Zoeken
Onderwerpen

Onder welk aanbestedingsregime moet een opdracht voor werken en leveringen vallen?

Voor het vervangen van lichtmasten is een bestek gemaakt waarin ook de levering van de lichtmasten is opgenomen. Moet deze opdracht worden aanbesteed volgens het leveringsregime? De kosten van het leveren van de masten is namelijk hoger geraamd dan de kosten voor het plaatsen en aansluiten. Of moet voor het bepalen van de juiste aanbestedingsprocedure naar de drempelbedragen voor werken gekeken worden?

Bekijk het antwoord

Welke Europese regels gelden er voor historische schepen?

Onze gemeente heeft met betrekking tot de EU-richtlijn waarin onder meer iets wordt geregeld in het kader van de toegankelijkheid van de schepen (voor gehandicapten) en de vanuit het oogpunt van veiligheid wat vragen. Wanneer wordt de nieuwe richtlijn van kracht? En worden er hierin uitzonderingen gemaakt voor de bruine vloot (schepen met een lengte tot 40 meter en met een historisch karakter)?

Mochten er op dit moment geen uitzonderingen worden gemaakt voor de bruine vloot, hoe kan onze gemeente dan het beste invloed uitoefenen om ervoor te zorgen dat deze vloot van historisch varend erfgoed toch in de vaart blijft zonder dat het wordt aangetast?

Bekijk het antwoord

Mogen wij vragen om een garantie van indienen van offertes?

In een niet openbare aanbesteding zijn, op basis van een preselectie-document, vijf leveranciers geselecteerd die het bestek ontvangen zodat ze een offerte kunnen indienen. Op het moment dat de offertes uiterlijk binnen moeten zijn, blijkt dat niet alle geselecteerde aanbieders een offerte ingediend hebben. Zij gaven aan geen interesse of capaciteit meer te hebben.

Is het toegestaan om de geselecteerde aanbieders - nadat ze het bestek hebben ontvangen - te vragen of ze een offerte gaan indienen? Zo kan voorkomen worden dat er slechts een gering aantal offertes wordt ingediend, terwijl het doel was om juist breed concurrentie te stellen. Als één of meer geselecteerde aanbieders aangeven dat ze geen offerte indienen, mag men dan de volgende aanbieder(s) die in aanmerking zou(den) komen de gelegenheid geven een offerte in te dienen?

Bekijk het antwoord

Hoe staat het discriminatieverbod tegenover de komst van steeds meer Poolse daklozen?

In onze gemeente valt de opvang voor dak- en thuislozen binnen het verzorgingsgebied van de gemeente. Nu komen er steeds meer Poolse mensen die in noodsituaties gebruik willen maken van deze voorzieningen. De gemeente wil beleid hiervoor ontwikkelen. Welke leidraden worden door de Europese wet- en regelgeving en jurisprudentie geboden?

Bekijk het antwoord

Kunnen wij stappen blijven nemen in een zaak wanneer er nog prejudiciële vragen liggen bij het Hof?

Onlangs heb ik iemand een vooraankondiging bestuursrecht gezonden. Het gaat om een illegale caravanstalling die in strijd is met het bestemmingsplan. De vooraankondiging houdt in dat bezwaarde verzocht wordt het illegale gebruik te staken en gestaakt te houden. De reactie op deze vooraankondiging houdt onder andere in dat door het weren van dit soort caravanstallingen het vrije verkeer van goederen en personen wordt belemmerd, het gemeentelijk beleid zou in strijd met het EU recht zijn.

Bekijk het antwoord