Publicatie akkoord EU-instellingen over Beter Wetgeven

Het interinstitutioneel akkoord over beter wetgeven tussen het Europees Parlement, de Raad van de Europese Unie en de Europese Commissie is op 12 mei 2016 gepubliceerd in het Publicatieblad van de Europese Unie (EU). De komende tijd zal de EU daarom aandacht besteden aan de implementatie van dit akkoord.

Nauwere samenwerking

Hoewel het nieuwe interinstitutioneel akkoord (IIa) al in werking was getreden met de ondertekening van het akkoord op 13 april 2016, was het nog niet gepubliceerd. De publicatie van de tekst van het akkoord in het Publicatieblad van de EU was alleen nog een formele stap. De betreffende EU-instellingen, te weten het Parlement, de Raad van de EU en de Europese Commissie,  zullen de komende tijd aandacht besteden aan de implementatie van de afspraken uit het akkoord.

Doel van het akkoord is een nauwere samenwerking tussen de EU-instellingen, vooral op het gebied van wetgevingsplanning.

Van Betere Regelgeving naar Beter Wetgeven

Met het nieuwe akkoord verandert de samenwerking tussen het Parlement, de Raad en de Commissie. Op basis van artikel 295 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie kunnen deze drie instellingen de onderlinge samenwerking afstemmen door middel van interinstitutionele akkoorden die een bindend karakter kunnen hebben.

De nadruk komt nu te liggen op Beter wetgeven in plaats van Betere regelgeving, doordat de afspraken gemaakt in dit akkoord vooral zijn gericht op verbetering van het proces in plaats van het eindproduct. Volgens de EU-instellingen kan het akkoord ertoe leiden dat de vaststelling van basiswetgeving gemakkelijker wordt en het wetgevingsproces transparanter wordt.

Concreet

De implementatie van het interinstitutioneel akkoord (IIa) is gestart tijdens het Nederlands EU-voorzitterschap. De eerste concrete uitkomst van het akkoord is al zichtbaar: een nieuwe procedure voor de jaarlijkse voorbereiding van het Commissie Werkprogramma. In deze nieuwe procedure zullen nationale parlementen meer worden betrokken bij de vaststelling van het Werkprogramma. Deze procedure is goedgekeurd door de lidstaten en vastgesteld door de Raad.

Verder zullen er een register voor gedelegeerde handelingen en een database met de voortgang van wetsvoorstellen worden opgezet.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Nieuwsbericht Expertisecentrum Europees Recht, Ministerie van Buitenlandse Zaken

Meer informatie:

Interinstitutioneel akkoord Publicatieblad van de Europese Unie
Nieuwsbericht ‘Akkoord EU-instellingen over betere wetgeving,’ Europa decentraal
Europees recht en beleid decentraal Europa decentraal
Vaststelling Europees recht en beleid Europa decentraal
Vereenvoudiging EU-regelgeving Europa decentraal
Instellingen en organisaties Europa decentraal