Raad bereikt akkoord Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

De ministers van landbouw binnen de Europese Unie hebben op 18 en 19 maart een akkoord bereikt over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Hierdoor heeft Ierland, als voorzitter van de Raad, het mandaat gekregen om met het Europees Parlement (EP) en de Europese Commissie (EC) tot overeenstemming te komen. Voor decentrale overheden beginnen de uitgangspunten van het GLB langzamerhand zichtbaar te worden.

Uitkomsten onderhandelingen

De Landbouw- en Visserijraad vond 18 en 19 maart jl. plaats in Brussel. Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economisch Zaken, deelde mee zeer tevreden te zijn over de uitkomsten van de onderhandelingen. Mede doordat enkele Nederlandse wensen zijn gehonoreerd, zoals onder meer een geleidelijke overgangsperiode naar het nieuwe systeem van directe betalingen. Het is de bedoeling dat de Raad in juni met het Europees Parlement en de Europese Commissie overeenstemming bereikt.

Directe betalingen

In 2020 moet elke lidstaat of regio een gelijke hectarepremie verstrekken. Landbouwsteun is in het akkoord gebaseerd op prestaties en niet langer op historische aanspraken, aldus Dijksma. Onder voorwaarden kan een lidstaat of regio beperkt afwijken van de gestelde norm in het akkoord. De Raad is overeengekomen dat lidstaten tot 2020 de tijd hebben om de nieuwe normen geleidelijk in te voeren.

Vergroening

Naast de voorgestelde maatregelen van de EC – permanent grasland, gewasrotatie en ecologische aandachtsgebieden – krijgen lidstaten de mogelijkheid om equivalente vergroeningsmaatregelen te treffen. Dit is mogelijk via duurzaamheidscertificaten en/of natuurbeheer.

Markt- en prijsbeleid

Onder bepaalde voorwaarden mogen producentenorganisaties regels vaststellen die niet louter gelden voor hun leden, maar ook voor sectorgenoten. Hierdoor wordt het mogelijk om extra maatregelen te treffen bij bestrijding van bijvoorbeeld een plantenziekte.

Productiesteun

De Raad is tot een akkoord gekomen om de laatste productiesteun aan banden te leggen. In 2015 zullen de melkquota verdwijnen en in 2017 de suikerquota.

Plattelandsbeleid

De Europese cofinanciering voor maatregelen en investeringen ten behoeve van milieu, klimaatadaptie en klimaatmitigatie zal 75% gaan bedragen.

Daarnaast krijgen lidstaten de mogelijkheid om binnen hun eigen GLB-enveloppe gebruik te maken van een inkomensstabiliteitsfonds. Vanuit dit fonds kunnen betalingen worden gedaan aan boeren om langdurig lage prijzen en inkomens te compenseren.

Voorts heeft de Raad de afspraak omtrent het gebruik van de nationale enveloppe voor directe betalingen integraal overgenomen uit het akkoord over het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Lidstaten krijgen de mogelijkheid om maximaal 15% van de nationale enveloppe voor directe betalingen – zonder nationale cofinancieringsverplichting – in te zetten voor bijvoorbeeld duurzaamheid en innovatie.

Door:

Ann-Marie Kühler en Ronald Heuts, Europa decentraal

Bron:

Verslag Landbouw- en Visserijraad

Meer informatie:

Europees landbouwbeleid groener en doelgerichter
Kwartaalrapportage over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
Mariene strategie, Milieu en Klimaat