Raad stemt in met nieuwe EU-doelen op het gebied van energie-efficiëntie en hernieuwbare energie

10 december 2018Klimaat

Op 4 december heeft de Raad ingestemd met drie belangrijke EU-dossiers voor schone energie: energie-efficiëntie, hernieuwbare energiebronnen en het bestuur van de energie-unie. Later deze maand zullen de dossiers van kracht worden.

In 2030 moet de EU 32% van haar energie uit hernieuwbare bronnen halen en een doelstelling voor energie-efficiëntie van 32,5% halen. De nieuwe doelstellingen zijn vastgelegd in een herziene richtlijn betreffende energie-efficiëntie en een herziene richtlijn inzake hernieuwbare energie. De Raad heeft ook de zogeheten governanceverordening ondertekend, waarin het kader voor het bestuur van de energie-unie en klimaatactie wordt geschetst. Hiermee is de laatste fase in de wetgevingsprocedure voor de drie dossiers, die deel uitmaken van het Clean Energy-pakket, voltooid.

Richtlijn energie-efficiëntie

De herziene richtlijn energie-efficiëntie bevat een kader met maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de kerndoelen van de EU voor 2020 en 2030 worden gehaald. Verbeterde energie-efficiëntie zal het milieu ten goede komen, de uitstoot van broeikasgassen verminderen, de energiezekerheid verbeteren, de energiekosten van huishoudens en ondernemingen terugdringen, energiearmoede helpen verlichten en groei en banen helpen creëren. Volgens de herziene richtlijn moet energie-efficiëntie in 2030 ten minste 32,5% zijn.

Alle lidstaten, behalve Cyprus en Malta, moeten tussen 2021 en 2030 een jaarlijkse energiebesparing van 0,8% behalen en moeten maatregelen nemen om energiearmoede aan te pakken als onderdeel van hun energie-efficiëntiedoelstellingen.

Richtlijn hernieuwbare energie

Met de herziening van de richtlijn hernieuwbare energie zal vaart worden gezet achter de transitie naar schone energie in Europa, aan de hand van een hele reeks hernieuwbare bronnen als windenergie, zonne-energie, waterkracht, getijdenenergie, geothermische energie, biomassa en biobrandstoffen. De richtlijn bevat een streefcijfer van 32% energie uit hernieuwbare bronnen op EU-niveau tegen 2030.

Governance-verordening

De governance-verordening bepaalt hoe de lidstaten onderling en met de Europese Commissie zullen samenwerken om de ambitieuze doelstellingen van de energie-unie te halen. Ze omvat met name de streefcijfers inzake hernieuwbare energie en energie-efficiëntie en de langetermijndoelen van de EU op het vlak van broeikasgasemissies. Ook formuleert de verordening controlemechanismen die zullen helpen bij het halen van de streefcijfers en ervoor zullen zorgen dat alle voorgestelde acties een samenhangende en gecoördineerde aanpak vormen.

Europees Parlement

De leden van het Europees Parlement steunden tijdens een plenaire stemming in november de doelstellingen grotendeels na een compromis te hebben bereikt met de lidstaten tijdens intensieve onderhandelingen in de zomer. Het Europees Parlement had in eerste instantie aangedrongen op een ambitieuzere doelstelling van 35% hernieuwbare energiebronnen, maar accepteerde de vermindering in ruil voor een clausule op grond waarvan de doelstelling kan worden herzien als de kosten van hernieuwbare energie aanzienlijk dalen.

Nederland, Luxemburg en Zweden hebben zich bij het Europees Parlement aangesloten om hogere doelen te bereiken, maar belangrijke spelers zoals Frankrijk en Duitsland hebben hun steun niet aangegeven.

Door:

Solange Kamm, Huis van de Nederlandse Provincies

Bronnen:

Energy efficiency, renewables, governance of the Energy Union: Council signs off on 3 major clean energy files, persbericht Raad van de Europese Unie
Member states sign off on 2030 energy targets, nieuwsbericht ENDS Europe

Meer informatie:

Europees Parlement stemt in met 32% hernieuwbare energie, nieuwsbericht Huis van de Nederlandse Provincies