingen
Informatiewijzer Staatssteun, voor decentrale overheden
Moet steun aan een CO2 reductie en energiebesparingsproject gemeld worden als staatssteun? Praktijkvraag
Climate action, Europese Commissie
Witboek Transport, Europese Commissie

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG