Zijn er Europese (wetgevende) initiatieven op het gebied van radioactief afval?

februari 2013

Onze provincie vraagt zich af of er nieuwe Europese wetgevende of andere initiatieven te verwachten zijn over de berging van radioactief afval.

Versie april 2013

Antwoord

Er zijn geen nieuwe initiatieven van de EU over de berging van radioactief afval. Wel is in juli 2011 een de Richtlijn Radioactief afval van kracht geworden. Hierdoor moet de Rijksoverheid in 2014 een nationaal programma vaststellen over het beheer van radioactief afval. Hierin worden geen locaties aangewezen voor de berging van kernafval. Het bevat wel een stappenplan om uiteindelijk tot een aanwijzing van deze locaties te komen.

Richtlijn radioactief afval

De EU voert veel beleid op het gebied van kernenergie en kernafval. De nieuwste Europese wetgeving over de berging van kernafval is de Richtlijn Radioactief afval. Deze richtlijn bestaat uit één deel dat voor 23 augustus 2013 moet worden geïmplementeerd in Nederlands recht en een tweede deel dat voor 23 augustus 2015 moet worden geïmplementeerd.

Ontwerpbesluiten

Er is inmiddels een Pakket Ontwerpbesluiten vastgesteld om het eerste deel van de richtlijn te implementeren. Deze ontwerpbesluiten gaan niet over het aanwijzen van berginglocaties, maar bevatten een stappenplan om tot aanwijzing hiervan te komen.

Het tweede deel van de richtlijn is een verplichting van lidstaten om een nationaal programma vast te stellen over het beheer van radioactief afval.

Nationaal programma

Het nationaal programma moet onder andere bevatten:

– Doelen van het Nederlandse beleid;
– Tussendoelen en een duidelijke planning;
– Een registratie van al het huidige en verwachte radioactief afval;
– Plannen voor het beheer van radioactief afval.

Op Kamervragen van februari 2013 heeft de minister van EZ geantwoord dat hij verwacht om voor de zomer een brief te sturen aan de Tweede Kamer. In deze brief neemt de minister de inhoudsopgave van het toekomstige nationale programma op en een tijdspad voor het tot stand komen van het programma. De minister verwacht eind 2014 het definitieve plan aan de Tweede Kamer te kunnen sturen.

Berginglocaties radioactief afval

Het nationale programma zal geen aanwijzing van locaties voor de berging van radioactief afval bevatten. Nederlands radioactief afval wordt voor tenminste 100 jaar opgeslagen bij COVRA in Vlissingen. Daarna is het de bedoeling om het kernafval in een eindberging op te slaan.

Vanwege de lange opslagperiode vindt de minister het in 2014 nog te vroeg om locaties aan te wijzen voor eindberging.

Opslag of berging, permanent of terugneembaar?

Voor een goed begrip van het beheer van kernafval is het belangrijk om te begrijpen wat er bedoeld wordt met opslag, berging en terugneembaarheid.

1. Opslag

Opslag is het onderbrengen van kernafval met de intentie om het later te verplaatsen. Nederlands kernafval wordt duurzaam bovengronds opgeslagen door de COVRA.

2. (Eind)berging

Bij (eind)berging is de intentie om het kernafval permanent onder te brengen. Nederland heeft hier nog geen locaties voor. Eindberging kan overigens zo worden ingericht dat het technisch mogelijk is om het kernafval op een later moment weer te kunnen verplaatsen of te bewerken. Dit heet “terugneembaarheid”.

3. Terugneembaar

De EU schrijft niets voor over terugneembaarheid. De Nederlandse regering houdt deze optie open. De uiteindelijke berging van kernafval vindt zeer waarschijnlijk ondergronds plaats. Volgens de Commissie Opslag Radioactief Afval is voor veilige berging ondergrondse plaatsing van radioactief afval noodzakelijk.

Meer informatie:

Europese Commissie, over kernafval
Richtlijn Radioactief afval
Rijksoverheid, over kernafval
Rijksoverheid, beantwoording Kamervragen over de implementatie van Richtlijn Radioactief Afval
Europa.eu, alle Europese regelgeving over kernenergie en kernafval samengevat
Kernafval, Milieu en Klimaat

MEER WETEN OVER DIT ONDERWERP?

Werkt u voor een decentrale overheid of het Rijk en hebt u een vraag over dit onderwerp? Neem dan contact op met de helpdesk van Europa decentraal:

STEL UW VRAAG

X