Prioriteiten Europees Parlement voor EU-langetermijnbegroting 2021-2027

Het Europees Parlement heeft op 12 november tijdens de plenaire vergadering in Straatsburg gestemd over de prioriteiten voor de langetermijnbegroting 2021-2027. Het Parlement zet o.a. in op een verhoging van het budget voor het Horizon Europe onderzoeksprogramma en een continuering van het budget voor het cohesiebeleid en het gemeenschappelijk landbouwbeleid.

Europees Parlement

Het Parlement geeft aan dat de voorstellen van de Europese Commissie een goed beginpunt voor onderhandelingen zijn maar heeft tevens op een aantal punten andere doelen. Dat staat in het ‘interim-report on the 2021-2027 MFF– Parliament’s position with a view to an agreement’ door co-rapporteurs Jan Olbrycht (EPP, PL), Isabelle Thomas (S&D, FR), Gérard Deprez (ALDE, BE) en Janusz Lewandowski (EPP, PL). Het interim-rapport werd aangenomen met 429 stemmen voor, 207 tegen en 40 onthoudingen. Het Parlement wil onder andere op de volgende prioriteiten inzetten:

  • Het budget voor het onderzoeksprogramma Horizon Europe verhogen naar €120 miljard (Commissie: € 83,5 miljard);
  • Het Europees strategisch investeringsplan versterken (“Juncker-plan”);
  • Meer financiering voor vervoersinfrastructuur en MKB;
  • Handhaving van de financiering van het bestaande cohesie- en landbouwbeleid;
  • Verdubbeling van de financiering voor het aanpakken van de jeugdwerkloosheid, verdrievoudiging van de financiering voor Erasmus +;
  • De EU-bijdrage aan de klimaatdoelstelling stellen op minimaal 25% van de MFK-uitgaven en 30% uiterlijk in 2027.

Europees Comité van de Regio’s

Lokale en regionale leiders steunen het standpunt van het Europees Parlement ten aanzien van de langetermijnbegroting. “De uitslag van de stemming in het Europees Parlement is goed nieuws voor alle regio’s, steden en burgers. Het is van kapitaal belang dat het Parlement er alles aan doet om de EU de nodige middelen te verschaffen om de uitdagingen van het komend decennium het hoofd te bieden”, aldus Karl-Heinz Lambertz, voorzitter van het Europees Comité van de Regio’s (CvdR).

Het Comité zou graag zien dat de door de Commissie voorgestelde bezuinigingen op cruciale beleidsterreinen als cohesie en plattelandsontwikkeling worden geschrapt. Ook pleiten lokale leiders voor meer invloed van de EU op gebieden als innovatie, de strijd tegen klimaatverandering, de energietransitie en de integratie van migranten, hetgeen kan worden bereikt door de betrokkenheid van lokale actoren te vergroten en lokale initiatieven te ondersteunen. De positie van het Comité wordt verwoord in het advies over het MFK van rapporteur Nikola Dobroslavić.

Vervolg

Het Parlement verwacht net als de Commissie voor de verkiezingen in mei 2019 een akkoord te kunnen bereiken. Zodat verlate lancering van nieuwe programma’s als gevolg van de late goedkeuring van het financiële kader, zoals in het verleden, wordt voorkomen. Zodra de Raad overeenstemming heeft bereikt over een gemeenschappelijk standpunt kunnen de onderhandelingen beginnen.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Lokale en regionale leiders steunen het pleidooi van het Europees Parlement voor een hogere EU-begroting in het belang van alle burgers, persbericht Europees Comité van de Regio’s
Long-term EU budget: MEPs lay down funding priorities for post-2020 budget, persbericht Europees Parlement