Wat is de invloed van het Europese jeugdbeleid op decentrale overheden?

juni 2014

Wat houdt het Europese jeugdbeleid in en heeft dit beleid consequenties voor het jeugdbeleid van decentrale overheden?

Antwoord in het kort

Het huidige Europese jeugdbeleid is gelanceerd in 2010 en bestaat vooral uit een pakket beleidsmaatregelen dat jeugdwerkloosheid moet bestrijden. Dit is tevens een belangrijke doelstelling van de Europa2020-strategie. De EU heeft echter geen wetgevende bevoegdheid op het gebied van jeugd. Lidstaten en decentrale overheden mogen daarom zelf bepalen hoe zij het EU jeugdbeleid toepassen. Gemeenten en provincies kunnen bij de invulling van hun jeugdbeleid aansluiting zoeken bij specifieke Europese beleidsdoelstellingen op het gebied van jeugdzaken.

EU-strategie voor jongeren

De EU-strategie voor jongeren loopt van 2010-2018. De Europese Commissie nodigt de lidstaten hierin uit tot samenwerking op acht terreinen op het gebied van jeugdzaken:

– Onderwijs;
– Werkgelegenheid;
– Creativiteit en ondernemerschap;
– Sociale inclusie;
– Gezondheid en sport;
– Burgerparticipatie;
– Vrijwilligerswerk.

Binnen deze gebieden is de EU met name gericht op de ontwikkeling van uitwisselingsprogramma’s voor jongeren en jongerenwerkers, zoals vastgelegd in art. 165 VWEU. De strategie legt zodoende de nadruk op het belang van jeugdwerk en bevat versterkte maatregelen voor een betere uitvoering van het jeugdbeleid op EU-niveau, aldus de Commissie. Een overzicht van beleidsinitiatieven vindt u in deze notitie van de Raad van de Europese Unie.

Activiteiten EU

Om de prioriteiten of doelstellingen te bereiken doet de EU aanbevelingen en neemt zij stimulerende maatregelen (bijv. in de vorm van programma’s). De belangrijkste hiervan is het Erasmus+ programma (2014-2020), dat de opvolger is van het programma Jeugd in Actie (2007-2013). In Nederland wordt het Erasmus+ programma uitgevoerd door het Nationaal Agentschap Erasmus+ Onderwijs & Training en Nationaal Agentschap Erasmus+ Jeugd.

Europa2020-strategie

Jeugdbeleid komt ook terug in de EU2020-strategie: het bestrijden van jeugdwerkloosheid is één van de zeven kerninitiatieven. Dit kerninitiatief, genaamd Jeugd in beweging, richt zich op het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt alsmede het verbeteren van opleidings- en trainingsmogelijkheden voor jongeren. Jeugd in beweging sluit aan op de algemene EU2020-doelstellingen, namelijk het terugdringen van het aantal schoolverlaters en het terugdringen van (jeugd)werkloosheid. Daarnaast hebben ook de kerninitiatieven ‘Een agenda voor nieuwe vaardigheden en banen’ en ‘Een platform tegen sociale uitsluiting en armoede’ een jeugddimensie.

Consultatie

Voor de bestaande strategie van de Europese Commissie voor lange termijn groei en het creëren van banen is een herziening voorbereid die op 5 mei 2014 in consultatie is gebracht. Onder meer decentrale overheden kunnen hierop tot 31 oktober 2014 reageren.

Meer informatie:

Jeugd, Europese Commissie
EU-strategie voor jongeren, Raad van de EU
Youth on the Move, Europese Commissie
Erasmus+ Nederland
Jeugd, Cultuur, onderwijs & jeugd, Europa decentraal
Subsidiewijzer, VNG

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG