Praktijkvraag

Laatste update: 26 september 2023

Door:


Ons waterschap komt in de informatie over staatssteun de begrippen notificatie, prenotificatie, melding, aanmelding en kennisgeving tegen. Wat is het verschil tussen deze begrippen?

Versie mei 2012

Antwoord

Als decentrale overheden staatssteun in de zin van art. 107 VWEU verlenen, moeten zij de Europese Commissie hiervan op de hoogte stellen. Afhankelijk van de maatregel moet deze (aan-)gemeld of kennisgegeven worden.

Staatssteun Coördinatiepunt

Meldingen dienen te worden gedaan via het Staatssteun Coördinatiepunt van het ministerie van BZK. Voor waterschappen gaat de melding via het ministerie van I&M. Per 1 maart 2012 ondersteunt Europa decentraal BZK bij de coördinatie van kennisgevingen. De melding is een uitgebreidere procedure dan de kennisgeving. Een kennisgeving moet worden gedaan als de steunmaatregel van melding is vrijgesteld. Daarnaast bestaat de prenotificatieprocedure, die meestal voorafgaat aan een de melding. Deze begrippen worden hieronder nader uitgelegd.

Notificatie

Notificatie is een ander woord voor melding, en wordt door de Commissie als overkoepelend begrip voor zowel een melding als een kennisgeving gebruikt (formeel kent de Commissie het begrip kennisgeving niet).

(Aan)melding

Tussen de begrippen melding en aanmelding bestaat geen verschil. Volgens art. 108 VWEU dienen nieuwe steunmaatregelen vooraf te worden gemeld bij de Commissie. Pas als de Commissie goedkeuring verleend mag de steun worden gegeven. Bij een melding dient uw waterschap duidelijk te beargumenteren waarom de steun verleend wordt en waarom deze in overeenstemming is met de staatssteunregels.

De Commissie onderzoekt de maatregel, stelt mogelijk vragen aan de steunverlenende overheid en oordeelt over deze steunmaatregel in een beschikking. Deze kan eventueel worden aangevochten bij het Hof van Justitie EU.

Reactietermijn

De term (aan)melding leidt nog wel eens tot misverstanden. Het heet melding, maar het gaat dus om een gedetailleerd en vaak langdurig onderzoek van de steunmaatregel. Het is dan ook zaak de melding ruim voordat de steunmaatregel ingaat te doen. De melding kent een formele reactietermijn van twee maanden, maar in de praktijk wordt die regelmatig verlengd. De meldingsprocedure kan zo al gauw een half jaar duren.

Kennisgeving

Wanneer een steunmaatregel van melding is vrijgesteld op basis van een vrijstellingsverordening, moet een kennisgeving worden gedaan. Voorbeelden hiervan zijn de Algemene groepsvrijstellingsverordening of de MKB-landbouwvrijstelling. Uw waterschap dient de Commissie dan binnen de toepasselijke termijn op de hoogte te stellen dat u een vrijstelling toepast.

Verantwoordelijkheid

De Commissie bekijkt op basis van beknopte informatie of de kennisgeving volledig is, en stelt soms vragen. Er komt geen inhoudelijk besluit oordeel zoals bij de melding, de verantwoordelijkheid voor de juiste naleving ligt bij de steunverlenende overheid. Er moet jaarlijks over de steunmaatregel worden gerapporteerd bij de Commissie, en er kan ook een inhoudelijk onderzoek achteraf worden ingesteld.

Prenotificatie

Daarnaast kan de maatregel voorafgaand aan de steunmelding met de Commissie worden afgestemd. Dit is de prenotificatieprocedure. Er zijn geen formele termijnen, maar de Commissie streeft er naar de prenotificatie in twee maanden af te ronden. Als de Commissie van mening is dat er voldoende informatie aanwezig is om de steunmaatregel te kunnen beoordelen, geeft zij aan dat de prenotificatie kan worden omgezet naar een notificatie.

Meer informatie:

Meldingsprocedure, Staatssteun
Kennisgevingsprocedure, Staatssteun