Zijn er Europese beleidsinitiatieven om sociale uitsluiting tegen te gaan?

februari 2016

Onze gemeente wil beleid ontwikkelen om sociale uitsluiting van kansarme kinderen tegen te gaan. Zijn er ook Europese wetgevende of beleidsmatige initiatieven om sociale uitsluiting te voorkomen? En welke rol kan onze gemeente hier zelf in spelen?

Antwoord in het kort

Ja, er zijn diverse Europese initiatieven gaande om sociale uitsluiting van kansarme kinderen tegen te gaan. Aanpak van armoede en sociale uitsluiting op decentraal niveau wordt dan ook aangemoedigd door Europa. Ook uw gemeente zou haar steentje kunnen bijdragen in de uitvoering van deze Europese doelstellingen, maar kan tegelijkertijd ook de kansen benutten voor haar eigen beleidsdoelstellingen door mee te liften op deze Europese doelstellingen. Hieronder hebben we enkele initiatieven die vanuit het platform zijn ontstaan, op een rij gezet.

Europees platform tegen armoede

In het kader van de Europa 2020-strategie zijn door de Europese Commissie enkele (beleids)initiatieven in het leven geroepen om sociale uitsluiting te bestrijden. Het Europees platform voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting, opgericht in 2010 door de Europese Commissie, is hier een voorbeeld van. De stakeholders betrokken bij dit platform zijn o.a. diverse Europese en nationale instellingen (in Nederland zowel op Rijksniveau als op decentraal niveau), NGO’s en ander actoren die betrokken zijn bij de doelstellingen. Er zijn concrete doelen gesteld bij de oprichting van het platform. Momenteel leven er 120 miljoen Europese burgers in armoede en sociaal isolement. Voor 2020 moeten ten minste 20 miljoen burgers uit dat sociale isolement en uit de armoede gehaald worden.

Actiekader sociale uitsluiting

Het platform zal een actiekader vaststellen dat de sociale en territoriale samenhang moet versterken tussen de lidstaten en Europese instellingen. Het actiekader moet er voor zorgen dat, wanneer de werkgelegenheid groeit, alle burgers van alle lidstaten hiervan mee kunnen profiteren. Hierdoor zou de sociale uitsluiting binnen de Unie moeten afnemen. Burgers die met armoede en sociale uitsluiting kampen, moeten geholpen worden om een menswaardig bestaan te kunnen opbouwen.

Best practices en kennisoverdracht

Hoewel de aanpak van armoede en sociale uitsluiting primair een aangelegenheid is van de lidstaten, kan de EU hier een coördinerende rol in spelen. Best practices met betrekking tot de aanpak van armoede en sociale uitsluiting, worden door het platform geïdentificeerd en het platform wil kennisoverdracht tussen de lidstaten, Europese instellingen en andere betrokken actoren stimuleren. Deze best practices en kennisoverdracht worden door middel van jaarlijkse conferenties gepresenteerd. Dergelijke conferenties worden op initiatief van het platform georganiseerd. Decentrale overheden worden hierdoor concreet betrokken bij dit proces.

Wat doet het Europees platform?

Het Europees platform richt zich op een aantal specifieke aspecten van armoedebestrijding, bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs, arbeidsmarkt en huisvesting. Daarnaast oppert het platform de mogelijkheid van beter gebruik van de EU middelen om sociale inclusie te stimuleren. Het platform wil hierbij 20% van het Europees Sociaal Fonds (ESF) reserveren voor de bestrijding van armoede en sociale uitsluiting. Ook wil het platform grondig onderzoek laten verrichten naar de succesfactoren voor innovaties in het sociaal beleid. Daarnaast streeft het platform naar meer beleidscoördinatie tussen de lidstaten en is er afgesproken dat er partnerschappen worden opgericht op decentraal niveau om samenwerking te faciliteren.

Maatregelen

Naast het platform heeft de Commissie een ‘Social Investment Package’ geïntroduceerd, waarbij met name aandacht wordt besteed aan de aanpak van kinderarmoede en de sociale uitsluiting van deze kinderen. Maatregelen als het creëren van banen voor de ouders van deze kinderen, beter toegang tot onderwijs voor deze kinderen en een bijdrage aan de sociale voorzieningen voor arme gezinnen met kinderen moeten er voor zorgen dat deze uit het sociaal isolement worden gehaald. De Commissie wil lokale overheden betrekken bij deze aanpak en heeft een fonds opgezet waarmee middelen beschikbaar worden gesteld om kansarmen te helpen. Uw gemeente zou kunnen kijken naar de mogelijkheden om een beroep te kunnen doen op dit fonds.

Door:

Zana Sami, Europa decentraal

Meer informatie:

Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting, Europese Commissie
Mededeling, Het Europees platform tegen armoede en sociale uitsluiting: een Europees kader voor sociale en territoriale samenhang, Europese Commissie
Social Investment Package van de Europese Commissie
Verordening, betreffende het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen

Meer weten over dit onderwerp?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG