Kan onder de AGVV opleidingssteun voor coachactiviteiten verleend worden?

januari 2013

Onze gemeente wil tijdelijk coaches aanstellen om begeleiders van een sociaal-werkbedrijf (SW-bedrijf) te trainen. Een werkgelegenheidstichting biedt de coachdiensten aan. Dit SW-bedrijf heeft echter al het maximale bedrag aan de-minimissteun ontvangen. Is het mogelijk om voor deze activiteiten nu steun onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) te verlenen?

Versie december 2012

Antwoord

Ja, het is onder voorwaarden mogelijk om opleidingssteun te verlenen onder de AGVV voor coachactiviteiten. Allereerst moet vastgesteld of er sprake is van economische activiteiten. Is daar geen sprake van, dan zijn de staatssteunregels niet van toepassing.

Subsidiabele kosten

Vervolgens moet gekeken worden of de subsidiabele kosten onder de reikwijdte van de art. 38 en 39 AGVV vallen. Deze bepalingen maken het mogelijk om specifieke en algemene opleidingsactiviteiten te steunen. Als de coachdiensten onder algemene opleiding vallen, mag een hoger percentage van de subsidiabele kosten vergoed worden in vergelijking tot specifieke opleiding.

Economische activiteiten

Er moet onderzocht worden of voor de coachactiviteiten en/of de beroepssector een markt bestaat. Verricht het SW-bedrijf hier economische activiteiten? Dit is het geval als de coaches bepaalde opleidings- en/of adviseringsdiensten aanbieden die mogelijk ook door andere ondernemingen, zoals commerciële opleidingscentra, kunnen worden verricht. Als steun wordt gegeven voor economische activiteiten dan kan in deze casus de AGVV van pas komen.

Opleidingssteun

Art. 38 AGVV verdeelt opleidingssteun in specifieke en algemene opleiding. Een specifieke opleiding slaat op opleiding die direct en hoofdzakelijk op de functie van de werknemer is gericht en beperkt overdraagbaar is naar andere ondernemingen of andere werkgebieden.

Bij een algemene opleiding kan gedacht worden aan opleiding georganiseerd door verschillende onafhankelijke ondernemingen gezamenlijk of een nationaal erkende opleiding die aan verschillende ondernemingen ten goede komt.

Subsidiabele kosten

Art. 39 AGVV lid 4 stelt dat de volgende kosten gesteunde kunnen worden:

– De personeelkosten van de opleiders, reis- en verblijfkosten voor opleiders en cursisten;
– Materialen benodigd voor de opleiding, de adviseringskosten voor het opleidingsproject;
– De begeleidings- en adviseringskosten van het project;
– De personeelskosten van degenen die de opleiding volgen en de algemene indirecte kosten.

Vaststellen hoogte steunbedrag

Bij het vaststellen van de hoogte van het steunbedrag moet rekening gehouden worden met art. 39 lid 2 AGVV. Deze bepaling stelt dat voor specifieke opleiding 25% van de subsidiabele kosten gefinancierd mag worden; voor algemene opleiding komt 60% van de subsidiabele kosten in aanmerking voor financiering.

Verhogen steunintensiteit

Naast deze bepalingen stelt art. 39 AGVV dat bij algemene opleiding de steunintensiteit met 10% verhoogd kan worden als de opleiding gegeven wordt aan gehandicapte of kwetsbare werknemers (denk bijvoorbeeld aan langdurig werkloze jongeren wordt gegeven.

Als de steun ten goede komt aan een middelgrote onderneming kan de steunintensiteit met 10% verhoogd worden. Naar alle waarschijnlijkheid is de omvang van het SW-bedrijf geringer en spreken we van een kleine onderneming. In dat geval kan (met een maximum steunintensiteit van 80%) de steunintensiteit met 20% verhoogd worden.

Voorbeelden kennisgevingen onder AGVV op gebied van opleidingssteun

SA.33974 OP-Zuid; Valuepark Terneuzen
SA.32310 Subsidie aan de Vlaamse regionale televisieomroepen
SA.29201 Training Aid to support enterprises in England 2009-2015
X19/2010  Project Cross Media Expertisecentrum, Stichting iMMovator

Diensten van algemeen economisch belang

In de praktijk zijn bepaalde coachactiviteiten zoals diensten door straatcoaches als dienst van algemeen economisch belang (DAEB) ingericht. Indien de coachactiviteiten naast het versterken van opleiding en werkgelegenheid voor het MKB ook gericht zijn op diensten in het algemeen belang dan bieden de DAEB-de-minimisvrijstelling en het DAEB-vrijstellingsbesluit ook mogelijkheden om steun te verlenen.

Meer informatie:

Informatiewijzer Staatssteun, pagina 61
Notitie SW-bedrijven
Werkgelegenheidsteun, Staatssteun
DAEB, Staatssteun

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

X