Moeten decentrale overheden in 2016 rapporteren over staatssteun voor DAEB?

januari 2016

Onze gemeente is zich aan het voorbereiden op de jaarlijkse staatssteunrapportage. In dat kader vragen wij ons af of de gemeente in 2016 weer moet rapporteren over staatssteun die de afgelopen twee jaar is verleend onder toepassing van het DAEB-Besluit van de Europese Commissie?

Antwoord in het kort

Ja, gemeenten en provincies moeten in 2016 rapportage aanleveren over de uitgaven die zijn gedaan in het kader van steunmaatregelen die zijn verleend onder toepassing van het DAEB-Besluit. De rapportageverplichting ziet op de uitgaven uit de jaren 2014 en 2015. Medio februari ontvangen alle gemeenten en provincies, middels een brief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), het verzoek om in de tweede helft van maart gegevens aan te leveren bij Europa decentraal (de definitieve aanleverdatum wordt nog bevestigd). Waterschappen rapporteren via het ministerie van Infrastructuur & Milieu.

Wat is het DAEB-besluit?

Het DAEB-Besluit kan door decentrale overheden worden gebruikt om staatssteun aan ondernemingen te verstrekken die zijn belast met het beheer van een DAEB. Steunmaatregelen die voldoen aan de voorwaarden uit het DAEB-Besluit, zijn met de interne markt verenigbaar en vrijgesteld van voorafgaande aanmelding bij de Europese Commissie. Op grond van artikel 9 van het DAEB-Besluit dient wel periodiek (om de twee jaar) gerapporteerd te worden over steun die is verleend onder het DAEB-Besluit. Deze rapportage staat nu dus voor de deur.

Welke gegevens moeten worden aangeleverd?

De Europese Commissie heeft een format opgesteld dat decentrale overheden dienen te gebruiken bij het rapporteren over hun DAEB steunmaatregelen. Dit format kan momenteel al op de website van Europa decentraal worden ingezien. Het wordt ook meegezonden met het rapportageverzoek van BZK in februari. Decentrale overheden dienen het format vervolgens digitaal in te vullen en per e-mail naar Europa decentraal te sturen.

De volgende informatie moet worden verstrekt over uitgaven onder toepassing van het DAEB-Besluit:

– Een zo duidelijk mogelijke beschrijving van de inhoud van de als DAEB aangewezen diensten.
– De vorm van toewijzing.
– De periode waarvoor de DAEB wordt aangewezen.
– Eventuele uitsluitende of bijzondere rechten die aan de DAEB-beheerder zijn toegekend.
– Het compensatiemechanisme en het steuninstrument.
– Regelingen om overcompensatie te voorkomen en terug te betalen.
– Het totaalbedrag aan toegekende steun.

Tijdspad rapportage

Zoals aangegeven, ontvangen alle gemeenten en provincies medio februari een brief van het ministerie van BZK met het verzoek te rapporteren over de tenuitvoerlegging van het DAEB-Besluit. De door de gemeenten en provincies ingevulde rapportage formats dienen vervolgens te worden aangeleverd bij Europa decentraal. Naar verwachting zal de deadline voor het aanleveren van gegevens in de tweede helft van maart liggen. De Europese Commissie zal uiteindelijk de gerapporteerde informatie op haar website publiceren.

Reguliere rapportage

Naast de DAEB rapportage, ontvangen gemeenten en provincies in dezelfde brief van het ministerie van BZK ook het verzoek om gegevens aan te leveren over de daadwerkelijke uitgaven die in 2015 zijn gedaan in het kader van:

– Steunmaatregelen die zijn aangemeld of kennisgegeven bij de directoraten-generaal Concurrentie, Landbouw of Visserij van de Europese Commissie.
– Steunmaatregelen onder de koepelregeling Omnibus Decentraal Regeling (ODR).
– Steunmaatregelen onder de koepelregeling Nationale Monumentenregeling.
– Verlaging van de grondkosten bij het verwerven van grond van de gemeente door een woningcorporatie voor sociale woningbouw of maatschappelijk vastgoed.

Gemeenten en provincies die steunmaatregelen hebben aangemeld of kennisgegeven bij de Europese Commissie, of steun hebben verleend onder toepassing van de ODR, ontvangen naast de brief van BZK ook een rapportageverzoek per e-mail van Europa decentraal. Voor informatie over de aanstaande staatssteunrapportage kunt u contact opnemen met het Coördinatiepunt Staatssteun van Europa decentraal via cps@europadecentraal.nl.

Door:

Lukas Ament, Europa decentraal

Bron:

DAEB-Besluit, Europese Commissie

Meer informatie:

Rapportages, Procedures Staatssteun, Staatssteun, Europa decentraal
DAEB en Staatssteun, Diensten van Algemeen Belang, Europa decentraal
Brief rapportage 2014, Europese Commissie
DAEB Gids 2013, Europese Commissie

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags