Wanneer zijn steunmaatregelen voor milieuvriendelijke bedrijfsvoertuigen vrijgesteld?

juli 2013

Onze gemeente wil graag de aanschaf van milieuvriendelijke bedrijfsvoertuigen door ondernemingen stimuleren door middel van een subsidieregeling. Hoe moet de vrijstellingsmogelijkheid uit art. 19 Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) toegepast worden? En zijn er andere decentrale overheden die dit artikel hebben toegepast?

Versie mei 2013

Antwoord

Ja, er zijn decentrale overheden die art. 19 AGVV toegepast hebben. Hieronder vindt u twee voorbeelden daarvan.

Steun voor de aanschaf van duurzame wegvervoermiddelen onder de AGVV is bedoeld om ondernemingen te prikkelen om voertuigen aan te schaffen die bijvoorbeeld bijdragen aan CO2-reductie. Het gaat om steun voor de extra investeringskosten die gekoppeld zijn aan een hogere uitstootreductie dan de EU vereist.

Toepassing

Steun voor de aanschaf van milieuvriendelijke vervoermiddelen moet voldoen aan de bepalingen uit art. 19, art. 18 lid 2, 6 en 7 en art. 8 AGVV. De investeringssteun voor de nieuwe vervoersmiddelen moet verder gaan dan de geldende EU-normen of moet bij het ontbreken daarvan het niveau aan milieubescherming doen toenemen.

Emissiereducties

Voorbeelden van dergelijke EU-normen zijn terug te vinden op het gebied van emissiereducties. Voor de emissiereducties van lichte bedrijfsvoertuigen geldt bijvoorbeeld Verordening 510/2011. Hierin wordt een CO2-emmissiedrempel voor nieuwe lichte bedrijfsvoertuigen vastgesteld.

Voorwaarden steun onder art. 19 AGVV

Bij het toepassen van art. 19 AGVV moet de steun:

– Verder gaan dan de communautaire normen, of bij het ontbreken daarvan het niveau aan milieubescherming doen toenemen;
– De extra investeringskosten omvatten;
– Onder de steundrempel van € 7,5 miljoen per onderneming per project blijven;
– Een stimulerend effect hebben (art. 8);
– Aan de hand van de steunpercentages van art. 19 lid 5 worden vastgesteld.

Kennisgeving

Verder moet de Commissie door middel van een kennisgeving geïnformeerd worden over de steunmaatregel. De provincie moet in de subsidieregeling nadrukkelijk verwijzen naar de AGVV. Ook moet de steunmaatregel op de website of in het digitale publicatieblad van de provincie gepubliceerd worden.

Steunintensiteiten

Onder art. 19 lid 5 gelden verschillende steunintensiteiten. Voor grote ondernemingen mag 35% van de in aanmerking komende kosten vergoed worden. Bij middelgrote onderneming is de steunintensiteit 45% en bij kleine onderneming is dat 55%. Het gaat bij milieusteun altijd om de extra investeringskosten en niet om een investering in materiële en/of immateriële activa die geen bijzondere bijdrage aan milieubescherming levert (art. 18 lid 5, 6 en 7 ).

Stimulerend effect

De investeringssteun moet een stimulerend effect hebben. Voor het MKB betekent dat de aanvraag voor steun gedaan moet worden alvorens het project van start gaat (art. 8 AGVV). Grote ondernemingen moeten de levensvatbaarheid van het project aan de hand van een feitelijke en contrafeitelijke situatie aantonen, zo heeft de Commissie recentelijk benadrukt.

Voorbeeld provincie Noord-Holland

De provincie Noord-Holland heeft een subsidieregeling onder de AGVV gebracht die het voor decentrale overheden en marktpartijen mogelijk maakt om subsidie aan te vragen voor activiteiten die leiden tot de reductie van fijnstof (PM10) en stikstofdioxide (NOx) in Noord-Holland. Het gaat om investeringen voor activiteiten die verder gaan dan de geldende EU-normen ten aanzien van emmissiereductie van deze stoffen en om steun voor de aanschaf voor nieuwe milieuvriendelijkere vervoermiddelen.

De maximumsubsidie per project is € 250.000,=. De regeling voldoet aan de voorwaarden voor investeringssteun om ondernemingen in staat te stellen verder te gaan dan wettelijke normen inzake milieubescherming (art. 18 en 19 AGVV). Steun die aan de AGVV voldoet geldt als vrijgestelde steun en hoeft niet bij de Commissie te worden aangemeld, wel is een kennisgeving verplicht.

Voorbeeld gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam heeft een subsidieregeling voor de aanschaf van elektrische vervoersmiddelen onder art. 19 AGVV gebracht.

Voorbeeld provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft in de Uitvoeringsregeling milieusteun energieprogramma Drenthe een steunarrangement opgenomen voor de aanschaf van milieuvriendelijke vervoersmiddelen.

Meer informatie:

Informatiewijzer Staatssteun, ministerie van BZK en Europa decentraal
Algemene Groepsvrijstellingsverordening, Staatssteun, Europa decentraal
Milieusteun, Staatssteun, Europa decentraal

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG