Zoeken
Onderwerpen

Kunnen omwoners beroep doen op het voorzorgbeginsel in verband met UMTS-straling?

Het college van B&W heeft een lichte bouwvergunning verleend aan een operator op het terrein van de mobiele telefonie voor het oprichten van een antennemast. Daartegen is bezwaar gemaakt door omwonenden. Bezwaarden doen een beroep op het voorzorgsbeginsel dat in het EG-Verdrag zou zijn opgenomen. Men vreest dat de volksgezondheid gevaar loopt door de elektromagnetische velden van mobiele telefoons en antennes. Het staat niet vast dat deze velden ongevaarlijk zijn.

Bekijk het antwoord

Mogen wij verplichten vergunningaanvragen in het Nederlands te doen?

Een dienstverlener uit een andere lidstaat wil bij onze gemeente verschillende vergunning aanvragen waarvan sommigen onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen en anderen niet. We willen de vergunningaanvrager verplichten de aanvraag in het Nederlands te doen. Levert dit strijd met de Europese vrij verkeersregels op?

Bekijk het antwoord

Is de LSP van toepassing op de Wet Kinderopvang?

Sinds 2010 moet iemand die een gastouderbureau wil beginnen daarvoor een aanvraag doen bij het college van B&W van de gemeente (art. 1.45 Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen). Uiterlijk tien weken na de aanvraag geeft het college een beschikking af aan de houder van het gastouderbureau. Is de Dienstenrichtlijn op dit artikel van toepassing? En zo ja, geldt daarbij de Lex Silencio Positivo (LSP)?

Bekijk het antwoord

Moet onze provincie bij medebewindstaken ook beslissen over het al dan niet toepassen van LSP?

Onze provincie is bezig met het vastleggen dan wel uitsluiten van de Lex Silencio Positivo (LSP) in regelgeving vallende onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn. Wij hebben ook te maken met regelingen waarbij wij vergunningverleners, toezichthouder en/of uitvoerder van een bepaalde regeling zijn, maar waarbij de procedure in departementale wet- en regelgeving is opgenomen. Moet onze provincie in die gevallen ook beslissen over het al dan niet toepassen van de LSP?

Bekijk het antwoord

X