Zoeken
Onderwerpen

Kunnen wij stappen blijven nemen in een zaak wanneer er nog prejudiciële vragen liggen bij het Hof?

Onlangs heb ik iemand een vooraankondiging bestuursrecht gezonden. Het gaat om een illegale caravanstalling die in strijd is met het bestemmingsplan. De vooraankondiging houdt in dat bezwaarde verzocht wordt het illegale gebruik te staken en gestaakt te houden. De reactie op deze vooraankondiging houdt onder andere in dat door het weren van dit soort caravanstallingen het vrije verkeer van goederen en personen wordt belemmerd, het gemeentelijk beleid zou in strijd met het EU recht zijn.

Bekijk het antwoord

Zijn de Europese mededingingsregels van toepassing op een non-concurrentiebeding?

De ontwikkelingsmaatschappij van onze provincie gaat een samenwerkingsovereenkomst sluiten met een aantal commerciële onderzoeksinstellingen. Daarbij wil de ontwikkelingsmaatschappij  een non-concurrentiebeding afsluiten waardoor de onderzoeksinstellingen na afloop van de samenwerking twee jaar niet concurreren met de ontwikkelingsmaatschappij om de opgebouwde technische kennis te beschermen. Moeten wij bij het opstellen hiervan  rekening worden gehouden met de Europese mededingingsregels?

Bekijk het antwoord

Geldt de verplichting voor een energielabel ook voor bestaande publieke gebouwen?

Vanaf 2013 moet volgens Europese regelgeving ook alle nieuwbouw van decentrale overheden bij oplevering beschikken over een energielabel. Overheden moeten bovendien energielabels ophangen in alle gebouwen vanaf 500 m2. Geldt de verplichting tot afgifte van een energielabel ook voor bestaande gemeentelijke gebouwen? En op welk vloeroppervlak is de richtlijn precies van toepassing?

Bekijk het antwoord

Vanaf wanneer zijn de nieuwe milieurichtlijnen toepasbaar?

Het Hof heeft recent uitspraak gedaan over het moment waarop nieuwe Europese milieurichtlijnen precies in werking treden. In onze gemeente begrepen wij dat de datum waarop een overheid een beslissing neemt van invloed is op het moment van inwerkingtreding van een nieuwe Richtlijn. Kunt u deze uitspraak uitleggen? Wat voor gevolgen heeft deze uitspraak voor de dagelijkse praktijk?

Bekijk het antwoord

Moet een gemeente een milieuffectrapportage opstellen bij revisievergunning aan een veehouderij?

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van een besluit tot het verlenen van een revisievergunning aan een veehouderij. De uitbreiding van de vergunning betreft een kleine verandering ten opzichte van de eerder afgegeven vergunning, maar binnen een afstand van 500 meter zijn enkele mogelijke belanghebbenden woonachtig. Moeten wij toch een milieueffectrapportage opstellen?

Bekijk het antwoord

Wat is Cross Compliance en is dat relevant voor decentrale overheden?

In een nieuwsbericht lazen wij dat een aantal milieuorganisatie ervoor pleit om via de hervorming van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de bescherming van de natuur beter te garanderen. Het randvoorwaardensysteem voor landbouwsubsidies (Cross Compliance) zou worden uitgebreid naar méér Europese richtlijnen. Bijvoorbeeld op het gebied van water, bodem, pesticiden en industriële emissies.

Bekijk het antwoord

X