Raad Algemene Zaken bespreekt toekomst cohesiebeleid

Op 12 april kwam de Raad Algemene Zaken bij elkaar in Luxemburg om de toekomst van het EU-cohesiebeleid na 2020 te bespreken. Op de agenda stond o.a. de investeringsprioriteiten van het cohesiebeleid, de regio’s die onder het toekomstige beleid moeten vallen en de manier waarop de uitvoering van het beleid kan worden bespoedigd en de doeltreffendheid ervan kan worden verbeterd.

De Raad Algemene Zaken

De Raad Algemene Zaken (RAZ) kwam bij elkaar in aanwezigheid van Corina Creţu, Eurocommissaris voor Regionaal beleid. Dit was de laatste Raad over het cohesiebeleid voordat de Commissie op 2 mei a.s. haar voorstel voor de lange termijnbegroting zal doen. De Commissie zal de resultaten van dit debat verwerken in haar voorstellen van het wetgevingspakket cohesiebeleid na 2020.

De ministers bespraken onder meer de volgende beleidskwesties:

  • Wat zijn de prioriteiten van het cohesiebeleid voor de volgende programmeringsperiode?
  • Wat zijn de doelregio’s, de categorieën van regio’s en de cofinancieringspercentages?
  • Hoe het cohesiebeleid doeltreffender maken en sneller uitvoeren?

Europese Commissie

De Commissie informeerde de Raad over de recente activiteiten ter verbetering van de communicatie over de resultaten en de voordelen van het cohesiebeleid. Vorig jaar kwam de Commissie met voorstellen voor gezamenlijke bewustmakingsactiviteiten van de Commissie, de lidstaten en andere betrokkenen over de voordelen van het cohesiebeleid voor het leven van de burgers.

Eurocommissaris Corina Creţu benadrukte in haar speech tijdens de persconferentie, dat de wijze waarop de fondsen worden toegewezen, de economische en sociale ongelijkheden in Europa beter moet weerspiegelen. De Eurocommissaris stelt, dat naast het bbp per hoofd van de bevolking nieuwe indicatoren moeten worden opgenomen om de specifieke situatie van elke regio te weerspiegelen. Zaken als armoede, onderwijspeil, demografische verandering, migratie ontwikkeling in de regio/stad en klimaatverandering zullen mede bepalend zijn.

Conclusies RAZ

De Raad nam conclusies aan over de uitvoering en de tenuitvoerlegging van het cohesiebeleid na 2020. Daarin wordt opgeroepen tot het vereenvoudigen van de regels op het niveau van zowel de EU als de lidstaten, tot het vergroten van de verantwoordelijkheid van de lidstaten bij de tenuitvoerlegging, en tot het tijdig voorbereiden van de nieuwe programma’s, met het oog op een vlotte overgang naar de volgende programmeringsperiode.

De lidstaten kwamen tot een algehele consensus om het cohesiebeleid te continueren en bijna algehele consensus dat het cohesiebeleid voor alle regio’s moet gelden.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Background General Affairs Council, persbericht Raad van de Europese Unie

Persconferentie Raad Algemene Zaken

Voornaamste resultaten Raad Algemene Zaken