Zoeken
Onderwerpen

Praktijkvragen

Geldt de verplichting voor een energielabel ook voor bestaande publieke gebouwen?

Vanaf 2013 moet volgens Europese regelgeving ook alle nieuwbouw van decentrale overheden bij oplevering beschikken over een energielabel. Overheden moeten bovendien energielabels ophangen in alle gebouwen vanaf 500 m2. Geldt de verplichting tot afgifte van een energielabel ook voor bestaande gemeentelijke gebouwen? En op welk vloeroppervlak is de richtlijn precies van toepassing?

Bekijk het antwoord

Vanaf wanneer zijn de nieuwe milieurichtlijnen toepasbaar?

Het Hof heeft recent uitspraak gedaan over het moment waarop nieuwe Europese milieurichtlijnen precies in werking treden. In onze gemeente begrepen wij dat de datum waarop een overheid een beslissing neemt van invloed is op het moment van inwerkingtreding van een nieuwe Richtlijn. Kunt u deze uitspraak uitleggen? Wat voor gevolgen heeft deze uitspraak voor de dagelijkse praktijk?

Bekijk het antwoord

Moet een gemeente een milieuffectrapportage opstellen bij revisievergunning aan een veehouderij?

Onze gemeente is bezig met de voorbereiding van een besluit tot het verlenen van een revisievergunning aan een veehouderij. De uitbreiding van de vergunning betreft een kleine verandering ten opzichte van de eerder afgegeven vergunning, maar binnen een afstand van 500 meter zijn enkele mogelijke belanghebbenden woonachtig. Moeten wij toch een milieueffectrapportage opstellen?

Bekijk het antwoord

Wat is Cross Compliance en is dat relevant voor decentrale overheden?

In een nieuwsbericht lazen wij dat een aantal milieuorganisatie ervoor pleit om via de hervorming van het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) de bescherming van de natuur beter te garanderen. Het randvoorwaardensysteem voor landbouwsubsidies (Cross Compliance) zou worden uitgebreid naar méér Europese richtlijnen. Bijvoorbeeld op het gebied van water, bodem, pesticiden en industriële emissies.

Bekijk het antwoord

Is de verplichte scheiding van zorgtaken voor afval- en regenwater strijdig met de Europese richtlijn?

Hoe verhouden de verplichtingen die voortkomen uit de scheiding tussen zorgtaken voor afval- en regenwater in Nederland zich tot de bepalingen uit de Europese Richtlijn Stedelijk afvalwater? Voor huishoudelijk afvalwater geldt namelijk de verplichting dat het opgevangen, afgevoerd en gezuiverd moet worden. Regenwater kan daar onderdeel van zijn.

Bekijk het antwoord

Kunnen omwoners beroep doen op het voorzorgbeginsel in verband met UMTS-straling?

Het college van B&W heeft een lichte bouwvergunning verleend aan een operator op het terrein van de mobiele telefonie voor het oprichten van een antennemast. Daartegen is bezwaar gemaakt door omwonenden. Bezwaarden doen een beroep op het voorzorgsbeginsel dat in het EG-Verdrag zou zijn opgenomen. Men vreest dat de volksgezondheid gevaar loopt door de elektromagnetische velden van mobiele telefoons en antennes. Het staat niet vast dat deze velden ongevaarlijk zijn.

Bekijk het antwoord