Aan welke eisen moet de toetreding van derden aan een aanbestedingsprocedure voldoen?

februari 2013

Is er in het algemeen een beeld te geven van de eisen waaraan het meeliften bij een aanbestedingsprocedure moet voldoen?

Versie januari 2007

Antwoord

Er bestaan geen eenduidige regels over de samenvoeging van opdrachten door meerdere aanbesteders. Bij de motivering van de samenvoeging wordt in de literatuur logischerwijs gesproken van schaalvoordelen bij inkopen en het drukken van de kosten van de procedures.

Bao en richtlijn

Het Bao bevat geen voorschriften voor samenvoeging of wel meeliften. De richtlijn voorziet alleen in een uitzondering op aanbestedingsplicht voor samenvoeging van opdrachten via een aankoopcentrale. In dat geval is de aanbestedende dienst niet gehouden een aanbesteding te volgen wanneer de aankoopcentrale een Europese aanbesteding uitvoert.

Canon-arrest

Wij denken verder aan het Canon-arrest (Hoge Raad, C00/180HR d.d. 25-01-2002; LJN: AD6097). Hierin oordeelt de Hoge Raad oordeelt dat het aansluiten door derden bij een bestaande raamovereenkomst er in ieder geval niet toe mag leiden, dat het object van de aanbesteding onvoldoende is bepaald, waardoor de in de richtlijn (thans richtlijn 2004/18/EG) bedoelde transparantie en gelijke behandeling van inschrijvers bij de aanbesteding van overheidsopdrachten zouden worden doorkruist.

Toetreden van derden aan opdrachtgeverkant zou immers leiden tot een bij de aanvankelijke aanbesteding van de opdracht niet voorziene toename van de totale omvang van de opdrachten.

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG