Prioriteiten Nederlands EU-voorzitterschap bekend

2 februari 2015

Tijdens het EU voorzitterschap in 2016 zal Nederland zich focussen op een Unie die zich richt op hoofdzaken, die groei en banen schept door innovatie, en die burgers en maatschappelijke organisaties actief bij het beleid betrekt.

Van januari tot juli 2016 is Nederland voorzitter van de Raad van de Europese Unie. Het is gebruikelijk dat een land een eigen focus aanbrengt tijdens het voorzitterschap. Op 28 januari heeft minister Koenders een brief aan de Tweede Kamer gestuurd waarin de prioriteiten van het Nederlands EU-voorzitterschap in 2016 worden toegelicht.

De hoofdzaken

Nederland zal zich als EU-voorzitter richten op betere, eenvoudiger en uitvoerbare wet- en regelgeving. Hierbij zal ook aandacht worden besteed aan vermindering van administratieve lasten en kosten. ‘Dit is van belang voor burgers, midden- en kleinbedrijf, steden en andere overheden’, schrijft Koenders.

Focus op Innovatie

Groei en banen, het adagium van de Commissie, komt ook in het rijtje prioriteiten terug. Het kabinet wil dit doel bereiken door middel van het stimuleren van een duurzame, innovatieve economie .

Het gaat daarbij volgens het kabinet om het wegnemen van belemmeringen voor innovatie in de interne markt, het versterken van de digitale economie, het stimuleren van nationale beleidshervormingen en een maatschappij die vernieuwt en zichzelf uitdaagt.

Unie die verbindt

Naast de ‘betere regelgeving’ agenda, sluit ook de focus op fundamentele waarden aan bij de portefeuille van de Nederlandse Eurocommissaris Timmermans. Het kabinet wil zich richten op een Unie die is gebaseerd op fundamentele waarden en die wordt gedragen door haar burgers.

‘Draagvlak voor Europese besluitvorming komt tot stand door krachtige inspraak en invloed’. Voor het kabinet blijft versterking van de democratische legitimiteit van de EU dan ook een belangrijk punt.

Urban Agenda

Nederland zal tevens een ministeriële conferentie organiseren over stedelijke ontwikkeling (Urban Agenda). Nederland deelt hierbij de mening van de Europese Commissie dat het economische en maatschappelijke potentieel van Europese stedelijke gebieden beter kan en moet worden benut.

Delen best practices

Tijdens het voorzitterschap zal Nederland zich inzetten om te komen tot een verbeterde werkwijze op EU-niveau (Urban Agenda for better regulation and innovation). De doelstelling van de Urban Agenda is het terugdringen en verbeteren van Europese regelgeving die stedelijke ontwikkeling onnodig beperkt en het delen van kennis en best practices over innovatieve oplossingen voor Europese stedelijke uitdagingen.

Strategische agenda

Met deze drie prioriteiten sluit het kabinet aan bij de strategische agenda die de Europese Raad vorig jaar vaststelde. In de strategische agenda staan vijf overkoepelende prioriteiten van de Europese Unie voor de komende vijf jaar.

Die prioriteiten zijn: een Unie van banen, groei en concurrentievermogen, een Unie die alle burgers activeert en beschermt, een Energie Unie met een toekomstgericht klimaatbeleid, een Unie van vrijheid, veiligheid en recht, en een Unie als sterke mondiale speler.

Door:

Roxanne Koenis, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Bericht “Koenders: ‘EU-voorzitter Nederland zet in op hoofdzaken, innovatie en band met burgers’”, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Meer informatie:

Kamerbrief over de inhoudelijke voorbereidingen Nederlands EU-Voorzitterschap 2016, Ministerie van Buitenlandse Zaken