Welke modelverordeningen van de VNG vallen onder de Dienstenrichtlijn?

februari 2013

Op dit moment hebben wij als gemeente ons screeningsproces nog niet afgerond. Wij hebben begrepen dat als wij de modelverordeningen van de VNG één-op-één overnemen wij deze verordeningen niet meer hoeven te screenen. Klopt dit en zo ja welke modelverordeningen van de VNG vallen nu onder de Dienstenrichtlijn?

Versie juni 2009

Antwoord

Ja, als u als gemeente de modelverordeningen van de VNG één-op-één overneemt, hoeft u deze modelverordeningen niet meer te screenen aan de Dienstenrichtlijn. Ook hoeft er ten aanzien van deze verordeningen geen rapportageformulier ten behoeve van de screening te worden ingevuld. Op de punten waar van de modelverordeningen wordt afgeweken, evenals bij andere eigen verordeningen en beleidsregels, moet gemeente nog wel screenen.

De modelverordeningen

De modelverordeningen van de VNG die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen, zijn:

– Model APV (straatartiest, ontheffing straatartiest, vergunning evenement, exploitatievergunning horeca, vergunning standplaats, venter, vergunning snuffelmarkt, nachtverblijf, speelgelegenheden en seksinrichtingen);
– Model Leefmilieuverordening;
– Model Huisvestingsverordening;
– Model Bouwverordening;
– Model Afvalstoffenverordening;
– Model Marktverordening (organisatiemodel);
– Modelverordening kwaliteitsregels Peuterspeelzaalwerken;
– Model Brandbeveiligingsverordening;
– Model Speelautomatenverordening.

Modelverordeningen in afwachting van screening

Twee modelverordeningen zijn tot op heden nog niet gescreend in afwachting van de rijkswetgeving. Zo zal de model Begraafplaatsenverordeningen te zijner tijd nog worden aangepast in afwachting van de Wet op de lijkbezorging, die bij de Eerste Kamer ligt. Het artikel uit het model, waarin dienstverleners (zoals steenhouwers en hoveniers) wordt verplicht om niet op de begraafplaats aan het werk te gaan zonder toestemming van de beheerder, wordt geschrapt.

Ook het model Telecommunicatieverordening is nog niet gescreend. Deze modelverordening bevat een aantal autonome bepalingen waardoor deze verordening zou moeten worden gescreend. Echter, de nieuwe Wet Informatie-uitwisseling maakt het noodzakelijk om de betreffende bepalingen 5 en 9 uit het model te schrappen, waardoor de noodzaak tot screening vervalt.

Het screeningsproces

Voor de screening kunnen  decentrale overheden gebruik maken van de Handreiking screening en notificatie. Uiteindelijk dienen gemeenten het volgende over de screening aan de Projectgroep Implementatie Dienstenrichtlijn (PID) te rapporteren:

– Van elk voorschrift, beleidregel of vergunningenstelsel die valt onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn dient een rapportageformulier te worden ingevuld;
– Regelgeving die buiten de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt, dient te worden opgesomd op de negatieve lijst;
– De door de VNG gescreende modelverordeningen die één-op-één worden overgenomen, dienen in een overzicht te worden weergegeven.

De rapportageformulieren, de negatieve lijst en het overzicht van de overgenomen modelverordeningen kunnen gemeenten sturen naar dienstenrichtlijn@minez.nl.

Reden tijdig screenen

De screening aan de Dienstenrichtlijn moest door decentrale overheden vóór 1 september 2008 zijn afgerond. Als zij deze deadline niet hebben gehaald, vraagt de PID hen aan te geven wat hun planning voor het afronden van de screening is en wanneer deze decentrale overheden verwachten de rapportageformulieren over de screening in te leveren. Dit kunnen zij melden via de e-mail dienstenrichtlijn@minez.nl of telefonisch via 070-379 6342.

Het tijdig afronden van de screening is van belang voor het volgende:

Invoering van het Dienstenloket

De screening bepaalt welke regels en procedures onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen en daarmee welke informatie en procedures beschikbaar moeten zijn voor de elektronische besluitvorming via het Dienstenloket.

Aanvullende doorlichting

Nadat de screening heeft laten zien welke regelgeving er onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn valt, dient er op deze regelgeving nog een aanvullende doorlichting plaats te vinden. Met deze aanvullende doorlichting wordt er aan aanvullende eisen, uit de Dienstenrichtlijn, zoals de Lex Silencio Positivo, getoetst. Van deze aanvullende doorlichting hoeft weliswaar geen rapportageformulier te worden ingevuld, maar de regelgeving moet wel op deze aanvullende eisen worden aangepast.

Aanpassing van regelgeving

Naar aanleiding van de screening kan het nodig zijn regelgeving aan te passen om zo strijdigheid met de Dienstenrichtlijn te voorkomen. Niet alleen voor de aanpassing zelf, maar ook voor dit bestuurlijke proces is tijd nodig.

Screeningsverslag aan de Commissie

Ook aan de kant van de PID is tijd nodig om de rapportageformulieren van alle departementen en decentrale overheden te verzamelen en te integreren tot één screeningsverslag.

Alle bovenstaande verplichtingen dienen vóór 28 december 2009 te zijn afgerond. Om hieraan te kunnen voldoen, is het dus van belang de screening tijdig af te ronden.

Meer informatie:

Dienstenrichtlijn
Ministerie van Economische Zaken, over de Dienstenrichtlijn

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG