Raad van State doet uitspraak in zaak omtrent bescherming persoonsgegevens

Persoonsgegevens moeten goed beschermd worden. Deze bescherming van persoonsgegevens was dan ook onderwerp van een uitspraak van de Raad van State (RvS) van 26 april 2016. De RvS oordeelt echter dat het bezwaar tegen een brief van de gemeente over het koppelen van een afvalpas aan het adres van bewoners niet-ontvankelijk moet worden verklaard. Een actueel onderwerp, omdat onlangs de definitieve versie van de Europese Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is goedgekeurd.

De casus van de zaak

In mei 2014 stuurde de betreffende gemeente een brief naar alle inwoners. De ondergrondse afvalcontainers zouden per 1 juli 2014 alleen nog geopend kunnen worden met afvalpassen die aan het woonadres gekoppeld zijn. Hiertegen werd bezwaar aangetekend door de appellant. De gemeente reageerde hierop dat zij het verzoek om af te zien van het nieuwe afvalsysteem niet inwilligde. De rechtbank in eerste instantie oordeelde ook dat het bezwaar van de appellant mocht worden afgewezen. Tegen dit besluit van deze rechtbank is de appellant in hoger beroep gegaan.

Uitspraak hoger beroep

Op 26 april 2016 sprak de RvS zich uit over de zaak. De RvS deed echter geen inhoudelijke uitspraak over de vraag of het nieuwe afvalsysteem van de gemeente in strijd is met de privacywetgeving. Zij verklaart het eerdere bezwaar van de appellant tegen de brief van de gemeente niet-ontvankelijk, omdat de brief geen besluit is waar bezwaar tegen kan worden ingediend. Omdat het bezwaar niet-ontvankelijk werd verklaard, moet de eerdere reactie van de gemeente worden vernietigd en kan de RvS geen uitspraak doen over deze kwestie.

Privacywetgeving

De verwerking van persoonsgegevens is momenteel geregeld in de Wet bescherming van persoonsgegevens. Deze wet implementeert de Europese regelgeving uit 1995: richtlijn 95/46/EG betreffende de bescherming van persoonsgegevens. De Europese Unie is echter nieuwe wetgeving overeengekomen. De nieuwe Algemene verordening gegevensbescherming zal in het voorjaar van 2016 in werking treden en vanaf het voorjaar 2018 toegepast moeten worden. Een uitgebreid overzicht van de wijzigingen in de nieuwe wetgeving kunt u vinden op onze website.

Verwerking persoonsgegevens

Gemeenten moeten bij de verwerking van persoonsgegevens rekening houden met de regels omtrent bescherming van persoonsgegevens. Wat zijn persoonsgegevens? ‘Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon’. Deze persoonsgegevens mogen niet zomaar verzameld worden. Uit de beschikbare informatie maakte de appellant bijvoorbeeld op dat de afvalpas registreert welk huishouden op welk moment gebruik maakt van de ondergrondse container. Deze registratie is volgens hem een schending van zijn privacy. Echter, er kan hier geen uitspraak over worden gedaan omdat er geen bezwaar kon worden gemaakt tegen de brief van de gemeente.

Door:

Petra Werkman en Femke Salverda, Europa decentraal

Bron:

Uitspraak, Raad van State

Meer informatie:

Gegevensbescherming en de AVG, Europa decentraal
Verwerken van persoonsgegevens, Europa decentraal
Rechten van de betrokkene, Europa decentraal
Privacy by design and by default, Europa decentraal
Artikel, Binnenlands Bestuur