Raad van Ministers neemt afvalpakket definitief aan

28 mei 2018

Op 22 mei 2018 heeft de Raad nieuwe afvalwetgeving aangenomen die nieuwe regels voor afvalbeheer bevat en juridisch bindende streefcijfers voor recycling vastlegt. Het Europees Parlement stemde op 18 april 2018 al in met de nieuwe afvalwetgeving.

Afvalpakket

Op 3 december 2015 presenteerde de Europese Commissie een herzien pakket circulaire economie, waaronder het zogenoemde afvalpakket met 4 wetgevingsvoorstellen. Het afvalpakket moet milieuproblemen met grensoverschrijdende gevolgen tegengaan, met name de gevolgen van ongepast afvalbeheer voor broeikasgasemissies, luchtverontreiniging en zwerfafval, onder meer in zee. Het pakket zorgt ervoor dat waardevolle materialen die zich in afval bevinden doeltreffend worden hergebruikt en gerecycled en weer ter beschikking worden gesteld van de Europese economie.

Op 30 mei 2017 zijn de trilogen van start gegaan. Na verschillende onderhandelingsronden bereikten het Estse voorzitterschap en het Europees Parlement op 18 december een voorlopig akkoord, dat op 23 februari werd bekrachtigd door de Permanent Vertegenwoordigers bij de EU. Het Europees Parlement stemde op 18 april 2018 in met de nieuwe afvalwetgeving.

Nieuwe regels

De lidstaten keurden de volgende streefcijfers goed voor de voorbereiding voor hergebruik en recycling van stedelijk afval:

  • In 2025: 55%
  • In 2030: 60%
  • In 2035: 65%

De lidstaten zullen uiterlijk op 1 januari 2025 moeten voorzien in de gescheiden inzameling van textiel en gevaarlijke afvalstoffen van huishoudens. Daarnaast moeten zij ervoor zorgen dat bioafval uiterlijk op 31 december 2023 gescheiden wordt ingezameld, of wordt gerecycled bij de bron (bv. thuis composteren). Dit vormt een aanvulling op de gescheiden inzameling die al bestaat voor papier en karton, glas, metaal en plastic.

Vervolg

Nu de Raad de wetgeving heeft aangenomen zal deze 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad in werking treden.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bron:

Afvalbeheer en recycling: Raad neemt nieuwe regels aan, persbericht Raad

Meer informatie:

Voorlopig akkoord over nieuwe EU-afvalregels circulaire-economiepakket, Europa decentraal
Europees Parlement neemt nieuwe recyclingdoelstellingen aan, Europa decentraal