Provincies en gemeenten krijgen sterkere rol in nieuwe Wet natuurbescherming

13 juli 2015Milieubeleid

De nieuwe Wet natuurbescherming is op 1 juli door de Tweede Kamer aangenomen. De nieuwe wet vervangt de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet, waarin Europese regelgeving geïmplementeerd is. Bij de financiering van natuurbeheer zijn decentrale overheden daarom nu zelf verantwoordelijk voor toepassing van de staatssteun- en aanbestedingsregels.

Europees Recht

In de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet is Europese wet- en regelgeving geïmplementeerd, zoals de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn. Doordat de nieuwe Wet natuurbescherming bovenstaande wetten vervangt, zal de implementatie van de Europese regels ook in de nieuwe Wet natuurbescherming te vinden zijn.

Overzichtelijk

Door de drie afzonderlijke wetten samen te voegen in één natuurwet wordt het overzichtelijker om de Wet natuurbescherming toe te passen in de maatschappij. Zo zijn er minder administratieve lasten en wordt de regelgeving vereenvoudigd.

Decentralisatie naar provincies

Na de inwerkingtreding van de nieuwe Wet natuurbescherming zal de regie, die voorheen bij de Rijksoverheid lag, aan de provincies worden overgedragen. Dit houdt voornamelijk in dat provincies de taak krijgen om afwegingen voor vergunningen en ontheffingen te maken. Op deze manier bewerkstelligt de wet dat er per gebied bekeken kan worden hoe het desbetreffende natuurbeleid het beste kan worden uitgevoerd. Uiteindelijk zijn het Rijk en de provincies samen eindverantwoordelijk voor de monitoring van het natuurbeleid in Nederland.

Taak voor gemeenten

Verder wordt bij het aanvragen van een omgevingsvergunning door burgers en bedrijven direct bij de gemeente getoetst wat de gevolgen voor de natuur zijn van die vergunning. Hierdoor hoeft men geen aparte natuurvergunning meer aan te vragen. De gemeente krijgt dus een belangrijke taak erbij, omdat bij sommige activiteiten uit de omgevingsvergunning de kans op effecten voor beschermde dier- en plantensoorten uit de wet Natuurbescherming groot is. Voorbeelden zijn het kappen van bomen waar nestelende vogels inzitten of het bouwen van een dakkapel in de aanwezigheid van vleermuizen. Het is daarom van belang om als gemeente zorgvuldig met deze verantwoordelijkheid om te gaan.

Wanneer natuurbeheer gefinancierd wordt, moet er rekening gehouden worden met de staatssteun- en aanbestedingsregels. Meer informatie over aanbestedingen kunt u hier vinden, meer over staatssteun hier.

Goedkeuring Eerste Kamer

Nu de Tweede Kamer het voorstel heeft goedgekeurd is het wachten op de Eerste Kamer. Deze zal het voorstel waarschijnlijk dit jaar nog behandelen. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2016 in werking treedt. In een later stadium worden de bepalingen van de nieuwe Wet natuurbescherming opgenomen in de Omgevingswet, die ook op 1 juli is aangenomen.

Door:

Merit van Veen en Jonneke Huijser, Europa decentraal

Bron:

Rijkoverheid

Meer informatie:

Milieu en klimaat, Europa decentraal
Kunnen gemeente de nieuwe Wet natuurbescherming aan?, natuur in de gemeente
Natuur en biodiversiteit, Rijksoverheid