Zoeken
Onderwerpen

Hoe staat de Dienstenrichtlijn tegenover wederzijdse erkenning?

Onze provincie wil in een provinciale regeling de eis opnemen dat een taxateur een beroepskwalificatie heeft van een specifieke certificeringsinstantie, danwel is ingeschreven bij een Nederlandse vereniging voor taxateurs. Is een dergelijke eis in overeenstemming met de Dienstenrichtlijn (het vrij verkeer binnen de EU)? Of mag onze provincie de dienstverlener hiertoe niet verplichten als hij in zijn eigen lidstaat al aan een soortgelijke eis voldoet (in verband met wederzijdse erkenning van elkaars eisen)?

Bekijk het antwoord

Hoe staat de Lex Silencio Positivo tegenover vergunningsstelsels die vallen onder de Dienstenrichtlijn?

Onze gemeente is bezig met de aanvullende doorlichting uit de Dienstenrichtlijn, waaronder de invoering van de Lex Silencio Positivo (LSP). Tijdens de behandeling van de Dienstenwet in de Tweede Kamer is de regeling van de LSP gewijzigd en is er een overgangsregeling aangenomen. Betekent dit dat gemeenten voor vergunningen die onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn vallen nu voor 28 december 2009 ten aanzien van de LSP niets meer hoeven te doen?

Bekijk het antwoord

Welke modelverordeningen van de VNG vallen onder de Dienstenrichtlijn?

Op dit moment hebben wij als gemeente ons screeningsproces nog niet afgerond. Wij hebben begrepen dat als wij de modelverordeningen van de VNG één-op-één overnemen wij deze verordeningen niet meer hoeven te screenen. Klopt dit en zo ja welke modelverordeningen van de VNG vallen nu onder de Dienstenrichtlijn?

Bekijk het antwoord

Hoe werkt het Dienstenloket?

Onze provincie is bezig het Dienstenloket uit de Dienstenrichtlijn vorm te geven binnen de organisatie. Kunt u ons een voorbeeld geven hoe na 1 januari 2010 een vergunningenprocedure via het Dienstenloket gaat verlopen?

Bekijk het antwoord

Valt het coffeeshopbeleid onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn?

Voor het exploiteren van een coffeeshop in onze gemeente is een vergunning nodig. Er is bovendien een beleidsnota die eist dat er maximaal drie coffeeshops zijn. Valt het coffeeshopbeleid onder de reikwijdte van de Dienstenrichtlijn? En is het mogelijk om een dergelijk vergunningstelsel te rechtvaardigen?

Bekijk het antwoord

Moet een vergunningsvereiste getoetst worden op vrijheid vestiging of tijdelijke dienstverlening?

De provincie is momenteel in het kader van de Dienstenrichtlijn haar regelgeving aan het screenen. In een provinciale verordening is bepaald dat elke commerciële huisschilder een vergunning van de provinciale schildersbond moet verkrijgen. Moet dit vergunningsvereiste getoetst worden aan art. 9 Dienstenrichtlijn (vrijheid van vestiging van een dienstverlener) of aan art. 16 (tijdelijke dienstverlening)?

Bekijk het antwoord

Hoe staat de Dienstenrichtlijn tegenover bepaalde regels voor openbare orde?

In een provinciale Wegenverordening zijn – in verband met de verkeersveiligheid – diverse verboden opgenomen. Zoals verboden voor het aanbrengen van kunstwerken op de weg, het planten van bomen en het plaatsen van tijdelijke kraampjes. Hiervoor kan wel een ontheffing worden aangevraagd. Kunnen deze verboden in het kader van de gestelde eisen in de Dienstenrichtlijn gehandhaafd blijven of moeten deze worden aangepast?

Bekijk het antwoord

X