Raad en EP keuren akkoord betere regelgeving goed

De Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie vinden betere regelgeving belangrijk. Ook tijdens het Nederlandse EU-voorzitterschap wil Nederland zich inzetten voor betere wet- en regelgeving. Op 15 december is een akkoord bereikt over betere regelgeving. Voor decentrale overheden is dit akkoord ook van belang: gemeenten, provincies en waterschappen voeren veelal Europese wet- en regelgeving uit.

Akkoord voor betere regelgeving

Het doel van het akkoord over beter wetgeven is, logischerwijs, het verbeteren van de manier van wetgeven. Volgens de Europese instellingen moet Europees recht:

– begrijpelijk en duidelijk zijn
– toestaan dat partijen hun rechten en plichten goed begrijpen
– passende eisen voor rapportage, monitoring en evaluatie bevatten
– overregulering en administratieve lasten voorkomen en
– praktisch te implementeren zijn.

Dit is nodig, omdat het geheel van Europese wet- en regelgeving vaak wordt gezien als erg omvangrijk en complex. Zowel door lidstaten en het bedrijfsleven als door de Europese Commissie zelf. Betere regelgeving levert bovendien een bijdrage aan groei, werkgelegenheid en het concurrentievermogen van het bedrijfsleven en daarmee de Europese Unie.

Bereiken doelstelling

Om de doelstelling van het akkoord te bereiken, wil de Commissie meer openstaan voor de inbreng van belanghebbenden. Ook moet het EU-wetgevingsproces transparanter worden. De kwaliteit van de nieuwe wetgeving wordt verbeterd en de al bestaande EU-wetgeving wordt meer herzien. Dit moet allemaal gebeuren met zo min mogelijk kosten en administratieve lasten opleveren.

Stand van Zaken

Het akkoord moet nog formeel worden aangenomen door zowel het Europees Parlement en de Raad als de Europese Commissie. Wanneer het door de voorzitters van deze instelling is ondertekend, zal het op die dag in werking treden.

Nederlands voorzitterschap

Op 1 januari 2016 is het Nederlandse EU-voorzitterschap van kracht gegaan. Een van de speerpunten van Nederland is ‘betere regelgeving’. Nederland is in 2016 de voorzitter van de Raad van de EU. Hierbij wil Nederland zich onder meer inzetten voor betere wet- en regelgeving, die eenvoudiger is en makkelijker uitvoerbaar.

Als start van het EU-voorzitterschap heeft op 7 januari 2016 de voltallige Europese Commissie een bezoek gebracht aan Nederland.

Door:

Lisanne Vis-Boer en Rosanne Witteveen, Europa decentraal

Bron:

Tekst akkoord betere regelgeving,Europese Commissie

Meer informatie:

Better regulation, Raad van de EU
Publicatie ‘Nederlandse provincies voor betere EU-regelgeving’, Huis van de Nederlandse Provincies
Better regulation, Europa decentraal
Better regulation agenda, Europese Commissie