Wat is de verhouding tussen CEF en het Europese breedbandfonds?

september 2017

Wij willen in onze provincie een breedbandinitiatief steunen. Op grond van onze provinciale regeling met betrekking tot de aanleg van breedband kunnen leningen worden aangevraagd. Nu wordt ons gevraagd of dergelijke leningen kunnen worden aangevuld vanuit de Europese Unie. Zijn er Europese structuur- en investeringsfondsen beschikbaar voor de aanleg van breedband? En hoe verhouden deze fondsen zich met het Europese breedbandfonds?

Antwoord in het kort:

Er zijn verschillende Europese structuur- en investeringsfondsen (ESI-fondsen) die zouden kunnen worden aangesproken voor de aanleg van breedband. Als breedbandnetwerken namelijk bijdragen aan zogenoemde ‘projecten van gemeenschappelijk belang’, zouden decentrale overheden in beginsel financiële bijstand van de EU kunnen aanvragen. De Commissie wil met het specifieke breedbandfonds mogelijk 7 tot 12 breedbandprojecten per jaar te ondersteunen in de periode 2017-2021.

ESI-fondsen

Mogelijkheden voor subsidies voor breedband zijn o.a. het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling (ELFPO) en in mindere mate het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Cohesiefonds. Het Europees Fond voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) wordt weliswaar gebruikt om initiatieven op het gebied van de uitrol van breedband te ondersteunen, maar in Nederland is er voor gekozen om de EFRO-middelen daar niet voor in te zetten. Met betrekking tot de verschillende manieren van investeren in breedband heeft de Europese Commissie de Gids voor investeringen in snelle breedband gepubliceerd.

Connecting Europe Facility (CEF)

Naast de bovengenoemde ESI-fondsen is er voor de fondsenperiode 2014-2020 de financieringsfaciliteit voor Europese verbindingen opgezet, oftewel Connecting Europe Facility (CEF). Met dit fonds worden diverse projecten ondersteund in de sectoren vervoer (CEF Transport), telecommunicatie (CEF Telecom) en energie (CEF Energy). Initiatieven met betrekking tot de aanleg van breedband zouden onder CEF Telecom kunnen vallen.

CEF Telecom

CEF Telecom is een instrument dat grensoverschrijdende samenwerking tussen overheden, bedrijven en burgers faciliteert in het kader van de Digitale Interne Markt Strategie. Dat gebeurt door het verwezenlijken van projecten op het gebied van digitale-diensteninfrastructuren (DSI’s). Minder bekend is dat er ook budget is voor de verwezenlijking op het gebied van breedbandnetwerken. Vooralsnog zijn er geen aankondigingen geplaatst met betrekking tot de aanleg van breedband.

Voor de fondsenperiode 2014-2020 is een bedrag van € 1,04 miljard beschikbaar voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur. Het Uitvoerend Agentschap voor Innovatie en Netwerken (INEA) is verantwoordelijk voor het beheer van ongeveer € 300 miljoen van het CEF Telecom-budget voor het verlenen van financiële bijstand. Op de INEA-website worden de zogeheten ‘calls’ voor projectvoorstellen binnen CEF Telecom geplaatst.

Breedbandfonds

Eind 2016 kondigde de Commissie aan een nieuw breedbandfonds te zullen oprichten in samenwerking met de Europese Investeringsbank (EIB). Dit zogenoemde Connecting Europe Broadband Fund (CEBF) bouwt voort op CEF en het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI). De Commissie beoogt middels dit breedbandfonds 7 tot 12 breedbandprojecten per jaar te ondersteunen in de periode 2017-2021. Zodra het fonds operationeel wordt, zullen ook kleinere projecten en projecten met een hoog risico worden gesteund. Indien aan alle voorwaarden is voldaan, dan kan mogelijk ook in Nederland van het breedbandfonds gebruik gemaakt worden. Wel moet worden opgemerkt dat het breedbandfonds geen subsidies zal verstrekken.

INEA

INEA beheert EU-programma’s op vervoers-, energie- en telecommunicatiegebied en is daarmee de opvolger van het Uitvoerend Agentschap voor het Trans-Europese Vervoersnetwerk (TEN-T EA). Dat agentschap werd in 2006 door de Commissie opgericht voor het beheer van het EU-budget voor de bevordering van het trans-Europees vervoersnetwerk (TEN-T) en de daaronder vallende projecten en evenementen. Sinds 1 januari 2014 beheert INEA het EU-budget voor de programma’s CEF en Horizon 2020. Ook het beheer en de financiële afwikkeling van de programma’s TEN-T en Marco Polo (2007-2013) behoort tot de taken van het agentschap.

Juridisch kader CEF Telecom

CEF-verordening

De voorwaarden, methoden en procedures om aan trans-Europese netwerken in de sectoren vervoer, telecommunicatie- en energie-infrastructuren financiële bijstand van de EU te verlenen, zijn vervat in verordening 1316/2013 (de ‘CEF-verordening’).

Richtsnoerenverordening

De richtsnoeren voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur, die relevant zijn voor de aanleg van breedband, zijn uitgewerkt in verordening 283/2014 (de ‘richtsnoerenverordening’). Deze richtsnoeren betreffen de tijdige introductie en de interoperabiliteit van projecten van gemeenschappelijk belang in het kader van CEF Telecom.

Door:

Chris Koedooder, Europa  decentraal

Bron:

Verordening 283/2014 betreffende richtsnoeren voor trans-Europese netwerken op het gebied van telecommunicatie-infrastructuur

Meer informatie:

Structuur- en investeringsfondsen, Europa decentraal
Digitale agenda voor Europa, Europa decentraal
CEF Telecom werkprogramma 2017, Europese Commissie

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

Tags

, ,