Is steun voor innovatieadvies door netwerkorganisatie aan agrariërs mogelijk?

januari 2013

Onze provincie wil subsidie geven voor een project ter stimulering van het innovatievermogen van de Nederlandse tuinbouw. Het gaat om steun aan een netwerkorganisatie, die adviesdiensten verleent aan individuele agrariërs. Kunnen wij deze steun staatssteunproof maken?

Versie oktober 2012

Antwoord

Ja, dat kan op basis van art. 15 MKB-Landbouwvrijstellingsverordening en mogelijk op basis van art. 36 Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De voorwaarde is wel dat de steun voor 100% bij de agrariërs terechtkomt.

Volgens de Kaderregeling O&O&I moet namelijk worden voorkomen dat de intermediaire organisatie, die de adviesdiensten aanbiedt, ten onrechte wordt bevoordeeld. Anderzijds moet uw provincie ervoor zorgen dat de agrariërs geen onterecht voordeel krijgen.

Adviesdiensten aan agrariërs staatssteunproof maken

In het geval van advisering van individuele agrariërs is sprake van een economische activiteit. De staatssteunregels zijn hier dus van toepassing. Steun aan deze activiteiten kan staatssteunproof worden gemaakt met art. 15 lid 2c MKB Landbouwvrijstellingsverordening:

‘Met betrekking tot door derden geleverde adviesdiensten, de kosten van diensten die niet van permanente of periodieke aard zijn en niet tot de gewone bedrijfsuitgaven van de onderneming behoren, zoals routinematig belastingadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied of reclame.’

Voorkomen ongeoorloofde staatssteun

De adviesdiensten worden in dit geval geleverd via de netwerkorganisatie. De steun gaat dus naar een intermediaire organisatie en niet direct naar agrariërs. Om ongeoorloofde staatssteun te voorkomen, moet de steun via de intermediairs voor 100% bij de agrariërs terechtkomen.

De staatssteunregels moeten vervolgens per agrariër worden toegepast, om daar een onterecht voordeel te voorkomen. In het geval van art. 15 betekent dat per agrariër 100% van de adviesdiensten, die de intermediair levert, mogen worden vergoed.

AGVV

Verder kan mogelijk gebruik worden gemaakt van art. 36 AGVV. Deze gaat over steun voor innovatieadviesdiensten en diensten inzake innovatieondersteuning. Ook hier zou de steun uiteindelijk voor 100% naar de agrariërs moeten gaan.

Kaderregeling O&O&I

In de Kaderregeling O&O&I staat in paragraaf 3.1 over steun aan intermediaire innovatieorganisaties onder andere het volgende:

‘Wanneer onderzoeksorganisaties of andere non-profit-innovatieintermediairs (bv. technologiecentra, incubatoren, kamers van koophandel) economische activiteiten – zoals het verhuren van infrastructuur, dienstverlening aan zakelijke ondernemingen of het uitvoeren van contractonderzoek – verrichten, dient zulks tegen normale marktvoorwaarden plaats te vinden, en houdt overheidsfinanciering voor dit soort economische activiteiten doorgaans staatssteun in.

Indien de onderzoeksorganisatie of de non-profit-innovatie echter kan aantonen dat alle middelen die deze van de Staat ontvangt, zijn bedoeld om bepaalde diensten te leveren die aan de uiteindelijke ontvanger worden doorgegeven en indien daarmee aan de intermediair geen voordeel wordt verleend, kan het zo zijn dat de intermediaire organisatie geen staatssteun ontvangt. Voor de uiteindelijke ontvangers van de steun, gelden de gewone regels inzake staatssteun.’

Meer informatie:

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie, Staatssteun, Europa decentraal
Landbouw, Staatssteun, Europa decentraal

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags

, , , ,