Wat heeft Nederland bereikt tijdens het Nederlandse voorzitterschap en waar zal Slowakije op gaan inzetten?

juli 2016

Op 1 juli 2016 is het Nederlandse EU-voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie afgerond. Het stokje is nu overgegeven aan Slowakije, die het komende half jaar de voorzitter is. Wat heeft Nederland bereikt tijdens het Nederlandse voorzitterschap en waar zal Slowakije op gaan inzetten?

Antwoord in het kort:

Tijdens haar voorzitterschap had Nederland, in haar hoedanigheid als voorzitter, een essentiële rol bij de sturing van wetgevende en politieke besluitvormingsprocessen. Innovatie, groei, banen en het leggen van verbindingen met de samenleving stonden centraal voor Nederland.  Slowakije zal zich hoogstwaarschijnlijk gaan focussen op de digitale eengemaakte markt, de creatie van een Energie Unie, Migratie en Economische groei.

Prioriteiten Nederlands Voorzitterschap

Tijdens het Nederlands Voorzitterschap heeft Nederland zich aangesloten bij de strategische agenda van de Raad. De vijf prioriteiten van de Raad waren:

Nederland richtte zich vooral op een innovatieve Unie, die zich tot hoofdzaken beperkt en verbindt.

Betere regelgeving

Daarnaast richtte Nederland zich tijdens het voorzitterschap op betere, eenvoudigere en uitvoerbare wet- en regelgeving. Hierbij is ook aandacht besteed aan vermindering van administratieve lasten en kosten. Volgens minister Koenders (Buitenlandse Zaken) is dit van belang voor burgers, midden- en kleinbedrijf, steden en andere overheden. Betere regelgeving is het ontwerpen van EU-regels die zoveel mogelijk resultaat opleveren tegen zo gering mogelijke kosten. Beleid moet op een open en transparante manier, op basis van feiten en met inspraak van alle belanghebbenden worden opgesteld, uitgevoerd en getoetst.

Wat is er nu bereikt?

Er heeft veel overleg plaatsgevonden tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap. Zo maakte Nederland zich sterk voor een Europese aanpak van open wetenschap, waarover een Europees actieplan is opgesteld. Daarnaast werd het Pact van Amsterdam gesloten, waar u hier meer over kunt lezen. Het interinstitutionele akkoord Beter Wetgeven, dat ziet op betere regelgeving, werd tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap afgestemd. U kunt daar hier meer over lezen.

Daarnaast vonden er verschillende informele raden plaats, zoals de informele landbouwraad te Eindhoven en Amsterdam op 29 t/m 31 mei 2016. Het thema van deze informele Raad was: ‘Food of the Future, the Future of Food’. De ministers spraken over de toekomst van het GLB na 2020.

Ook kwamen op 27 januari 2016 de Europese ministers bijeen voor de Informele Raad voor Concurrentievermogen. Zij vergaderden over de toekomst van onderzoek en over het belang van onderzoek en innovatie. Nieuwe Europese plannen om impact van onderzoek en innovatie te vergroten werden gemaakt. Het innovation principle, Europese innovation deals, een Startup visum en Open Access van onderzoeksresultaten.

Naast bovenstaande overeenkomsten, werden er verschillende evenementen in het teken van het voorzitterschap georganiseerd. Bijvoorbeeld het Start up Fest Europe, TEN-T dagen en het forum van de VNG.

Pact van Amsterdam

Met de ondertekening van het Pact van Amsterdam op 30 mei 2016 is een van de belangrijke doelen van het Nederlands voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie bereikt. Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), als voorzitter van de bijeenkomst, onderstreepte het belang van het betrekken van steden bij bijvoorbeeld economische groei, innovaties, en de vluchtelingencrisis. De Urban Agenda for the European Union is vastgelegd in het Pact van Amsterdam. Deze zal de komende tijd concreet worden uitgewerkt.

Het Pact van Amsterdam bevat de conclusies van ministers van de lidstaten van de EU over tal van zaken omtrent de betrokkenheid van steden en stedelijke regio’s bij de EU. Er wordt daarbij specifiek gekeken naar:

Rapport Bridge!

In het rapport Bridge!, een onderzoek dat Europa decentraal gedurende het voorzitterschap in opdracht van het ministerie van BZK heeft uitgevoerd, worden negen concrete vraagstukken gepresenteerd. Deze vraagstukken hebben betrekking op Europese regelgeving en beleid waar lokale en regionale overheden mee te maken hebben in de praktijk. Het rapport is door Europa decentraal gepresenteerd tijdens de informele ministeriële bijeenkomst waar het Pact van Amsterdam werd gesloten. De behandelde voorbeelden zijn recht uit de praktijk van decentrale overheden en kunnen dienen als input voor de partnerschappen van de Urban Agenda for the EU en het Europese traject voor betere regelgeving.

Bijvoorbeeld hoe het kan dat de staatssteunregels voor een innovatief, regionaal project soms minder subsidie toestaan dan de Europese fondsen. En hoe het kan dat Europese regels over de bescherming van flora en fauna soms zo’n vergaande invloed hebben op een lokaal gebiedsontwikkelingsproject, dat de uitvoering van het project in de knel komt?

Nieuwe voorzitter: Slowakije

In februari 2016 is de opzet van het Slowaakse programma en prioriteiten voor het voorzitterschap gepresenteerd en goedgekeurd. Sinds het Verdrag van Lissabon uit 2009, werkt elke voorzitter van de Raad van de Europese Unie samen met twee andere landen die ervoor of erna voorzitter zijn. Dit wordt ook wel een trojka genoemd. De drie landen bepalen samen een gemeenschappelijke agenda en stemmen onderling de prioriteiten af. Slowakije heeft haar prioriteiten en agenda dus afgestemd met Nederland en Malta (voorzitter eerste helft 2017).

Hieronder de prioriteiten van Slowakije:

Door:

Femke Salverda, Europa decentraal

Meer informatie:

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG